c S
U središtu

Podnošenje pisanog prigovora u ugostiteljskom objektu

16.08.2016 Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti uređen je način i uvjeti pod kojima pravne i fizičke osobe mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost. Jedna od obveza propisanih tim Zakonom je mogućnost podnošenja pisanog prigovora od strane gosta, u kojem slučaju obveza postoji i na strani ugostitelja i na strani iznajmljivača.

Obveza ugostitelja

Prema članku 10. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine broj 85/15) ugostitelj je dužan omogućiti gostu podnošenje pisanog prigovora u ugostiteljskom objektu i bez odgađanja pisanim putem potvrditi njegov primitak te omogućiti gostu podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, u ugostiteljskom objektu vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora, u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora te voditi i čuvati evidenciju prigovora gostiju godinu dana od dana primitka pisanog prigovora.

Obveza iznajmljivača

Sukladno članku 32. Zakona iznajmljivač je dužan omogućiti gostu podnošenje pisanog prigovora u objektu i bez odgađanja pisanim putem potvrditi njegov primitak te omogućiti gostu podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, u objektu vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora, u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora te voditi i čuvati evidenciju prigovora gostiju godinu dana od dana primitka pisanog prigovora.

Prekršajne odredbe propisane zakonom

a) prekršaji ugostitelja

Novčanom kaznom od 2.500,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba i fizička osoba – obrtnik ako ne omogući gostu podnošenje pisanih prigovora u svojim poslovnim prostorijama ili bez odgađanja pisanim putem ne potvrdi njegov primitak ili ne omogući gostu podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte ili u poslovnim prostorijama vidljivo ne istakne obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora ili u pisanom obliku ne odgovori na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora, ili ne vodi i/ili čuva pisanu evidenciju prigovora najmanje godinu dana od dana primitka pisanog prigovora.

Za taj prekršaj kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 2.000,00 do 7.000,00 kuna, a u slučaju ponavljanja prekršaja, u istom ugostiteljskom objektu, pravna osoba i fizička osoba – obrtnik kaznit će se novčanom kaznom od 5.000,00 do 40.000,00 kuna.

Za navedeni prekršaj turistički inspektor može pravnoj osobi i fizičkoj osobi – obrtniku naplatiti novčanu kaznu na mjestu izvršenja prekršaja u iznosu od 1.500,00 kuna, a odgovornoj osobi u pravnoj osobi u iznosu od 1.000,00 kuna, osim u slučaju ponavljanja prekršaja.

b) prekršaji iznajmljivača

Novčanom kaznom od 2.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iznajmljivač ako ne omogući gostu podnošenje pisanih prigovora u objektu ili bez odgađanja pisanim putem ne potvrditi njegov primitak ili ne omogući gostu podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte ili u objektu vidljivo ne istakne obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora ili u pisanom obliku ne odgovori na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora, ili ne vodi i/ili čuva pisanu evidenciju prigovora najmanje godinu dana od dana primitka pisanog prigovora (članak 32. stavak 1. točka 6. Zakona).

U slučaju ponavljanja prekršaja, iznajmljivač će se kazniti novčanom kaznom od 4.000,00 do 10.000,00 kuna.

Za navedeni prekršaj turistički inspektor može naplatiti novčanu kaznu na mjestu izvršenja prekršaja u iznosu od 750,00 kuna, osim u slučaju ponavljanja prekršaja.

c) prekršaji fizičkih osoba – nositelja ili članova OPG-a

Novčanom kaznom do 2.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba – nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednoga gospodarstva ako ne omogući podnošenje pisanih prigovora gostiju u skladu s člankom 32. stavkom 1. točkom 6. Zakona (članak 39. stavak 9., u vezi s člankom 32. stavkom 1. točkom 6.).

U slučaju ponavljanja prekršaja kaznit će se fizička osoba – nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednoga gospodarstva novčanom kaznom od 4.000,00 do 10.000,00 kuna.

Za navedene prekršaje turistički inspektor može fizičkoj osobi – nositelju ili članu obiteljskog poljoprivrednoga gospodarstva naplatiti novčanu kaznu na mjestu izvršenja prekršaja u iznosu od 1.000,00 kuna, osim u slučaju ponavljanja prekršaja.

Marija Butković, dipl. iur.