c S
U središtu

Promjena osobnog imena maloljetnom djetetu

14.12.2017 Postupak određivanja i promjene osobnog imena uređen je Zakonom o osobnom imenu. Roditelji djetetu moraju odrediti osobno ime u roku od 30 dana od dana rođenja djeteta. Osobno ime sastoji se od imena i prezimena. Svaka osoba ima pravo promijeniti osobno ime, pa tako i maloljetna osoba. O zahtjevu za promjenu osobnog imena rješava nadležni ured državne uprave u županiji odnosno Gradski ured za opću upravu Grada Zagreba prema prebivalištu podnositelja zahtjeva.

Postupak promjene osobnog imena maloljetnom djetetu

Maloljetnom djetetu promijenit će se osobno ime na zahtjev oba roditelja ili posvojitelja, a na zahtjev skrbnika uz suglasnost nadležnog centra za socijalnu skrb (članak 7. stavak 1. Zakona o osobnom imenu - Narodne novine 118/12 i 70/17).

Također, sukladno članku 7. stavak 2. Zakona, osobno ime maloljetnog djeteta čiji roditelji nisu u braku, promijenit će se na zahtjev roditelja kod kojega dijete živi ili kojemu je povjereno sukladno pravomoćnoj sudskoj odluci, uz suglasnost drugog roditelja. Osim pisane suglasnosti kojom drugi roditelj daje svoj pristanak za promjenu osobnog imena svome maloljetnom djetetu, smatra se da je on suglasan i samim potpisivanjem zahtjeva za promjenu osobnog imena djeteta.

Međutim, ako ne postoji suglasnosti drugog roditelja, primijenit će se odredbe Obiteljskog zakona. Sukladno članku 100. stavak 1. Obiteljskog zakona, promjena djetetova osobnog imena pripada bitnim osobnim pravima djeteta. Isti članak u stavku 5. propisuje da ako roditelj koji zastupa dijete ne može pribaviti pisanu suglasnost drugog roditelja, tada će sud u izvanparničnom postupku na prijedlog djeteta ili roditelja odlučiti koji će od roditelja zastupati dijete radi zaštite dobrobiti djeteta. Odluku nadležnog tijela roditelj će priložiti zahtjevu za promjenu osobnog imena djeteta. Nadalje, za promjenu osobnog imena maloljetnog djeteta starijeg od 10 godina, potreban je njegov pristanak (članak 7. stavak 5. Zakona o osobnom imenu).

Iznimno, suglasnost drugog roditelja nije potrebna kada je prebivalište drugog roditelja nepoznato, ako je lišen roditeljske skrbi ili je potpuno lišen poslovne sposobnosti ili je odlukom o djelomičnom lišenju poslovne sposobnosti određeno da ne može poduzimati radnje koje se tiču osobnih stanja.

Odluka Visokog upravnog suda Republike Hrvatske Broj: Us-5667/2011 od 3. listopada 2013.

„Iz spisa predmeta, dostavljenog Sudu uz odgovor na tužbu, a što navodi i prvostupanjsko tijelo u obrazloženju svoga rješenja, proizlazi da je tužitelj, kao otac mldb. G. B., podnio zahtjev Centru za socijalnu skrb C. radi promjene imena, odnosno prezimena mldb. djeteta od ranije B., na „B. L.“. Prvostupanjsko tijelo je nakon provedenog postupka, odnosno saslušanja majke malodobnog djeteta, ovdje zainteresirane osobe, koja se protivila zahtjevu tužitelja za promjenu prezimena, zaključilo da nema posebnih razloga za neudovoljavanju zahtjeva oca niti je promjena prezimena u suprotnosti s interesima mldb. djeteta te je donio rješenje pozivom na odredbu članka 3. stavka 3. Zakona o osobnom imenu. Navedenom odredbom članka 3. stavak 3. Zakona o osobnom imenu (Narodne novine, broj 69/92.) propisano je da ako jedan roditelj nije u životu, ili ne može izvršavati roditeljsko pravo, ili je nepoznat, osobno ime djetetu određuje drugi roditelj. Međutim, u konkretnom slučaju se ne radi o određivanju osobnog imena malodobnog djeteta, pa tako niti situaciji iz stavka 3. navedenog članka koji se odnosi na određivanje osobnog imena djeteta. Tužitelj, otac malodobnog djeteta, je podnio zahtjev za promjenu imena, odnosno prezimena djeteta na novo prezime B. L., a što je regulirano odredbom članka 11. navedenog Zakona.

Stoga ispravno ukazuje tuženo tijelo na navedenu odredbu članka 11. Zakona kojom je u stavku 2. propisano da će se osobno ime maloljetnog djeteta čiji roditelji ne žive u braku, promijeniti na zahtjev roditelja kod kojega dijete živi ili kojemu je povjereno, uz suglasnost drugog roditelja. Stavkom 3. istog članka Zakona je propisano da u slučaju da drugi roditelj ne da suglasnost na promjenu osobnog imena maloljetnom djetetu, odluku o sporu donijet će nadležno tijelo za poslove starateljstva. Odluka tijela starateljstva priložit će se zahtjevu za promjenu osobnog imena maloljetnog djeteta. Također tuženi ispravno ukazuje i na odredbu članka 6. stavak 3. istog Zakona kojom je propisano da o zahtjevu za promjenu osobnog imena rješava općinsko tijelo uprave nadležno za opću upravu u mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva.“

Dakle, za maloljetnu osobu zahtjev za promjenu osobnog imena podnose oba roditelja ili posvojitelja, a na zahtjev skrbnika uz suglasnost nadležnog centra za socijalnu skrb, odnosno ako roditelji nisu u braku, roditelj kod kojega dijete živi ili kojemu je povjereno sukladno pravomoćnoj sudskoj odluci, uz suglasnost drugog roditelja. Zahtjev se podnosi nadležnom uredu državne uprave u županiji odnosno Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba prema prebivalištu podnositelja zahtjeva.

Zahtjev za promjenu osobnog imena sadrži:
- ime i prezime, adresu, kontakt telefon podnositelja zahtjeva (roditelja)
- ime i prezime djeteta, OIB djeteta, datum, mjesto, državu rođenja i prebivalište djeteta
- ime i prezime oca
- ime, prezime i rođeno prezime majke
- dosadašnje osobno ime djeteta i novo osobno ime za koje se traži promjena
- potpis oba roditelja (ako jedan roditelj ne potpiše zahtjev, te ne dostavi pisanu suglasnost, smatra se da nije suglasan s promjenom osobnog imena djeteta).

Razlog za promjenu osobnog imena djeteta podnositelj zahtjeva može, ali i ne mora navesti. Ako je dijete starije od 10 godina, na zahtjevu je potrebno popuniti i rubriku kojom dijete svojim potpisom daje suglasnost za promjenu svog osobnog imena. Uz zahtjev je potrebno priložiti 35,00 kuna državnih biljega i preslike osobnih iskaznica roditelja, dok će, sukladno članku 47. stavak 2. Zakona o općem upravnom postupku, službena osoba po službenoj dužnosti pribaviti podatke o činjenicama o kojima službenu evidenciju vodi javnopravno tijelo kod kojeg se vodi postupak, kao što je u konkretnom slučaju uvid u maticu rođenih, uvid u knjigu državljana, uvid u evidenciju prebivališta MUP-a.

Također, ako zahtjev podnosi skrbnik, potrebno je priložiti suglasnost nadležnog centra za socijalnu skrb, odnosno ako drugi roditelj ne da svoju suglasnost za promjenu osobnog imena maloljetnog djeteta, roditelj koji je podnositelj zahtjeva priložiti će odluku nadležnog tijela kojom je odlučeno koji će od roditelja zastupati dijete radi zaštite dobrobiti djeteta.

Rješenje o promjeni osobnog imena dostavlja se odmah po njegovoj izvršnosti nadležnom matičnom uredu radi upisa u maticu rođenih, te matičar dostavlja obavijest o promjeni osobnog imena maloljetnog djeteta i drugim tijelima koja vode evidencije o građanima (Policijskoj upravi - radi provedbe u evidenciji prebivališta, Poreznoj upravi – radi provedbe u evidenciji OIB-a ...).

Ogledni primjer zahtjeva za promjenu osobnog imena maloljetnom djetetu

Ogledni primjer Rješenja o promjeni osobnog imena maloljetnom djetetu

Mirta Brkić – Gverieri, dipl. iur.