c S
U središtu

Pogranične propusnice

08.01.2016 Prilikom prelaska državne granice sa zemljama Europske unije hrvatski državljani moraju posjedovati valjanu osobnu iskaznicu ili, u slučaju kada ne posjeduju valjanu osobnu iskaznicu, putovnicu, koja u tom slučaju služi isključivo kao sredstvo identifikacije. U putovnicu se tada prilikom prelaska državne granice ne unose granični štambilji.

Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju prestala je obveza izdavanja evidencijskih kartona za otiskivanje graničnih štambilja prilikom prelaska državne granice, a što je do tada bio slučaj prilikom prelaska državne granice u Republiku Sloveniju, Italiju i Mađarsku. Također, od ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju, prilikom prelaska državne granice nad državljanima EU obavlja se samo osnovna granična kontrola, dok se nad državljanima tzv. „trećih“ država (državljani država izvan EU) obavlja temeljita granična kontrola, kako je propisano člankom 2. Pravilnika o obavljanju poslova nadzora državne granice (NN 30/14, 43/14).

Vanjska granica od početka primjene Schengenskog provedbenog sporazuma u RH je državna granica RH s državom koja nije država potpisnica Schengenskog provedbenog sporazuma, kao i granični prijelazi u zračnim lukama, odnosno lukama unutarnjih voda preko kojih se odvija međunarodni promet.

Zanimljivo upravno-pravno rješenje kojim se izašlo u susret hrvatskim državljanima i državljanima BiH koji žive u pograničnom području s Bosnom i Hercegovinom je institut pogranične propusnice. Propusnice mogu izvaditi osobe s boravištem u pograničnom području Bosne i Hercegovine u dubini od pet kilometara. Republika Hrvatske pogranične propusnice izdaje stanovnicima pograničnog područja u Bosni i Hercegovini, a Bosna i Hercegovina stanovnicima pograničnog područja u Republici Hrvatskoj.

Sporazum između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o pograničnom prometu i suradnji potpisan je 19. lipnja 2013. godine i u članku 7. Prilogu D definira izgled i oblik obrasca zahtjeva za izdavanje pogranične propusnice.

Glavna ideja vodilja iza pograničnih propusnica jest olakšavanje prelaska granice državljanima Hrvatske i Bosne i Hercegovine koji imaju ekonomske, socijalne, obiteljske ili druge opravdane poveznice s pograničnim područjem.

Zahtjev za izdavanje pograničnih propusnica podnosi se nadležnoj policijskoj upravi, odnosno diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, kako je definirano člankom 2. stavkom 1. Pravilnika o pograničnoj propusnici i dozvoli za jednokratni prijelaz zajedničke državne granice (NN 81/13 i 129/13). Glavni uvjeti za odluku o tome da se osobi odobri izdavanje pogranične propusnice su da osoba priloži dokument kojim se može dokazati opravdana potreba za redoviti prelazak zajedničke državne granice pod uvjetima pograničnog režima, odnosno ekonomska, socijalna, obiteljska ili druga opravdana poveznica (preslika radne knjižice, ugovor o radu, potvrda o pohađanju škole, preslika vlasničkog lista zemljišta koje se obrađuje i slično), koji nisu stariji od šest mjeseci, računajući od datuma podnošenja zahtjeva i dokument kojim se može dokazati boravište u pograničnom području, na način propisan odredbama Sporazuma, kako je definirano člankom 3. navedenog Pravilnika.

Uz navedene dokumente, osoba koja podnosi zahtjev za izdavanje pogranične propusnice također mora priložiti i presliku valjane putne isprave i dvije fotografije.

Važno je napomenuti da od 1. srpnja 2013. pogranična propusnica u sebi sadrži elektronički nosač podataka (RFID čip).

Pogranična iskaznica izdaje se s rokom važenja od 5 godina od datuma izdavanja, odnosno do isteka roka valjanosti putne isprave na temelju koje je pogranična propusnica izdana, ako je rok kraći.

Izdavanje dozvole za jednokratni prijelaz zajedničke državne granice definirano je člankom 11. Pravilnika o pograničnoj propusnici i dozvoli za jednokratni prijelaz zajedničke državne granice. Dozvolu izdaje nadležna postaja granične policije. Glavni kriterij za izdavanje dozvole za jednokratni prijelaz zajedničke državne granice, naveden u članku 11. stavku 2. Pravilnika, je izvršenje sigurnosne provjere radi utvrđivanja razloga zaštite nacionalne sigurnosti od strane Sigurnosno obavještajne agencije. Policijski službenici su, također, dužni izvršiti provjere radi utvrđivanja činjenica koje bi ukazale na to predstavlja li osoba opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje. Provjere se vrše uvidom u potražnim evidencijama, kao i u Schengenskom informacijskom sustavu. Dozvola za jednokratni prijelaz regulirana je istim pravilnikom kao i pogranična propusnica s obzirom da se radi o pravno vrlo sličnim institutima čiji je smisao olakšavanje prelaska državne granice u pojedinim specifičnim slučajevima, te je strogo vezana za državljane Bosne i Hercegovine kako je definirano člankom 11. Pravilnika.
Roko Hranjec, mag. iur.