c S
U središtu

Osobe koje mogu osporavati pravni interes podnositelja zahtjeva za izdavanje uporabne dozvole za građevinu izgrađenu do 15. veljače 1968.

19.09.2016 Građevina izgrađena do 15. veljače 1968. smatra se izgrađenom na temelju pravomoćne građevinske dozvole, a vrijeme izgradnje takve građevine utvrđuje se uporabnom dozvolom za građevinu izgrađenu do 15. veljače 1968. koju po zahtjevu stranke izdaje tijelo graditeljstva. No, koje osobe i na koji način mogu osporavati pravni interes podnositelja zahtjeva za izdavanje uporabne dozvole za građevinu izgrađenu do 15. veljače 1968. godine?

Uz zahtjev za izdavanje navedene uporabne dozvole prilažu se:

1. kopija katastarskog plana za katastarsku česticu na kojoj je građevina izgrađena i

2. dokazi kojima se raspolaže, a prema kojima je građevina izgrađena do 15. veljače 1968.

U odgovoru na postavljeno pitanje treba poći od osnova procesnog propisa koji se primjenjuje u području graditeljstva, a to je Zakon o općem upravnom postupku. Naime, prema odredbi članka 4. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09 – u nastavku: ZUP), stranka u upravnom postupku je fizička ili pravna osoba na čiji je zahtjev pokrenut postupak, protiv koje se vodi postupak ili koja radi zaštite svojih prava ili pravnih interesa ima pravo sudjelovati u postupku. Prema odredbi stavka 2. toga članka stranka može biti i tijelo državne uprave te drugo državno tijelo, tijelo jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili drugo javnopravno tijelo koje nema pravnu osobnost te njihova područna jedinica, odnosno podružnica ili skupina osoba povezanih zajedničkim interesom, ako može biti nositelj prava, odnosno obveza o kojima se rješava.

Prema odredbi članka 52. stavka 1. ZUP-a stranka ima pravo sudjelovati u ispitnom postupku sve do donošenja odluke o upravnoj stvari, davati izjave i objašnjenja, iznositi činjenice i okolnosti koje su bitne za rješavanje upravne stvari te pobijati točnost navoda koji se ne slažu s njezinim navodima. Prema, pak, odredbi članka 105. ZUP-a, a u vezi s odredbom članka 102. stavka 1. Zakon o gradnji (Narodne novine, broj 153/13) stranka ima pravo izjaviti žalbu protiv predmetne uporabne dozvole, odnosno protiv rješenja o odbijanju ili odbacivanju zahtjeva za njezino izdavanje.

Dakle, pravni interes za izdavanje predmetne dozvole podnositelja zahtjeva za njezino izdavanje može osporavati osoba koja radi zaštite svojih prava ili pravnih interesa ima pravo sudjelovati u tom postupku, primjerice vlasnik nekretnine, davanjem svoje izjave i objašnjenja, iznošenjem činjenica i okolnosti koje su bitne za izdavanje dozvole, pobijanjem točnosti navoda te izjavljivanjem žalbe nadležnom Ministarstvu.

S tim u vezi, u svrhu utvrđivanja pravnog interesa ne pokreće se poseban postupak za njegovo utvrđivanje već se postojanje pravnog interesa u slučaju sumnje utvrđuje u samom postupku izdavanja dozvole kao pretpostavke za vođenje tog postupka. Prema pravnom shvaćanju Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja postojanje pravnog interesa za izdavanje predmetne dozvole potrebno je ispitati u slučaju ako ga osporava stranka u postupku.

Dakle, ako nitko od stranaka ne osporava pravni interes, mišljenja smo da ga u postupku izdavanja predmetne dozvole nije potrebno ispitivati. U slučaju da se u postupku utvrdi da podnositelj zahtjeva nema pravni interes za izdavanje predmetne dozvole, mišljenja smo da nema mjesta vođenju tog postupka te da je zahtjev za izdavanje dozvole, sukladno odredbi članka 41. stavka 2. ZUP-a, potrebno odbaciti jer u takvom slučaju nema prava, odnosno pravnih interesa o kojima bi se u tom postupku moglo odlučivati.