c S
U središtu

Veće mogućnosti za korisnike terapijskih pasa

08.12.2017 Psi vodiči odnosno terapijski psi, posebno su osposobljeni za pomoć osobama s invaliditetom i moraju proći posebnu obuku da bi mogli primjereno odgovoriti na zahtjevne situacije s kojima se svakodnevno susreću osobe s invaliditetom. Važećim zakonom samo je Hrvatskoj udruzi za školovanje pasa vodiča i mobilitet dana mogućnost školovanja pasa vodiča i osposobljavanja slijepe osobe s psom vodičem. Novim Prijedlogom zakona o korištenju psa pomagača i terapijskog psa predlažu se veća prava i ovlasti kako korisnicima tako i pravnim osobama koje mogu provoditi obuku pasa i osposobljavanje stručnih osoba koje se bave tom djelatnošću.

Važećim Zakonom o kretanju slijepe osobe uz pomoć psa vodiča (Narodne novine, br. 131/98) uređeno je pravo slijepe osobe s psom vodičem na korištenje prijevoznih sredstava i slobodan pristup na javna mjesta. Tim Zakonom samo su Hrvatskoj udruzi za školovanje pasa vodiča i mobilitet povjerene javne ovlasti donošenja rješenja o pravu slijepe osobe da s psom vodičem koristi sredstva javnog prijevoza i ima slobodan pristup na javna mjesta te da izdaje iskaznicu kojom se dokazuje da slijepa osoba ima pravo utvrđeno tim rješenjem. Također, samo navedena Udruga trenutno ima pravo provoditi osposobljavanje pasa vodiča.

Od 1998. godine, kada je Zakon stupio na snagu, povećala se potražnja korisnika za psima vodičima kao i potreba senzibilizacije građana o pravima, mogućnostima i potrebama osoba s invaliditetom te ulozi pasa pomagača u njihovim životima. Novim Prijedlogom zakona o korištenju psa pomagača i terapijskog psa proširuje se mogućnost pružanja usluga i na ustanove (npr. domove socijalne skrbi), udruge i druge pravne osobe čime se korisnicima omogućava lakša dostupnost u ostvarivanju usluge korištenja psa pomagača kroz regionalnu zastupljenost pružatelja usluga. Nadalje, proširuje se mogućnost ostvarivanja usluge i na korisničke skupine kojima je potreban školovan terapijski pas pomagač.

Dok važeći Zakon prepoznaje samo pse vodiče, u Prijedlogu novog Zakona razlikuju se psi pomagači i terapijski psi. Psi pomagači su posebno osposobljeni psi koji se dodjeljuju korisniku s ciljem zadovoljavanja njegovih individualnih potreba koje proizlaze iz smanjenja funkcionalne sposobnosti u obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti kao i situacija opasnih po život. Terapijski psi namijenjeni su individualnom ili grupnom radu s korisnikom u svrhu postizanja unaprijed definiranih ciljeva terapijskog i/ili rehabilitacijskog postupka. Obje skupine pasa moraju biti školovane od strane pružatelja usluga koji je položio ispit pred stručnim povjerenstvom i stekao pravo na odgovarajuću oznaku.

Važećim Zakonom o kretanju slijepe osobe uz pomoć psa vodiča nisu definirane osobe koje na ostale načine sudjeluju u školovanju, edukaciji i korištenju pasa pomagača, niti je tim zakonom definiran njihov položaj, prava i obveze. Novi Prijedlog zakona razlikuje korisnika od voditelja psa pomagača koji provodi aktivnosti s korisnikom psa pomagača i psom pomagačem sukladno potrebama korisnika (npr. roditelj, zakonski zastupnik) i stručnog voditelja terapijskog psa koji procjenjuje potrebe korisnika terapijskog psa, planira i provodi terapijske i/ili rehabilitacijske postupke u okviru djelokruga svoje struke.

Korisnik psa pomagača s psom pomagačem, voditelj psa pomagača, stručni voditelj terapijskog psa i voditelj terapijskog psa s terapijskim psom polažu ispit pred stručnim povjerenstvom za procjenu radnog tima. Nakon obuke i položenog ispita navedeni dionici dobivaju radnu dozvolu kojom stječu pravo pristupa i boravka s psom pomagačem:

- na javnim mjestima

- na svom radnom mjestu

- tijekom pohađanja programa u predškolskoj odgojno-obrazovnoj ustanovi

- tijekom nastave u obrazovnoj odnosno znanstvenoj ustanovi

- u zdravstvenim ustanovama.

Naime, važeći Zakon definira samo pravo slijepe osobe s psom vodičem da pristupi na javna mjesta, međutim, ne definira njezino pravo zadržavanja odnosno boravka na tim mjestima, što je u provedbi Zakona uzrokovalo znatne probleme. Novim uređenjem uklanjaju se prepreke kretanja, boravka i korištenja različitih objekata čime se radi veliki iskorak u pravima osoba s invaliditetom u smislu izjednačavanja mogućnosti, ravnopravnosti i pristupačnosti svim područjima života.

Prijedlogom Zakona proširen je i krug korisnika usluge pa korisnik psa pomagača može biti osoba s invaliditetom, dijete s teškoćama u razvoju te osoba s kroničnom bolesti čiji intenzitet dovodi do smanjenja funkcionalne sposobnosti u obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti kao i do potencijalnih situacija opasnih po život, dok korisnik terapijskog psa može biti osoba koja je uključena u individualne ili grupne terapijske i/ili rehabilitacijske postupke. Korisnici imaju pravo koristi psa pomagača bez naknade, imaju pravo korištenja prijevoznih sredstava u javnom prijevozu bez naknade za psa pomagača, uključujući i zadržavanje na svim prostorima koji su predviđeni za putnike, uz predočenje radne iskaznice.

Obveze pružatelja usluga na vođenje odgovarajućih evidencija o broju školovanih pasa, broju pasa pomagača i terapijskih pasa, broju osposobljenih korisnika pasa, voditelja pasa, stručnih voditelja, broju educiranih radnih instruktora i trenera pasa pomagača i terapijskih pasa te obveze o dostavljanju izvješća nadzirat će Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Ministarstvo vodi javni registar pružatelja usluga koji su ujedno ovlašteni izdavati oznake za pse tijekom školovanja.

Prijedlogom zakona određeno je donošenje provedbenih pravilnika koji će osigurati pristupačnost i osobnu pokretljivost osobama s invaliditetom kao i dostupnost osobama s invaliditetom kvalitetnih pomagala za kretanje, naprava, potpornih tehnologija te svih oblika osobne asistencije što je jamstvo potpune primjene i realizacije odredbi Konvencije o pravima osoba s invaliditetom (Narodne novine, Međunarodni ugovori, br. 06/07, 05/08).

Željko Čižmek, mag. act. soc.