c S
U središtu

Za 2 dana zabrana pušenja u svim zatvorenim javnim prostorima

04.05.2009 U srijedu, 6. svibnja 2009., ističe rok u kojem su vlasnici, odnosno korisnici zatvorenoga javnog prostora obvezni svoj rad i poslovanje uskladiti s odredbama Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda.
Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda stupio je na snagu, 6. studenoga 2008. i njime se, u cilju zaštite zdravlja građana utvrđuju mjere za smanjenje i ograničavanje uporabe duhanskih proizvoda, štetni sastojci cigareta i obvezne oznake na pakiranjima duhanskih proizvoda, preventivne mjere protiv pušenja te nadzor nad njegovom provedbom.

Njegovim stupanjem na snagu pušenje je zabranjeno u prostorima u kojima se obavlja zdravstvena djelatnost i djelatnost odgoja i obrazovanja uz izuzetak psihijatrijskih bolnica gdje je pušenje dozvoljeno u posebnim za pušače određenim prostorima.

Dana 6. svibnja 2009. završava razdoblje prilagodbe odredbama Zakona restorana i kafića, budući da je od tada pušenje zabranjeno u svim zatvorenim javnim prostorima kao i prostorima koji se ne smatraju zatvorenim javnim prostorom, a funkcionalni su dio prostora u kojima se obavlja djelatnost odgoja i/ili obrazovanja te zdravstvena djelatnost.

Iznimno od te odredbe, pušenje je dopušteno:

– u posebnim za pušače određenim prostorima za smještaj gostiju sukladno propisima o ugostiteljskoj djelatnosti o čemu u takvim prostorima mora biti istaknuta oznaka o dozvoli pušenja,

– u posebnim za pušače određenim prostorima u psihijatrijskim bolnicama i u posebnim za pušače određenim prostorima drugih pružatelja zdravstvene skrbi duševno bolesnim osobama, o čemu u takvim prostorima mora biti istaknuta oznaka o dozvoli pušenja i

– u prostorima za pušenje.

Dakle, ako do navedenog roka ugostitelji i drugi vlasnici odnosno korisnici zatvorenih javnih prostora ne iskoriste zakonom danu mogućnost dozvole pušenja u posebno uređenim prostorima za pušenje, pušenje će u cijelom ugostiteljskom objektu odnosno drugom zatvorenom javnom prostoru biti zabranjeno.

Tehnički detalji prostora za pušenje, odnosno njegova opremljenost ventilacijskim sustavom, pobliže je uređena člancima 15-20. Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda.

prostor za pušenje

Projektiranje, instaliranje i održavanje ventilacijskih sustava prostora za pušenje mora biti provedeno sukladno posebnim tehničkim propisima kojima se utvrđuju bitni zahtjevi za sustave ventilacije odnosno sukladno Tehničkom propisu o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada.

Napominjemo da je odredbom čl. 63. Zakona o zaštiti na radu propisano da su poslodavci dužni prikladnim mjerama provoditi zaštitu nepušača od djelovanja duhanskog dima. Također je propisano da je zabranjeno pušenje na radnim sastancima i u radnim prostorijama i prostorima osim u onima u kojima je poslodavac iznimno utvrdio da je pušenje dopušteno i istaknuo znak mjesta za pušenje. Budući da je pušenje u radnim prostorijama zapravo zabranjeno, određivanje posebnog prostora ili prostorije na radnom mjestu u kojima je pušenje dopušteno, nije zakonska obveza već mogućnost ostavljena poslodavcu sa svrhom zaštite radnika nepušača.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda obavljaju, svaki u okviru svojega djelokruga, sanitarni inspektori, zdravstveni inspektori, prosvjetni inspektori, inspektori rada i gospodarski inspektori Državnog inspektorata.

Provedbu zabrane pušenja obvezni su osigurati vlasnik ili korisnik prostora u kojem je pušenje zabranjeno.

Kazne za nepridržavanje odredaba Zakona dosta su visoke te će se tako novčanom kaznom od 30.000,00 do 150.000,00 kuna kazniti za prekršaj pravna osoba ako ne osigura poštivanje zabrane pušenja u zatvorenom javnom prostoru i ako prostor za pušenje ne ispunjava propisane uvjete.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako je ugostiteljskom objektu u kojem uslužuje hranu i/ili piće, zatečena osoba koja puši. 

Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda predstavlja osnovu za provedbu sustavnih aktivnosti čiji je cilj smanjenje i ograničavanje uporabe duhanskih proizvoda radi zaštite zdravlja građana te omogućava prilagodbu domaće pravne regulative zakonodavstvu Europske unije na ovom području.

Ljiljana Drakulić, dipl. iur.