c S
U središtu

Naknada za sklapanje braka izvan službene prostorije

28.09.2017 Novi Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa naknade za sklapanje braka izvan službene prostorije stupio je na snagu 20. srpnja 2017. Novost je odredba prema kojoj predstojnik ureda državne uprave u županiji odnosno pročelnik Gradskog ureda za opću upravu Grada Zagreba posebnom odlukom određuje službene prostorije za sklapanje braka.

Dakle, predstojnik ureda državne uprave u županiji odnosno pročelnik Gradskog ureda za opću upravu Grada Zagreba posebnom odlukom određuje službene prostorije za sklapanje braka, a tu su odluku nadležni uredidužni objaviti na internetskoj stranici ureda. Zahtjev za sklapanje braka izvan službene prostorije podnosi se matičaru matičnog ureda nadležnog za mjesto u kojemu se brak namjerava sklopiti.

Mjerila za određivanja iznosa naknade su:

– udaljenost mjesta sklapanja braka od određene službene prostorije

– vrijeme sklapanja braka

– sklapanje braka izvan tjednog radnog vremena tijela državne uprave sukladno propisima te na blagdane i neradne dane što su utvrđeni zakonom kojim se uređuju blagdani, spomendani i neradni dani u Republici Hrvatskoj.

Osnovica za izračun visine naknade nije se mijenjala u odnosu na prijašnji Pravilnik: određuje se prema iznosu prosječne bruto plaće po zaposleniku u Republici Hrvatskoj prema posljednjim službeno objavljenim podacima Državnog zavoda za statistiku u vrijeme prijave namjere sklapanje braka, uz određena pravila:

a)
- ako je mjesto sklapanja braka od službene prostorije udaljeno do 10 km, naknada se plaća u iznosu od 10% osnovice,
- ako je mjesto sklapanja braka od službene prostorije udaljeno više od 10 km, naknada se plaća u iznosu od 1% za svaki kilometar, a najviše do 30% od osnovice,

b)
- ako se brak sklapa u vremenu:
– od 8.00 do 15.59 sati, naknada se plaća u iznosu od 20% osnovice;
– od 16.00 do 19.59 sati, naknada se plaća u iznosu od 30% osnovice;
– od 20.00 do 22.00 sata, naknada se plaća u iznosu od 50% osnovice.

c)
- ako se brak sklapa izvan tjednog radnog vremena tijela državne uprave, na blagdane i u neradne dane, naknada se uvećava za 100%.

Naknada se izračunava tako da se pojedinačno zbroje iznosi koji su utvrđeni točkama a), b) i c), a iznos naknade utvrđuje matičar kada donosi odluku o sklapanju braka izvan službene prostorije. Ukupni iznos naknade mora se uplatiti u roku tri dana od dana donošenja odluke o sklapanju braka izvan službene prostorije. No, treba naglasiti da ako se brak sklapa izvan službene prostorije zbog zdravstvenih razloga nevjeste i ženika, odnosno jednog od njih, ukupni iznos naknade umanjuje se za 80%.

Naknada se, u skladu s važećom Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba, uplaćuje u državni proračun odnosno u proračun Grada Zagreba te ima posebnu namjenu. Uplaćena sredstva koriste se za isplatu naknade matičarima za sklapanje braka izvan službenih prostorija izvan redovnog radnog vremena, nabavu prikladne službene odjeće za matičare te nabavu potrebne opreme i sredstava za rad, sukladno odluci predstojnika ureda državne uprave u županijama odnosno pročelnika Gradskog ureda za opću upravu Grada Zagreba. Visinu naknade matičarima za sklapanje braka izvan službenih prostorija izvan redovnog radnog vremena utvrđuje čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za opću upravu. Plan korištenja sredstava donosi predstojnik ureda državne uprave na prijedlog voditelja službe za opću upravu uz suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove osobnih stanja građana odnosno pročelnik Gradskog ureda za opću upravu Grada Zagreba. Izvješće o izvršenju plana odnosno utrošku ostvarenih sredstava po utvrđenoj namjeni dostavlja se središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove osobnih stanja građana.

Matičar je također dužan dostaviti mjesečno izvješće o sklopljenim brakovima izvan službene prostorije voditelju službe za opću upravu ureda državne uprave u županiji odnosno pročelniku Gradskog ureda za opću upravu Grada Zagreba.