c S
U središtu

Slanje pismena telefaksom u prekršajnom postupku

08.08.2016 Jedna od bolnih točaka prekršajnog postupka upravo je dostavljanje sudskih pismena subjektima prekršajnog postupka, posebno okrivljenicima i svjedocima, a o čemu u bitnoj mjeri ovisi daljnji tijek prekršajnog postupka, odnosno pravomoćno okončanje prekršajnog postupka, pa posljedično tome i efikasnost samog prekršajnog postupka.

U općoj odredbi članka 145. stavka 1. Prekršajnog zakona (Narodne novine, broj 107/07, 39/13, 157/13 i 110/15) propisano je da se odluke, podnesci i drugi dopisi dostavljaju:

- poštom

- vlastitom dostavom tijela koje je odluku donijelo (vlastita dostavna služba)

- neposrednim uručivanjem kod tijela koje je odluku donijelo, ili

- na drugi način kojim se ostvaruje svrha dostave i ne dovodi u pitanje pravo obrane (primjerice putem policije).

O modalitetu dostave u svakom konkretnom slučaju odlučuje tijelo postupka, pri čemu treba voditi računa da odabrani način dostave bude najučinkovitiji.

Međutim, osim takve propisane dostave u redovnim slučajevima, Prekršajni zakon poznaje i dostavu u posebnim slučajevima. Tako u odredbama članka 149. pod posebnim slučajevima podrazumijeva dostavu pismena vojnim osobama, pripadnicima redarstvene vlasti i pripadnicima pravosudne policije, osobama kojima je oduzeta sloboda, osobama koje se nalaze u inozemstvu, državljanima Republike Hrvatske u stranoj državi.

Posebno u stavku 6. članka 149. Prekršajni zakon propisuje da se pismena, osim presude, mogu slati brzojavom, telefaksom, e-mailom ili drugim sredstvom za komuniciranje na daljinu, ako se prema okolnostima može pretpostaviti da će obavijest upućenu na taj način primiti osoba kojoj je upućena. Slijedom navedenoga možemo zaključiti da i odredbe Prekršajnog zakona nastoje pratiti razvoj tehnologije, pa tako i sredstava za komuniciranje, no, prema nekim pokazateljima, dostava pismena putem telefaksa tek je neznatno zaživjela u sudskoj praksi.

Dakle, da bi u promatranoj situaciji mogli zaključiti da je određeno pismeno uredno dostavljeno adresatu, moraju biti kumulativno ispunjeni sljedeći zakonski uvjeti:

- da je u pitanju pismeno koje nije presuda, s time da termin “presuda” podrazumijeva sve odluke o prekršaju (rješenja o prekršaju, prekršajne naloge i obavezne prekršajne naloge)

- da je poslano telefaksom (pretpostavlja da tijelo postupka raspolaže brojem telefaksa adresata) i

- da se prema konkretnim okolnostima može pretpostaviti da će obavijest upućenu na taj način primiti osoba kojoj je upućena (primjerice, može se pretpostaviti da će sasvim izvjesno odvjetničko društvo, čiji je odvjetnik sudionik u postupku, s obzirom na svoju organizaciju rada, primiti obavijest upućenu telefaksom).

Osim toga, odredba članka 149. stavka 7. Prekršajnog zakona propisuje da će se o dostavi ili obavijesti na način propisan u stavku 6. toga članka (dostava telefaksom, brzojavom, e-mailom ili drugim sredstvom za komuniciranje na daljinu) sastaviti službena bilješka u spisu.

Željko Kudrić, dipl. iur.