c S
U središtu

Suglasnost suvlasnika za rekonstrukciju nosivog zida u posebnom dijelu zgrade

03.08.2016 U višestambenim zgradama, osobito u velikim neboderima koji nerijetko imaju i više od 70 stanova, česti su radovi koji se odvijaju u posebnim dijelovima zgrade, odnosno u stanovima i poslovnim prostorima. U nastavku dajemo odgovor na pitanje je li potrebna suglasnost suvlasnika zgrade u postupku ishođenja građevinske dozvole, za zahvat koji bi se izvodio na posebnom dijelu zgrade i to na nosivom zidu.

S obzirom da se posebni dijelovi nekretnine, osim adaptiranja, ponekad i rekonstruiraju, u smislu propisa o graditeljstvu, u praksi se postavilo pitanje je li suvlasniku zgrade, a vlasniku posebnog dijela zgrade (stana ili poslovnog prostora), za rekonstrukciju odnosno proširenje unutarnjih vrata na nosivom zidu unutar posebnog dijela zgrade, potrebna suglasnost ostalih suvlasnika zgrade? Dakle, pitanje je postoji li potreba davanja suglasnosti svih suvlasnika predmetne nekretnine za takav zahvat.

Treba navesti odredbu članka 82. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima kojom je propisano da je suvlasnik na čijem je suvlasničkom dijelu uspostavljeno vlasništvo određenoga posebnoga dijela nekretnine (etažno vlasništvo) ovlašten, ne tražeći za to odobrenje od ostalih suvlasnika, u skladu s građevinskim propisima o svome trošku izvršiti prepravke u stanu ili drugoj samostalnoj prostoriji, uključujući i promjenu namjene, ako se pridržava određenih pravila.

Dakle, promjena ne smije prouzročiti oštećenje zgrade i drugih dijelova nekretnine, a ni povredu onih interesa ostalih suvlasnika koji zaslužuju zaštitu; osobito ne smije prouzročiti povredu vanjskog izgleda zgrade, ni opasnost za sigurnost osoba, zgrade ili drugih stvari.

Nadalje, ako bi za promjenu bilo potrebno zadrijeti u zajedničke dijelove nekretnine, to je dopušteno samo ako je takva promjena uobičajena ili služi važnom interesu vlasnika posebnoga dijela, inače je svaki suvlasnik može zabraniti, ali ne može zabraniti postavljanje vodova za svjetlo, plin, energiju, vodu i telefon i sličnih uređaja, a ni postavljanje radijskih ili televizijskih antena, potrebnih prema stanju tehnike, ako nije moguć ili nije odobren priključak na postojeću antenu te izvođenje radova kojima se osigurava nesmetan pristup, kretanje i rad osobama smanjene pokretljivosti.

Radi promjena na svome dijelu, nije dopušteno zadrijeti u one dijelove nekretnine koji su kao posebni dio u vlasništvu drugoga suvlasnika bez njegova odobrenja, ali taj će ipak morati trpjeti ono u vezi s tuđim prepravkom čime se bitno i trajno ne povređuje njegovo pravo na posebnom dijelu, a i ono što je umjesno kad se pravedno odvagnu svi interesi.

Na kraju, vlasnik posebnoga dijela koji provodi promjene na svome dijelu dužan je dati primjerenu naknadu drugome čija je prava time povrijedio i kad je taj bio dužan trpjeti tu povredu.

Dakle, iz navedenog se može zaključiti da za predmetnu rekonstrukciju (proširenje unutarnjih vrata na nosivom zidu unutar poslovnog prostora, odnosno dijela na kojem je uspostavljeno vlasništvo posebnog dijela nekretnine), u postupku izdavanja građevinske dozvole suglasnost suvlasnika predmetne nekretnine nije potrebna niti je uvjet za njezino izdavanje.