c S
U središtu

Novi način naplate RTV pristojbe

19.07.2017 U svibnju je objavljen Zakon o dopuni Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji koji donosi novosti vezane za naplatu RTV pristojbe. Budući da su građani Republike Hrvatske, pravne osobe, udruge i obrtnici obveznici plaćanja pristojbe, dobro je znati koje su to novosti koje će nastupiti početkom primjene novele Zakona odnosno 1. siječnja 2018.

Obveznici plaćanja RTV pristojbe, koji su propisani člankom 34. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (Narodne novine, broj 137/10, 76/12, 78/16), dužni su za posjedovanje odnosno vlasništvo radijskog i televizijskog prijamnika odnosno drugog uređaja za prijam radijskog ili audiovizualnog programa na području Republike Hrvatske, koje je pokriveno prijenosnim signalom, HRT-u plaćati mjesečnu pristojbu čiji je iznos propisan člankom 35. toga Zakona.

Novost je da će od 1. siječnja 2018. umjesto sadašnjeg režima prema kojem dospjelu, a nenaplaćenu mjesečnu pristojbu HRT ostvaruje prisilnim putem odnosno rješenjem o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave koje donosi javni bilježnik – zamijeniti novi pravni režim, prema kojem će HRT dospjelu neplaćenu mjesečnu pristojbu protiv pojedinog obveznika naplaćivati izdavanjem naloga za plaćanje. Dakle, HRT više neće angažirati odvjetničko društvo radi ishođenja rješenja o ovrsi od strane javnog bilježnika već će sam donositi nalog za plaćanje i njime zahtijevati izravnu naplatu na novčanim sredstvima ovršenika.U postupcima naplate mjesečne pristojbe, samo u slučaju posebnog odobrenja osnivača, HRT je ovlašten koristiti naplatne usluge zastupanja putem odvjetnika ili naplatne usluge zastupanja od strane drugih pravnih ili fizičkih osoba, osim u slučaju vođenja postupka pred sudom, kada HRT može koristiti takve naplatne usluge i bez suglasnosti osnivača.

Nalog za plaćanje donosit će se samo za pristojbu koja je dospjela nakon 1. siječnja 2018., a sadržavat će:

- jedinstvenu internu slovno-brojčanu oznaku HRT-a

- naziv, adresu i OIB HRT-a

- ime i prezime, odnosno naziv obveznika, njegovu adresu i OIB (osim ako je riječ o stranoj fizičkoj osobi)

- nalog obvezniku da u roku od osam dana HRT-u plati pojedinačne dužne dospjele iznose mjesečne pristojbe, zatezne kamate na te iznose (s početkom njihovog tijeka i visinom stope) i naknadu za izdavanje naloga od 100,00 kn (propisana paušalna naknada u iznosu od 100,00 kuna trebala bi zamijeniti današnje javnobilježničke i odvjetničke troškove koji se odmjeravaju rješenjem o ovrsi u visini od najmanje 580,00 + PDV (sastav prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave, pribava potvrde o pravomoćnosti i ovršnosti)

- uputu obvezniku o tome da u roku od osam dana od dana primitka može podnijeti prigovor HRT-u protiv naloga za plaćanje kojim će osporiti svoju obvezu i upozorenje o tome da će se u suprotnom na temelju naloga za plaćanje pokrenuti ovrha, te

- pečat HRT-a i potpis odgovorne ili ovlaštene osobe od Glavnog ravnatelja HRT-a.

Novelom Zakona propisan je i postupak naplate, prema kojem će HRT nalog za plaćanje dostavljati obvezniku plaćanja pristojbe po pravilima dostave u ovršnom postupku, zajedno s ispravom iz koje proizlazi osnovanost tražbine. Danom predaje naloga za plaćanje pošti radi dostave obvezniku prekida se zastara tražbine.

Po primitku naloga za plaćanje obveznik plaćanja pristojbe može:

a) postupiti po zaprimljenom nalogu za plaćanje i platiti iznos naznačen u nalogu za plaćanje

b) može u roku od osam dana od dana primitka naloga za plaćanje podnijeti prigovor HRT-u kojim osporava svoju obvezu plaćanja pristojbe

c) ne postupiti po nalogu za plaćanje, odnosno ne platiti.

Treba naglasiti da je uredno dostavljen nalog za plaćanje, protiv kojeg nije podnesen pravodoban prigovor HRT-u, ovršna isprava na temelju koje HRT po pravilima ovršnog postupka može pokrenuti ovrhu pred sudom i koja se može podnijeti FINA-i na izravnu naplatu.

Što se zastare tiče, od 1. siječnja 2018. pravilo prema kojem se zastara tražbine (koja temeljem članka 232. stavak 1. točka 2. Zakona o obveznim odnosima zastarijeva za jednu godinu od dospijeća) prekida kada HRT podnese prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave javnom bilježniku – mijenja se na način da će se zastara ubuduće prekidati predajom naloga za plaćanje pošti.

U slučaju da obveznik plaćanja pristojbe ne podmiri dug u cijelosti ili podnese prigovor, HRT je dužan podnijeti sudu tužbu u roku 45 dana od dana primitka prigovora. Može je podnijeti i kasnije, ali u tom će slučaju obveznik plaćanja pristojbe osnovano moći istaknuti prigovor zastare. Naime, samo ako tužba bude podnesena sudu u roku 45 dana od dana primitka prigovora, po pitanju zastare tražbine smatrat će se da je podnesena s danom izdavanja naloga za plaćanje.

Novela Zakona također donosi novosti vezane uz izvršenje naloga za plaćanje. Naime, nakon isteka roka pet godina od dana kada je nalog za plaćanje postao ovršan, nalog za plaćanje ne može se izvršiti.