c S
U središtu

Uvjeti radnog mjesta na kojem radi umirovljenik na pola radnog vremena

05.09.2016 Velika novina Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2014., je uvođenje mogućnosti zapošljavanja umirovljenika na pola radnog vremena bez obustave isplate mirovine. Osim toga, postoje i neki drugi slučajevi u kojima će umirovljenik moći raditi bez da mu se obustavi isplata mirovine.

Naime, člankom 99. Zakona o mirovinskom osiguranju propisano je da se korisniku mirovine, koji se zaposli ili počne obavljati djelatnost na temelju koje postoji obveza na osiguranje, isplata mirovine obustavlja. Međutim, stavkom 2. istoga članka propisane su iznimke od tog pravila. Mirovina se iznimno ne obustavlja:

1. korisniku starosne mirovine koji je ostvario starosnu mirovinu prema člancima 33. i 180. Zakona o mirovinskom osiguranju i nastavi raditi do polovice punog radnog vremena uz izmijenjeni ugovor o radu

2. korisniku starosne mirovine koji je ostvario starosnu mirovinu prema člancima 33. i 180. Zakona o mirovinskom osiguranju i korisniku starosne mirovine koji je tu mirovinu ostvario do stupanja na snagu Zakona o mirovinskom osiguranju (dakle, zaključno s 31. prosincem 2013.), koji se tijekom korištenja prava zaposli do polovice punog radnog vremena

3. korisniku invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad, ostvarene do stupanja na snagu Zakona o mirovinskom osiguranju

4. korisniku invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju

5. korisniku koji obavlja sezonske poslove u poljoprivredi prema propisima o poticanju zapošljavanja i drugim propisima kojima je ovo pitanje uređeno na drugačiji način, odnosno izričito propisano da se ne obustavlja isplata mirovine

6. korisniku koji ostvaruje drugi dohodak, odnosno obavlja drugu djelatnost (člankom 17. Zakona o mirovinskom osiguranju propisano je da su obvezno osigurane osobe koje ostvaruju drugi dohodak prema propisima o porezu na dohodak na koji se plaća doprinos za mirovinsko osiguranje prema propisima o doprinosima za obvezna osiguranja).

Nadalje, korisniku invalidske mirovine zbog profesionalne ili opće nesposobnosti za rad prema posebnom propisu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji), koji prema tom propisu za vrijeme obavljanja dužnosti upravitelja zadruge nije obvezno osiguran na mirovinsko osiguranje, ne obustavlja se isplata mirovine niti se po toj osnovi ponovno određuje kada poslove upravitelja zadruge obavlja bez plaće i naknade. Korisniku invalidske mirovine zbog opće nesposobnosti za rad, odnosno zbog potpunog gubitka radne sposobnosti kojem je ta mirovina prevedena u starosnu mirovinu prema članku 58. stavku 1. i članku 175. stavcima 7. i 8. Zakona o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, broj 157/13, 151/14, 33/15, 93/15), ako se zaposli ili počne obavljati djelatnost na temelju koje postoji obveza na osiguranje, obustavlja se isplata mirovine.

Dakle, od 1. siječnja 2014. uvedena je mogućnosti zapošljavanja umirovljenika s nepunim radnim vremenom najviše do polovine punog tjednog radnog vremena, uz istovremenu isplatu pune mirovine. Kad je riječ o radnom odnosu umirovljenika, razlikuju se dvije situacije:

- prva, u kojoj se korisnik starosne mirovine zaposli s nepunim radnim vremenom (najviše 20 sati tjedno) i za ugovoreno radno vrijeme ponovno uspostavi status osiguranika po osnovi radnog odnosa i sklopi novi ugovor o radu, ili

- druga, kad osoba zaposlena s punim radnim vremenom izmijeni ugovoreno tjedno radno vrijeme na nepuno, najviše do polovine punog radnog vremena (ako puno radno vrijeme iznosi 40 sati, tada do 20 sati tjedno) i bez prestanka radnog odnosa ostvari pravo na starosnu mirovinu.

Vezano za rad umirovljenika bez obustave mirovine, i to za rad u radnom odnosu na pola punog radnog vremena, postavlja se pitanje koje uvjete umirovljenik mora ispuniti da bi radio na nekom radnom mjestu?Dakle, mora li on biti kvalificiran za obavljanje tih poslova i mora li prethodno, primjerice, obaviti liječnički pregled u svrhu utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje takvih poslova?

Naime, postoje različita radna mjesta – od uredskih do fizički iznimno napornih (psihički ili fizički), te opasnih poslova, a uvjeti za svako radno mjesto nisu isti. Za pojedina radna mjesta, osim stručne spreme i eventualno poznavanja rada na računalu i znanja stranih jezika, drugi uvjeti ne postoje. S druge strane, za mnoga radna mjesta postoje i dodatni uvjeti kao što je utvrđena zdravstvena sposobnost za njihovo obavljanje. Stoga, u kontekstu rada umirovljenika na pola radnog vremena, a vezano za određeno radno mjesto, mišljenja smo da umirovljenik koji se namjerava zaposliti kod poslodavca mora ispunjavati sve uvjete tog radnog mjesta kao i drugi zaposlenici koji obavljaju taj isti posao.