c S
U središtu

Novi sadržaj obračuna neisplaćene plaće, naknade plaće ili otpremnine

04.05.2017 Na temelju članka 93. stavka 4. Zakona o radu donesen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (Narodne novine, br. 35/17), koji je na snazi od 20. travnja 2017. Tim Pravilnikom izmijenjen je dosadašnji način obračuna plaće, naknade plaće odnosno otpremnine, u smislu propisanog sadržaja obračuna neisplaćenog iznosa.

Navedenom izmjenom u Pravilniku o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (Narodne novine, br. 32/15 i 102/15), izmijenjen je članak 7. stavak 1. na način da je sada poslodavac, ako na dan dospjelosti u cijelosti ne isplati plaću, naknadu plaće odnosno otpremninu, dužan radniku uručiti dva obračuna, od kojih jedan u kojem će biti iskazan ukupan obračun plaće, naknade plaće odnosno otpremnine sukladno članku 2. i 3., odnosno članku 4., 5. i 6. toga Pravilnika, i drugi, u kojem će biti iskazan iznos neisplaćene plaće odnosno dijela neisplaćene plaće, neisplaćene naknade plaće odnosno dijela neisplaćene naknade plaće ili neisplaćene otpremnine odnosno dijela neisplaćene otpremnine, u propisanom sadržaju, s oznakom imena i prezimena i vlastoručnog potpisa ovlaštene osobe poslodavca, ili potpisan od te osobe sukladno propisima koji uređuju napredni elektronički potpis, ako je obračun sastavljen i izdan kao elektronički zapis, kao i podatak o danu dospjelosti plaće, naknade plaće odnosno otpremnine, a koji ima snagu ovršne isprave.

Do sada je bilo propisano da ako poslodavac na dan dospjelosti u cijelosti ne isplati plaću, naknadu plaće odnosno otpremninu, dužan je radniku uručiti dva obračuna, od kojih jedan u kojem će biti iskazan ukupan obračun plaće, naknade plaće odnosno otpremnine sukladno članku 2. i 3., odnosno članku 4., 5. i 6. Pravilnika, i drugi, u kojem će biti iskazan iznos neisplaćene plaće odnosno dijela neisplaćene plaće, neisplaćene naknade plaće odnosno dijela neisplaćene naknade plaće ili neisplaćene otpremnine odnosno dijela neisplaćene otpremnine, u propisanom sadržaju, potpisan od ovlaštene osobe te ovjeren pečatom poslodavca, kao i podatak o danu dospjelosti plaće, naknade plaće odnosno otpremnine, a koji ima snagu ovršne isprave.

Nadalje, izmjena Pravilnika intervenirala je i u članak 9. i to tako da su izmijenjenistavci 2. i 3. tog člankate je sada propisano da se pri izradi obračuna neisplaćene ili djelomično neisplaćene plaće, odnosno naknade plaće, kao obvezni obrazac koristi obrazac obračuna neisplaćene ili djelomično neisplaćene plaće, odnosno naknade plaće (obrazac NP1), koji je otisnut u prilogu Pravilnika i njegov je sastavni dio. Također, propisano je da se pri izradi obračuna neisplaćene ili djelomično neisplaćene otpremnine, kao obvezni obrazac koristi obrazac obračuna neisplaćene ili djelomično neisplaćene otpremnine (obrazac NO1), koji je otisnut u prilogu Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Prije je bilo propisano da su Obrazac obračuna neisplaćene ili djelomično neisplaćene plaće, odnosno naknade plaće (obrazac NP1), kao i obrazac obračuna neisplaćene ili djelomično neisplaćene otpremnine (obrazac NO1), otisnuti u prilogu toga Pravilnika, kao obvezni obrasci, sastavni dio ovoga Pravilnika, što suštinski predstavlja istu odredbu. No, sada je ispuštena odredba da su poslodavci dužni, najkasnije do 1. srpnja 2015., uskladiti svoje obračunske isprave s odredbama toga Pravilnika, jer je bila riječ o prijelaznoj odredbi.

Dakle, izmjenom Pravilnika izmijenjen je sadržaj obrasca NP1 i NO1 u dijelu koji se odnosi na potpisivanje te oni sada, umjesto potpisa ovlaštene osobe poslodavca, sadrže oznaku imena i prezimena i vlastoručnog potpisa ovlaštene osobe poslodavca, ili potpis te osobe sukladno propisima koji uređuju napredni elektronički potpis, ako je obračun sastavljen i izdan kao elektronički zapis. Novi obrasci NP1 i NO1 otisnuti su u prilogu izmijenjenog Pravilnika, a ostala dva obrasca (obrazac obračuna isplaćene plaće, odnosno naknade plaće (obrazac IP1) i obrazac obračuna isplaćene otpremnine (obrazac IO1)) nisu mijenjani.