c S
U središtu

Nacrt sporazuma o rješenju hrvatsko-slovenskog spora - dokument

06.05.2009 ZAGREB, 5. svibnja 2009.(Hina), Objavljujemo neslužbeni prijevod nacrta sporazuma povjerenika Europske komisije za proširenje Ollija Rehna za rješenje hrvatsko-slovenskog graničnog spora i prateće zajedničke izjave premijera dvije zemlje.

Dokument u cijelosti glasi:

"Nacrt Sporazuma o rješenju spora Vlade Republike Slovenije i Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu "stranke"),

S obzirom na to da stranke u brojnim pokušajima nisu riješile svoj spor o razgraničenju na kopnu i na moru u proteklim godinama, Podsjećajući na miroljubiva sredstva za rješavanje sporova navedena u članku 33. Povelje UN-a, Potvrđujući svoju privrženost miroljubivom rješavanju sporova, u duhu dobrosusjedskih odnosa, Pozdravljajući pomoć koju je ponudila Europska komisija, sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

Uspostava Arbitražnog suda


Stranke ovime uspostavljaju Arbitražni sud.

Članak 2.

Sastav Arbitražnog suda


(1) Obje stranke će u roku od petnaest dana uzajamnim dogovorom postaviti predsjednika i dva člana Arbitražnog suda koji su priznati stručnjaci međunarodnoga prava. U slučaju da se ne mogu dogovoriti u tom roku, predsjednika i dva člana Arbitražnog suda postavit će predsjednik Međunarodnoga suda u Haagu.

(2) Svaka od strana postavit će još po jednog člana Arbitražnog suda u roku od petnaest dana nakon okončanja postavljenja spomenutih u stavku 1. U slučaju da postavljenja ne budu izvršena u tom roku, te će članove odrediti predsjednik Arbitražnog suda.

(3) Ako prije ili poslije početka postupka dođe do upražnjenja nekoga od mjesta uslijed smrti, nesposobnosti ili ostavke člana, isto će biti popunjeno u skladu s postupkom opisanim za izvorno postavljenje.

Članak 3.

Zadaća Arbitražnog suda


(1) Arbitražni sud utvrđuje

a) tijek granice na moru i kopnu između Republike Hrvatske i Republike Slovenije; te

b) režim za korištenje odnosnih morskih područja i kontakt Slovenije s otvorenim morem.

(2) Stranke su dužne specificirati pojedinosti predmeta spora u roku od mjesec dana po stupanju ovoga sporazuma na snagu. Ako to ne učine, Arbitražni sud će koristiti podneske stranaka za utvrđivanje točnoga opsega spora na kopnu i na moru i zahtjeva stranaka.

(3) Arbitražni sud donosi odluku o sporu.

(4) Arbitražni sud ovlašten je tumačiti ovaj sporazum.

Članak 4.

Primjenjivo pravo


(1) Arbitražni sud primjenjuje

(a) pravila i načela međunarodnoga prava za utvrđivanja navedena u članku 3 (1) (a);

(b) međunarodno pravo, pravičnost i načelo dobrosusjedskih odnosa u svrhu postizanja poštenog i pravednog rezultata za utvrđivanje navedeno u članku 3 (1) (b).

Članak 5.

Mjerodavni datum

Nijednome dokumentu ni postupku poduzetome jednostavno od bilo koje strane nakon 25. lipnja 1991. neće biti pridan pravni značaj pri izvršavanju zadaža Arbitražnog suda niti će takav dokument ili postupak obvezivati bilo koju stranku u sporu, te ni na koji način ne može prejudicirati odluku.

Članak 6.

Postupak

(1) Svaka strana dostavit će podnesak Arbitražnome sudu u roku od dva mjeseca po stupanju na snagu sporazuma. Svaka strana ima pravo komentirati podnesak druge strane unutar roka koji postavi Arbitražni sud.

(2) Ako nije predviđeno drugačije, Arbitražni sud provodi postupak prema Fakultativnim pravilima Stalnog arbitražnog suda za arbitražu u sporovima između dviju država.

(3) Arbitražni sud može zatražiti stručni savjet i organizirati usmene rasprave.

(4) Arbitražni sud će nakon konzultacija sa strankama ekspeditivno odlučivati o svim postupovnim pitanjima većinom glasova svojih članova.

(5) Postupak je povjereljiv i vodi se na engleskome jeziku.

(6) Stranke određuju zastupnike koji će djelovati kao posrednici između njih i Arbitražnog suda. One mogu osigurati i pravnu potporu za svojega zastupnika.

(7) Arbitražnom sudu pomaže tajništvo. Troškove Arbitražnog suda u jednakim dijelovima snose stranke. Stranke pozivaju Europsku komisiju da osigura tajničku pomoć Arbitražnom sudu. Mjesto arbitraže je Bruxelles u Belgiji.

Članak 7.

Odluka Arbitražnog suda


(1) Arbitražni sud nastojat će donijeti odluku u roku od godine dana nakon svoje uspostave. Arbitražni sud donosi odluke većinom glasova svojih članova. U odluci se navode razlozi na kojima se ona zasniva. Uz odluku se neće dodavati pojedinačna ili odstupajuća mišljenja.

(2) Odluka Arbitražnog suda obvezujuća je za stranke te će tvoriti konačno rješenje spora.

(3) Stranke će poduzeti sve neophodne korake za provedbu odluke, uključujući prema potrebi i reviziju nacionalnog zakonodavstva, u roku od šest mjeseci nakon donošenja odluke.

Članak 8.

Dokumentacija za pregovore o pristupanju EU

Nijedan dokument prezentiran u pregovorima o pristupanju EU nema prejudicirajući utjecaj na Arbitražni sud u izvršavanju njegovih zadaća niti obvezuje bilo koju od stranaka u sporu. Naprijed navedeno vrijedi za sve dokumente i stajališta, pisana ili usmena, uključujući između ostalih zemljovide, pregovaračka stajališta, pravne akte i druge dokumente u bilo kojem obliku, koji su podneseni, prikazani ili ih se spominje u okviru pregovora o pristupanju EU. To također vrijedi za sve dokumente i stajališta EU koji spominju ili sažeto prikazuju naprijed navedene dokumente i stajališta.

Članak 9.

Nastavak pregovora o pristupanju EU u skladu s pregovaračkim okvirom


(1) Republika Slovenija otklonit će svoje rezerve glede otvaranja i zatvaranja pregovaračkih poglavlja tamo gdje je prepreka povezana s ovim sporom.

(2) Obje stranke uzdržat će se od bilo kakvog postupka ili izjave koja može imati negativan utjecaj na pristupne pregovore.

Članak 10.

Status quo


(1) Obje stranke uzdržat će se od bilo kakvog postupka ili izjave koji mogu intenzivirati spor ili ugroziti rad Arbitražnog suda.

(2) Arbitražni sud ovlašten je narediti, ako smatra da to okolnosti zahtijevaju, sve privremene mjere koje smatra neophodnima za održanje statusa quo.

Članak 11.

(1) Ovaj Sporazum o arbitraži obje će strane ratificirati u žurnom postupku u skladu sa svojim ustavnim uvjetima.

(2) Sporazum stupa na snagu prvog dana onoga tjedna koji slijedi nakon razmjene diplomatskih nota kojima stranke izražavaju svoju suglasnost za obvezivanje po sporazumu.

(3) Sporazum se prijavljuje Tajništvu Ujedinjenih naroda u skladu s čl. 102. Poveflje Ujedinjenih naroda.

Članak 12.

Sporazum o arbitraži sastavljen je u tri izvornika na engleskom, slovenskom i hrvatskom jeziku, koji su svi jednako vjerodostojni. U slučaju bilo kakvog odstupanja mjerodavna je engleska verzija.

Sastavljeno u Bruxellesu dana (----)

Potpisi

Za Sloveniju

Za Hrvatsku

Svjedoci --------Za Europsku komisiju Za Francusku Republiku Za Češku Republiku Za Kraljevinu Švedsku

ZAJEDNIČKA IZJAVA

Na današnji dan, mi, predsjednici vlada Slovenije i Hrvatske, potpisali smo dvostrani sporazum o arbitraži, kojemu su svjedočili Europska komisija, Francuska, Češka i Švedska. Prema članku 11 (1) Sporazuma o rješenju spora, obje strane ratificirat će sporazum u žurnom postupku u skladu s njihovim ustavnim uvjetima. Mi ćemo stoga podnijeti potpisani sporazum našim parlamentima u roku od tjedan dana. Uvjereni smo da će svaki parlament, prema vlastitim ustavnim pravilima, dati svoju suglasnost za ratifikaciju do kraja lipnja 2009. S obzirom na navedeni tijek događaja, rezerve glede otvaranja i zatvaranja pregovaračkih poglavlja kod kojih je prepreka povezana s ovim sporom otklanjaju se tako da se pristupni pregovori mogu odmah nastaviti u sklopu međuvladine konferencije.

Za Sloveniju

 Za Hrvatsku

Svjedoci ---------Za Europsku komisiju Za Francusku Republiku Za Češku Republiku Za Kraljevinu Švedsku"