c S
U središtu

Nova podloga izračuna udaljenosti od prebivališta/boravišta do posla radi utvrđenja naknade za prijevoz u javnim službama

21.03.2018 Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama sklopljen je 7. prosinca 2017., a primjenjuje se od 1. prosinca 2017. Kolektivni ugovor donosi brojne novine u opsegu prava službenika i namještenika, a osobito je značajna izmjena u odnosu na naknadu troška prijevoza dolaska na posao i odlaska s posla.

Novina u pogledu utvrđivanja prava na trošak prijevoza dolaska na posao i odlaska s posla odnosi se na način određivanja udaljenosti od radnikovog prebivališta odnosno boravišta do mjesta rada. Ona se prema novom Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, broj 128/17 – u nastavku: TKU), utvrđuje na osnovi kartografske podloge Google Maps, kao najkraća pješačka ruta, što predstavlja novost u odnosu na stari TKU (Narodne novine, broj 24/17) kojim se udaljenost utvrđivala na osnovi planera putovanja Hrvatskog autokluba (u nastavku: HAK) isključivo kao najkraća automobilska ruta.

Zbog promjene podloge prema kojoj se izračunava udaljenost od radnikovog prebivališta odnosno boravišta do posla sada može nastati, i već je primijećena u praksi, dvojaka situacija. No, krenimo od odredbe TKU koja regulira pravo naknade troška prijevoza.

Službenici i namještenici pravo na naknadu troška prijevoza dolaska na posao i odlaska s posla ostvaruju temeljem odredbe članka 66. TKU kojom je propisano da zaposlenik ostvaruje pravo na naknadu troška prijevoza pod uvjetom da je udaljenost od njegova prebivališta, odnosno boravišta do mjesta rada najmanje 2 km.

Iznimno, ipak, zaposlenik može ostvariti pravo na naknadu troška prijevoza i ako je udaljenost od njegova mjesta prebivališta odnosno boravišta do mjesta rada manja od 2 km, i to:

- ako je riječ o zaposleniku koji ima tjelesno oštećenje od 100%, odnosno tjelesno oštećenje donjih ekstremiteta od najmanje 60%, a koje je utvrđeno rješenjem nadležnog tijela, ili

- ako je riječ o zaposleniku s navršenom 61 godinom života, pod uvjetima i na način kako je to propisano člankom 66. stavkom 3. TKU (odredba temeljem koje zaposlenici s navršenom 61 godinom života ostvaruju pravo na naknadu troška prijevoza u slučaju kada je udaljenost od mjesta njihova prebivališta odnosno boravišta do mjesta rada manja od 2 km, propisuje da na predmetnoj relaciji mora postojati organizirani javni prijevoz i da zaposlenik organizirani javni prijevoz stvarno i koristi (što dokazuje kupljenom kartom).

Dakle, promjenom kartografske podloge za izračun naknade troška prijevoza u praksi se javljaju dvije različite situacije - prvo, zaposlenik koji je prema prijašnjem (HAK-ovom) izračunu trebao prijeći više od 2 km od kuće do posla, a prema novom Google Maps izračunu proizlazi da je ta udaljenost kraća od 2 km, on prema novom TKU gubi pravo na naknadu troška prijevoza. U drugom, obrnutom slučaju, zaposlenik koji je prema HAK-ovom izračunu imao manje od 2 km od kuće do posla, a sada, prema Google Maps izračunu proizlazi da je ta udaljenost duža od 2 km, prema novom TKU ima pravo na naknadu troška prijevoza.