c S
U središtu

Hrvatski upisnik oporuka

22.01.2016 U Hrvatski upisnik oporuka evidentira se činjenica o sastavljanju, pohrani te proglašenju neke oporuke kao i davanje obavijesti za potrebe ostavinskog postupka na osnovu upita čuva li se negdje oporuka i kod koga je pohranjena. Na zahtjev oporučitelja, podatke u Hrvatski upisnik oporuka dostavljaju općinski sudovi, javni bilježnici, odvjetnici, diplomatsko-konzularna predstavništva te osobe koje su napravile oporuku.

Oporuka je izražavanje posljednje volje kojom ostavitelj raspolaže svojom imovinom za slučaj smrti. Može se sastaviti u redovitom obliku kao privatna ili javna oporuka, a u izvanrednim okolnostima, kad oporučitelj nije u stanju oporučiti ni u jednom drugom valjanom obliku, svoju posljednju volju može očitovati usmeno pred dva svjedoka.

Oporučitelj može svoju oporuku čuvati sam ili je povjeriti na čuvanje nekoj drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi. U slučaju da oporučitelj ili osoba koju je on za to opunomoćio želi povjeriti oporuku na čuvanje sudu, javnom bilježniku ili u inozemstvu konzularnom, odnosno diplomatsko-konzularnom predstavniku Republike Hrvatske kao tijelima nadležnima za čuvanje oporuke, oni su je dužni primiti na čuvanje bez obzira tko je oporuku sastavio (ako je riječ o javnoj oporuci, oporuku sadržanu u ispravi o sastavljanju oporuke javni bilježnik neće nakon obavljanja službene radnje predati oporučitelju, već će je zadržati u javnobilježničkom uredu).

Prije primanja oporuke na čuvanje utvrdit će se istovjetnost osobe koja oporuku predaje na čuvanje po pravilima za utvrđivanje istovjetnosti oporučitelja, osim kada je ta osoba poznata osobno ili po imenu. Oporuka primljena na čuvanje stavit će se u poseban omot i zapečatiti, te će se dati potvrda da je oporuka primljena na čuvanje.

Osoba koja u ime suda, javnog bilježnika, odnosno konzularnog ili diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Hrvatske prima oporuku na čuvanje, sastavit će o tome zapisnik u kojem će navesti kako je utvrđena istovjetnost osobe koja je oporuku predala na čuvanje i u njega unijeti podatke, saznanja i zapažanja o svim okolnostima koje bi mogle biti važne za ocjenu valjanosti oporuke. Ako je oporuku na čuvanje predala osoba koju je oporučitelj za to opunomoćio, zapisniku će se priložiti ta punomoć.

Sud, javni bilježnik, odnosno konzularno ili diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Hrvatske koje je primilo oporuku na čuvanje čuvat će je s posebnom pažnjom i odvojeno od ostalih spisa i o tome će bez odgode poslati obavijest u Hrvatski upisnik oporuka.

Sama činjenica što je oporuka predana na čuvanje nadležnom tijelu vlasti ne povlači za sobom veće važenje ili veću vrijednost te oporuke niti utječe na njezinu valjanost.

Oporuka koja se nalazi na čuvanju kod suda, javnog bilježnika odnosno konzularnog ili diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Hrvatske, vratit će se oporučitelju na njegov zahtjev ili oporučiteljevu opunomoćeniku koji ima ovjerovljenu punomoć za taj posao. Nadležno tijelo koje je vratilo oporuku oporučitelju ili njegovu opunomoćeniku, o tome će bez odgode poslati obavijest u Hrvatski upisnik oporuka (članak 170. Zakona o nasljeđivanju). Napominjemo, da zahtjev za vraćanje oporuke ne znači da se radi o opozivu oporuke.

Kao što smo naveli, činjenica da je sastavljena, pohranjena te proglašena neka oporuka, evidentira se u Hrvatskom upisniku oporuka, a njega vodi Hrvatska javnobilježnička komora u skladu s pravilima propisanim Pravilnikom o Hrvatskom upisniku oporuka.

Hrvatski upisnik oporuka (dalje: HUO) je javni upisnik iz kojega se podaci ne mogu prije oporučiteljeve smrti nikome staviti na raspolaganje, osim oporučitelju ili osobi koju je on za to posebno ovlastio. U taj Upisnik, na zahtjev oporučitelja, podatke o tome da je oporuka sastavljena, proglašena ili pohranjena, dostavljaju nadležni sudovi, javni bilježnici, odvjetnici, diplomatsko-konzularna predstavništva te osobe koje su napravile oporuku.

Osim ovih podataka, u HUO se evidentiraju privatne i javne oporuke te davanje obavijesti za potrebe ostavinskog postupka na osnovu upita čuva li se i kod koga je oporuka pohranjena.

Sve promjene koje su se dogodile nakon evidentiranja oporuke u HUO upisuju se pod istim evidencijskim brojem oporučitelja.

Što se tiče pohrane podataka u HUO, ona se obavlja pomoću informatičkog sustava u Hrvatskoj javnobilježničkoj komori, a ako nisu ispunjeni prethodno navedeni uvjeti, HUO se može voditi i ručno.

Sve evidentirane oporuke dobivaju svoj evidencijski broj koji se sastoji od HUO korisničkog broja i broja oporuke. Ako se tijekom godine ili naknadno u različitim godinama u HUO dostavlja nova oporuka, ona se upisuje pod sljedećim rednim brojem HUO-a. Taj podatak upisuje se u rubriku „primjedba“.

Propisano je i da se sve osobe koje rade na obradi podataka HUO, kao i osobe zaposlene u Hrvatskoj javnobilježničkoj komori, a imaju pristup podacima u HUO, obvezuju čuvati tajnu o ovim podacima.

Svako evidentiranje, vraćanje oporuke, upiti i promjene u evidentiranju podataka, obavljaju se elektronskim prijenosom podataka. Pristup korisnika programu moguć je u svako doba uz navođenje HUO korisničkog broja zajedno sa sigurnosnom šifrom (članak 9. Pravilnika).

Osobe koje su sastavile oporuku mogu dostaviti podatke u HUO osobno, odnosno putem javnog bilježnika, a za evidentiranje upisa ili upisa vraćanja jedne oporuke plaća se naknada od 100,00 kuna i to prilikom evidentiranja. Paušalna naknada za potpuni spisak svih isprava koje su evidentirane pod jednim evidencijskim brojem također iznosi 100,00 kuna, dok se za promjenu evidentiranja podataka plaća naknada od 30,00 kuna. Za upit u jednom ostavinskom postupku plaća se naknada od 20,00 kuna.

Oporučitelj ili osoba koju je on za to posebno ovlastio, može u svako vrijeme zatražiti spisak svih oporuka koje su evidentirane pod njegovim evidencijskim brojem u HUO. U slučaju da je potreban ispravak evidencije, mora ponovno postaviti zahtjev za novu evidenciju ovih podataka, a za sve upise ili upite na temelju ispravka plaća se naknada, osim ako greške nisu prouzročene krivnjom Hrvatske javnobilježničke komore. Prilikom vođenja ostavinskog postupka, službena osoba koja vodi postupak obvezna je zatražiti podatak iz HUO-a o postojanju oporuke.

Napominjemo kako činjenica da oporuka nije evidentirana u Hrvatskom upisniku oporuka, niti bilo gdje posebno pohranjena, ne šteti njezinoj valjanosti. Isto tako, u HUO se ne upisuje sadržaj same oporuke, niti se u njega oporuka može pohraniti, već se samo evidentira činjenica da je oporuka sastavljena, te pohranjena kod ovlaštene osobe odnosno ovlaštenog tijela.

Marina Turković