c S
U središtu

Ukidanje javnobilježničke potvrde o ovršnosti

16.03.2018 Potvrdu o ovršnosti daje sud ili tijelo koje je odlučivalo o tražbini u prvom stupnju. Potvrdu o ovršnosti na javnobilježničkoj ispravi stavlja, na zahtjev stranke, javni bilježnik koji je ispravu sastavio ili solemnizirao. Ako povodom pravnog lijeka ovršenika sud utvrdi da nisu bili ispunjeni uvjeti za izdavanje javnobilježničke potvrde o ovršnosti, tu će potvrdu ukinuti rješenjem u ovršnom postupku.

Javnobilježnički akti imaju svojstvo javnih isprava te su, u tom smislu, izjednačeni s presudama i drugim odlukama sudova u Republici Hrvatskoj. Da bi se javnobilježnički akt smatrao i ovršnom ispravom, treba imati utvrđenu određenu obvezu na činidbu o kojoj se stranke mogu nagoditi te sadržavati izjavu dužnika o tome da se na temelju tog akta može, radi ostvarenja dužne činidbe (nakon dospjelosti obveze/duga), neposredno provesti ovrha.

Dakle, javni bilježnici sami daju potvrde o ovršnosti svojih isprava, no, o ukidanju takvih potvrda odlučuje sud koji vodi ovršni postupak i koji ispituje jesu li bili ispunjeni svi uvjeti za davanje potvrde o ovršnosti. Pritom sud uzima u obzir i izjave osoba koje su prema toj ispravi ovlaštene potvrditi nastupanje okolnosti o kojima ovisi stjecanje tog svojstva. Znači, ako je prema ovršnoj ispravi vjerovnik ovlašten odrediti opseg ili vrijeme ispunjenja tražbine, to će odrediti u prijedlogu za ovrhu. Ako je, pak, prema ovršnoj ispravi treća osoba ovlaštena odrediti opseg ili vrijeme ispunjenja tražbine, smatrat će se da je to učinila, ako je to navedeno u  javnoj ili javno ovjerovljenoj ispravi.

Ako sud utvrdi da uvjeti za davanje javnobilježničke potvrde o ovršnosti nisu bili ispunjeni, tu će potvrdu ukinuti rješenjem u ovršnom postupku:

Stranačka sposobnost fizičke osobe stječe se rođenjem, a gubi smrći pa imajući u vidu da je prema podacima iz rješenja o nasljeđivanju prednik ovršenice F. Š. na kojeg glasi ovršna isprava (rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave) umro prije podnošenja prijedloga za ovrhu javnom bilježniku očigledno je da se ovršni postupak protiv njega nije niti mogao voditi pa žaliteljica u žalbi osnovano dovodi u sumnju pravilnost iskazane klauzule pravomoćnosti i ovršnosti ovršne isprave osnovom koje je protiv nje kao zakonske nasljednice donijeto pobijano prvostupanjsko rješenje.
Naime, odredbom čl. 36. st. 5. Ovršnog zakona (Narodne novine broj 112/12, 25/13, 93/14 i 55/16 - odluka USRH - dalje OZ) propisano je da javni bilježnici sami daju potvrde o ovršnosti svojih isprava i odluka te da će u povodu pravnog lijeka ovršenika, sud koji vodi ovršni postupak ispitati jesu li bili ispunjeni uvjeti za davanje takve potvrde uzimajući u obzir i izjave osoba koje su prema toj ispravi ovlaštene potvrditi nastupanje okolnosti o kojima ovisi stjecanje toga svojstva …“ - rješenje Županijskog suda u Varaždinu, broj Gž Ovr 224/2017-2, od 28. kolovoza 2017.

„… u povodu pravnog lijeka ovršenika sud koji vodi ovršni postupak ispitat će jesu li bili ispunjeni uvjeti za davanje takve potvrde uzimajući u obzir i izjave osoba koje su prema toj ispravi ovlaštene potvrditi nastupanje okolnosti o kojima ovisi stjecanje tog svojstva. Ako sud utvrdi da uvjeti za davanje javnobilježničke potvrde o ovršnosti nisu ispunjeni tu će potvrdu ukinuti u ovršnom postupku.
Dakle,  s obzirom na navode žalbe ovršenika prvostupanjski sud je temeljem odredbe čl. 36. st. 5. OZ-a prvenstveno trebao utvrditi da li su ispunjeni uvjeti za davanje potvrde o ovršnosti na rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javne bilježnice Z. D., a koja potvrda je stavljena 18. studenoga 2013. godine i tek ukoliko utvrdi da je ta potvrda ovršnosti pravilno stavljena, žalba ovršenika bi doista bila nepravovremena.“ - rješenje Županijskog suda u Varaždinu, broj Gž Ovr 141/2017-2, od 17. kolovoza 2017.

Isto tako, ako je ovrhovoditelj znao da je ovršenik bio pokojan u vrijeme davanja izjave o otkazu ugovora o kreditu i njegova pozivanja na isplatu tražbine, a kao razlog za izdavanje potvrde ovršnosti naveo je neuredno izvršavanje obveze, smatra se da nisu bili ispunjeni uvjeti za izdavanje potvrde ovršnosti po javnom bilježniku:

Sud prvog stupnja je, naime, u obrazloženju pobijanog rješenja dao jasne i neproturječne razloge koji su utemeljeni na sadržaju spisa, zbog čega ni na koji način nije dovedena u pitanje mogućnost ispitivanja tog rješenja.
Ovaj sud u cijelosti prihvaća te razloge iz kojih proizlazi da nisu bili ispunjeni uvjeti za izdavanje potvrde ovršnosti zbog činjenice da je u vrijeme davanja Izjave o otkazu Ugovora o kreditu i pozivanja korisnice kredita na isplatu tražbine ista već bila pokojna (više od godine dana), što je ovrhovoditelj znao, a kao razlog za otkaz ovrhovoditelj je u zahtjevu za izdavanje klauzule ovršnosti naveo neuredno izvršavanje obveza od strane korisnice kredita, pa u tom smislu radi nepotrebnog ponavljanja upućuje na obrazloženje prvostupanjskog suda.“ - rješenje Županijskog suda u Varaždinu, broj Gž Ovr 100/2017-5, od 27. srpnja 2017.

O zahtjevu za ukidanje potvrde o ovršnosti koju je dao javni bilježnik na svojoj ispravi ili odluci, podnesenom izvan ovršnog postupka, u izvanparničnom postupku odlučuje općinski sud na čijem je području sjedište javnog bilježnika.

Marina Turković