c S
U središtu

Građenje kioska na zemljištu u privatnom vlasništvu

04.11.2016 U vezi primjene Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima u praksi se pojavilo pitanje je li za postavljanje kioska do 12 m² izvan javne površine (javnog dobra), tj. na zemljištu u privatnom vlasništvu u svrhu obavljanja ugostiteljske djelatnosti potrebno ishoditi odobrenje nadležnog tijela za njegovo postavljanje ili je takav objekt moguće postaviti samo uz odobrenje predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave?

Prema članku 128. stavak 1. Zakona o radnji (Narodne novine, br. 153/13) jednostavne i druge građevine i radovi određeni su pravilnikom kojeg donosi ministar i koji se grade, odnosno izvode bez građevinske dozvole. To je Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (Narodne novine, br. 79/14, 41/15 i 75/15) kojim se određuju jednostavne i druge građevine te radovi koji se mogu graditi, odnosno izvoditi bez građevinske dozvole u skladu s glavnim projektom i bez glavnog projekta, građevine koje se mogu uklanjati bez projekta uklanjanja te se propisuje obveza prijave početka građenja i stručni nadzor građenja tih građevina, odnosno izvođenja radova. No, u projektiranju i građenju spomenutih građevina te izvođenju navedenih radova investitor, projektant i izvođač dužni su pridržavati se svih propisa i pravila struke koji se odnose na njihovo građenje te se one ne smiju projektirati, graditi, odnosno izvoditi ako je to zabranjeno prostornim planom ili na drugi način protivno prostornom planu.

Iznimno, glavni projekt za završavanje nezavršene zgrade, odnosno nezavršenog dijela zgrade, stambene namjene, poslovne namjene koja nije proizvodna ili namijenjena za obavljanje isključivo poljoprivredne djelatnosti, za koju je doneseno rješenje o izvedenom stanju u okviru ozakonjenih gabarita te za izvođenje na njoj fasade i ravnog, kosog ili zaobljenog krova bez nadozida, može se izraditi protivno prostornom planu, kao i glavni projekt za rekonstrukciju zgrade stambene namjene, poslovne namjene koja nije proizvodna ili namijenjena za obavljanje isključivo poljoprivredne djelatnosti koja je ozakonjena kao završena s ravnim krovom, a koja se rekonstrukcija sastoji u izvođenju kosog ili zaobljenog krova bez nadozida.

Vezano uz primjenu navedenog Pravilnika javljaju se brojna pitanja osobito u vezi toga trebaju li i koji akti za građenje neke građevine ili izvođenje nekih radova. Tako se u praksi pojavilo pitanje je li za postavljanje kioska do 12 m² izvan javne površine (javnog dobra), tj. na zemljištu u privatnom vlasništvu u svrhu obavljanja ugostiteljske, odnosno trgovinske djelatnosti potrebno ishoditi odobrenje/rješenje nadležnog tijela za njegovo postavljanje ili je takav objekt moguće postaviti samo uz odobrenje predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave?

Napominjemo da se prema odredbi članka 2. stavka 2. podstavka 1. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima bez građevinske dozvole i glavnog projekta u skladu s odlukom nadležnog tijela jedinice lokalne samouprave prema propisima kojima se uređuje komunalno gospodarstvo na javnoj površini može graditi kiosk i druga građevina gotove konstrukcije tlocrtne površine do 15 m² u skladu s tipskim projektom za kojega je doneseno rješenje na temelju članka 77. Zakona o gradnji ili tehnička ocjena sukladno posebnom zakonu. Navedenim Pravilnikom uređena je mogućnost postavljanja kioska na javnoj površini, a za građenje kioska na zemljištu u privatnom vlasništvu potrebno je ishoditi građevinsku dozvolu sukladno Zakonu o gradnji.

Iznimno od toga, ako je kiosk pomoćna građevina koja se gradi na građevnoj čestici postojeće zgrade za potrebe te zgrade, on se prema odredbi članka 4. podstavka 1. alineje 1. Pravilnika može graditi na temelju glavnog projekta. Taj glavni projekt, sukladno Zakonu o gradnji i Pravilniku, mora biti u skladu sa svim propisima i pravilima struke koja se odnose na projektiranje tog kioska i ne smije biti protivan prostornom planu.

Izjednačavanje pravila za građenje na javnoj površini i na zemljištu u privatnom vlasništvu nije moguće jer se radi o površinama koji su u različitom planerskom i pravnom režimu, odnosno prema odredbama članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu odlukom o komunalnom redu mogu se uređivati samo pitanja vezana za javne površine pa se kiosk na javnoj površini može graditi bez građevinske dozvole i glavnog projekta u skladu s odlukom nadležnog tijela jedinice lokalne samouprave prema propisima kojima se uređuje komunalno gospodarstvo, a za građenje kioska na zemljištu u privatnom vlasništvu potrebna je građevinska dozvola.