c S
U središtu

Uvjeti za gradnju i postavljanje vrtne sjenice

06.04.2017 Dolaskom lijepog vremena i time češćeg boravka u dvorištima i vrtovima ta mjesta boravka na otvorenome počinju se uređivati, među ostalim, i vrtim sjenicama. U članku ćemo razmotriti što se smatra vrtnom sjenicom i pod kojim se uvjetima one mogu graditi odnosno postavljati sukladno odredbama propisa koji uređuje to područje.

Prema odredbi članka 136. stavak 1. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17) izgrađena građevina može se početi koristiti, odnosno staviti u pogon te se može donijeti rješenje za obavljanje djelatnosti u toj građevini prema posebnom zakonu, nakon što se za tu građevinu izda uporabna dozvola, ako tim ili posebnim zakonom nije propisano drukčije. Stavkom 2. istoga članka propisano je da se odredba stavka 1. toga članka ne odnosi na građevine određene Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (Narodne novine, broj 79/14, 41/15 i 75/15) koje nisu namijenjene obavljanju djelatnosti ili se prema posebnim propisima ne evidentiraju u katastru ili za koje se ne izdaje uporabna dozvola.

Člankom 2. stavkom 1. toga Pravilnika propisano je da se bez građevinske dozvole i glavnog projekta može graditi pomoćna građevina koja se gradi na građevnoj čestici postojeće zgrade, odnosno na građevnoj čestici zgrade za koju postoji akt kojim se odobrava građenje, za potrebe te zgrade i to, među ostalim, i vrtna sjenica.

Vrtna sjenica je, u smislu Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, građevina namijenjena stvaranju sjene u kojoj se očekuje kraći ili dulji boravak korisnika postojeće zgrade na čijoj se građevnoj čestici gradi u vrijeme kad je potrebna zaštita od sunca i to u dijelu građevne čestice koji ima funkciju vrta. Iz samog pojma ''vrtna sjenica'', odnosno njezine namjene, a sukladno pravilima struke i tradiciji građenja vrtnih sjenica, proizlazi da je riječ o građevini jednostavne konstrukcije u kojoj nisu predviđene nikakve instalacije i koja nije zatvorena.

Materijal izrade predmetnim Pravilnikom nije propisan, no, prema pravilima struke i tradiciji, primjerene su drvene i metalne konstrukcije. Iz namjene vrtne sjenice i njezine jednostavne konstrukcije proizlazi da je riječ o nevelikoj građevini, čija veličina treba odgovarati potrebama korisnika zgrade i veličini građevne čestice. Prostornim planom mogu biti uređeni određeni zahtjevi u pogledu veličine, smještaja na građevnoj čestici, oblikovanja i materijala koji se smiju koristiti za vrtnu sjenicu, u kojem slučaju se od njih ne smije odstupiti.

Treba napomenuti da se odredbe Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima odnose na građenje vrtnih sjenica na građevnim česticama postojećih nekretnina, a ne na javnim zelenim površinama. Naime, prema odredbi članka 2. stavka 1. podstavka 1. alineje 2. Pravilnika, bez građevinske dozvole i glavnog projekta može se graditi vrtna sjenica koja se gradi na građevnoj čestici postojeće zgrade, odnosno na građevnoj čestici zgrade za koju postoji akt kojim se odobrava građenje, za potrebe te zgrade.

Međutim, ako se vrtna sjenica želi graditi na zemljištu koje nije građevna čestica u navedenom smislu već ona predstavlja javnu parkovnu površinu, tada je za njezino građenje u načelu potrebno ishoditi građevinsku dozvolu.