c S
U središtu

Najvažniji prekršaji prema Zakonu o turističkoj inspekciji

08.09.2015 Zakon o turističkoj inspekciji uredio je ustrojstvo, poslove i način rada turističke inspekcije te uvjete za imenovanje, prava, obveze i ovlasti turističkih inspektora Ministarstva turizma. Turistički inspektor prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora provjerava čitav niz djelatnosti i poslovanja različitih subjekata.

Osim Zakona o turističkoj inspekciji (Narodne novine broj 19/14), na materiju turizma i ugostiteljstva primjenjuju se još i Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, Zakon o pružanju usluga u turizmu, te cijeli niz podzakonskih propisa (pravilnika i uredbi).

Turistička inspekcija tako obavlja inspekcijski nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa kojima se uređuju način i uvjeti pod kojima pravne i fizičke osobe obavljaju ugostiteljsku djelatnost ili pružaju ugostiteljske usluge i/ili pružaju usluge u turizmu, uključujući obavljanje ugostiteljske djelatnosti odnosno pružanje ugostiteljskih i/ili usluga u turizmu suprotno izdanom rješenju nadležnog tijela, osim u slučaju neregistriranog obavljanja ugostiteljske djelatnosti ili neregistriranog pružanja ugostiteljskih usluga i/ili usluga u turizmu. Turistička inspekcija, također, obavlja inspekcijski nadzor provedbe i drugih propisa kada je to propisano posebnim zakonom.

Turističkoj inspekciji moguće je prijaviti sve nepravilnosti u obavljanju ugostiteljskih djelatnosti i pružanju ugostiteljskih usluga i/ili usluga u turizmu, bilo putem pošte ili u elektroničkom obliku. Turistički inspektor tako pokreće postupak po službenoj dužnosti, ali uzima u obzir i predstavke, odnosno druge obavijesti koje upućuju na potrebu zaštite javnog interesa. Kada turistički inspektor povodom zaprimljene predstavke obavi inspekcijski nadzor, podnositelja će u pisanom obliku obavijestiti o utvrđenom stanju i poduzetim mjerama što je moguće prije, a najkasnije u roku od 30 dana od dana dovršetka inspekcijskog nadzora (članak 12. Zakona).

Sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti i Zakonu o pružanju usluga u turizmu, turistički inspektor prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora provjerava čitav niz djelatnosti i poslovanja različitih subjekata, primjerice:

- poslovanje ugostiteljskog objekta

- pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu (iznajmljivača), ili u seljačkom domaćinstvu

- pružanje usluga u turizmu

- pružanje usluga turističke agencije

- pružanje usluga turističkog vodiča

- pružanje usluga u nautičkom turizmu

- pružanje usluga u seljačkom gospodarstvu ili obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

- pružanje ostalih turističkih usluga

- pružanje usluga u ostalim oblicima turističke ponude

- pružanje turističkih usluga koje uključuju sportsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti, i dr.

Člancima 29., 30. i 31. Zakona propisane su tri skupine novčanih kazni za počinjene prekršaje, ovisno o njihovoj težini.

a) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. na pisano traženje turističkog inspektora, u roku određenom za izvršenje obveze, ne pripremi ili ne dostavi točne i potpune podatke, obavijesti ili materijale koji su mu potrebni za obavljanje inspekcijskog nadzora ili ako dostavi netočne i nepotpune podatke, obavijesti ili materijale koji su mu potrebni za obavljanje inspekcijskog nadzora (članak 13. stavak 4. Zakona o turističkoj inspekciji);

2. na traženje i u roku koji odredi turistički inspektor ne poduzme radnju u postupku radi potpunog utvrđivanja činjeničnog stanja (članak 13. stavak 5. Zakona);

3. turističkom inspektoru ne omogući obavljanje inspekcijskog nadzora ili ne osigura uvjete za neometan rad (članak 16. stavci 1. i 2. Zakona);

4. na traženje turističkog inspektora, u slučaju kada se ne može na drugi način obaviti inspekcijski nadzor ili utvrditi činjenično stanje, privremeno ne obustavi poslovanje nadziranog objekta za vrijeme inspekcijskog nadzora u trajanju koje odredi turistički inspektor (članak 16. stavak 3. Zakona).

Za navedene će se prekršaje kazniti i fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 5.000,00 do 30.000,00 kuna.

b) Novčanom kaznom od 1.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja podliježe inspekcijskom nadzoru ili fizička osoba zatečena na mjestu inspekcijskog nadzora, ako na traženje turističkog inspektora ne predoči na uvid javnu ispravu na temelju koje se može provjeriti i utvrditi njezin identitet (članak 13. stavak 3. Zakona).

c) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja ne izvrši izvršno rješenje turističkog inspektora donesenog na temelju Zakona o turističkoj inspekciji ili drugog zakona (članak 18. stavak 1. i članak 21. Zakona). Za navedeni prekršaj kaznit će se fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 5.000,00 do 15.000,00 kuna.

Marija Butković, dipl. iur.