c S
U središtu

Pravilnik o elektroničkoj komunikaciji u postupcima pred trgovačkim sudovima

28.02.2018 Pravilnik o elektroničkoj komunikaciji u postupcima pred trgovačkim sudovima (Narodne novine broj 12/18) stupio je na snagu 15. veljače 2018., a primjenjivat će se u odnosu na stranke pred trgovačkim sudom od 1. siječnja 2019. U članku dajemo osnovni prikaz odredbi Zakona o parničnom postupku i Pravilnika kojima je trenutno regulirana tzv. e-komunikacija s trgovačkim sudovima, no, nakon probnog perioda, očekuje se usklađivanje svih propisa kojima je ta vrsta komunikacije propisana sa stvarnim potrebama suda i vanjskih korisnika sustava.

Izmjenama Zakona o parničnom postupku iz 2013. (Narodne novine broj 25/13), u naš pravni sustav uvedena je mogućnost podnošenja podnesaka u elektroničkom obliku trgovačkom sudu i obavljanje dostave strankama elektroničkim putem, što je propisano člancima 492.a do 492.d Zakona o parničnom postupku (u nastavku: ZPP). Posebnim pravilnikom trebalo je propisati detaljan način funkcioniranja te vrste komunikacije što je i učinjeno Pravilnikom o elektroničkoj komunikaciji u postupcima pred trgovačkim sudovima (u nastavku: Pravilnik), čime su stvoreni preduvjeti za primjenu ovih odredbi ZPP-a na trgovačkim sudovima.

Elektronička komunikacija pred trgovačkim sudovima uključuje dva oblika komunikacije i uvodi termin vanjski korisnik sustava:

- prvi oblik komunikacije obuhvaća podnošenje podnesaka trgovačkom sudu od strane vanjskih korisnika sustava, a to su prema Pravilniku (članak 6. Pravilnika), stranke u postupku pred trgovačkim sudom koje izjave da im se dostava pismena obavlja elektroničkim putem dostavom u siguran elektronički pretinac i obvezni sudionici elektroničkog prometa s popisa koji određuje i objavljuje ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa i

- drugi oblik komunikacije koji obuhvaća dostavu elektroničkim putem koju obavlja trgovački sud vanjskim korisnicima, dakle, strankama i obveznim sudionicima elektroničkog prometa, te se takva dostava smatra osobnom dostavom stranci, u skladu s člankom 492.d  ZPP-a.

Napominje se da su obvezni sudionici elektroničkog prometa prema članku 492.b st. 7. ZPP-a državna tijela, odvjetnici, javni bilježnici, sudski vještaci, sudski procjenitelji, sudski tumači, stečajni upravitelji i druge osobe odnosno tijela kojima se zbog prirode njihova posla može očekivati viši stupanj pouzdanosti. Popis osoba i tijela koja su obvezni sudionici elektroničkog prometa određuje i objavljuje Ministarstvo pravosuđa na svojoj internetskoj stranici (članak 492.b st. 8. ZPP-a). Za osobe koje su obvezni sudionici elektroničkog pravnog prometa propisana je obveza otvaranja sigurnog elektroničkog poštanskog pretinca i dužnost da administratoru sustava priopće svaku promjenu te adrese (članak 492.b st. 8. ZPP-a) jer se službenom adresom sigurnog elektroničkog poštanskog pretinca smatra adresa koja je objavljena na popisu obveznih sudionika elektroničkog pravnog prometa.

Pristup trgovačkom sudu elektroničkim putem ostvaruje se putem informacijskog sustava upotrebom vjerodajnica Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava značajne ili visoke razine sigurnosti (članak 7. st. 1. Pravilnika). Vanjski korisnik sustava ostvaruje pristup sustavu uz prethodnu autentifikaciju i autorizaciju (članak 7. st. 2. Pravilnika). Administrator sustava je ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa (članak 7. st. 3. Pravilnika).

Pravilnik propisuje način dodjele prava pristupa sustavu, početak i prestanak prava korištenja sustava za obje grupe vanjskih korisnika (članak 8. i 9. Pravilnika).

U skladu s propisanim oblicima elektroničke komunikacije, Pravilnik razlikuje elektronički podnesak koji se upućuje trgovačkom sudu i elektroničko sudsko pismeno koje trgovački sud upućuje odnosno otpravlja vanjskom korisniku.

Elektronički podnesci podnose se sudu potpisani naprednim ili kvalificiranim elektroničkim potpisom, sačinjeni u PDF obliku, a ako se podnesak ili prilog sastoji od više listova, oni trebaju biti sadržani u jednoj datoteci, bez praznih listova (članak 10. Pravilnika). Nakon uspješno dostavljenog elektroničkog podneska sud će vanjskom korisniku sustava poslati obavijest o zaprimanju podneska uz korištenje kvalificiranog vremenskog žiga, te se vremenom primitka podneska smatra vrijeme na vremenskom žigu (članak 11. Pravilnika).

Elektroničko sudsko pismeno otpravlja se putem sustava eSpis (kojim se služe trgovački sudovi) u sigurni elektronički poštanski pretinac vanjskog korisnika, a to je pretinac elektroničke pošte pod nadzorom administratora sustava (članak 5. st. 1. toč. 3. Pravilnika). Članak 492.b st. 4. ZPP-a propisuje da je adresa sigurnog elektroničkog poštanskog pretinca jednakovrijedna adresi prebivališta odnosno sjedišta stranke, s time da ako stranka pismeno uputi sudu takvim putem smatrat će se, dok ne priopći drugačije, da je suglasna da joj se dostava obavlja sigurnim elektroničkim putem. Takvo elektroničko pismeno potpisano je kvalificiranim elektroničkim potpisom ovlaštene osobe suda uz primjenu kvalificiranog vremenskog žiga i sadrži oznaku da je elektronički potpisano s porukom koja sadrži: podatke o pošiljatelju, primatelju i elektroničko pismeno koje je sud odredio za otpravak (članak 13. Pravilnika).

Ujedno će sustav primatelju dostaviti obavijest o sudskom pismenu na elektroničku adresu u sigurni elektronički pretinac, a ta obavijest mora sadržavati:

– oznaku suda (pošiljatelja),

– datum kada je obavijest o pismenu poslana u sigurni elektronički poštanski pretinac,

– naznaku pismena koje se dostavlja,

– obavijest da se pismeno može preuzeti u roku od 15 dana u sigurnom elektroničkom poštanskom pretincu,

– datum od kada započinje rok za preuzimanje pismena,

– upozorenje na pravne posljedice iz članka 492.c stavka 5. Zakona o parničnom postupku,

– prema potrebi druge potrebne podatke (članak 14. Pravilnika).

Pismeno iz sigurnog elektroničkog pretinca vanjski korisnik može preuzeti na način da dokaže svoj identitet upotrebom vjerodajnica Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava značajne ili visoke razine sigurnosti, izvrši uvid u sigurni elektronički poštanski pretinac i elektronički potvrdi primitak pismena ovjerom elektroničke dostavnice (članak 15. Pravilnika).

No, ako vanjski korisnik ne preuzme pismeno u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti o slanju pismena u sigurni elektronički pretinac, sustav naredni dan nakon isteka tog razdoblja šalje u eSpis poruku o završetku dostave pismena elektroničkim putem. U tom će se slučaju, sukladno članku 492.c st. 5. ZPP-a, smatrati da je dostava obavljena istekom roka od 15 dana od dana kada je pismeno pristiglo u siguran elektronički poštanski pretinac.

Pravilnik regulira i slučajeve kada elektronički podnesak, koji mora biti predan sudu u prekluzivnom roku, zbog nedostupnosti sustava ne može biti predan u roku. Pravilnik razlikuje situaciju kada razlozi nedostupnosti sustava nastanu kod administratora sustava od one kada tehničke poteškoće nastanu kod vanjskog korisnika.

U slučaju da je sustav nedostupan zbog razloga nastalih kod administratora sustava pa vanjski korisnik ne može predati sudu podnesak dva sata prije isteka prekluzivnog roka, tada je vanjski korisnik sustava dužan bez odgode prijaviti nedostupnost administratoru sustava. U tom slučaju rok za predaju podneska produljuje se za jedan dan. Tada će na mrežnim stranicama sustava biti objavljene upute o prijavi nedostupnosti, zatim obavijest o nedostupnosti zbog tehničkih poteškoća te informacija o nastavku tijeka roka za predaju podneska (članak 17. Pravilnika).

No, kada tehničke poteškoće zbog kojih vanjski korisnik ne može predati podnesak u elektroničkom obliku u prekluzivnom roku sudu nastanu na njegovoj strani, tada se neće produljiti rok za predaju podneska za jedan radni dan.

Ksenija Flack-Makitan, sutkinja Trgovačkog suda u Varaždinu