c S
U središtu

Izdavanje poslovne dozvole strancima

04.06.2009 Strancima će se pod propisanim uvjetima izdati suglasnost za poslovnu dozvolu ako svojim poslovanjem utječu na povećanje gospodarske aktivnosti u Republici Hrvatskoj, uvode nove proizvodne postupke te potiču otvaranje novih radnih mjesta i zapošljavanje domaće radne snage.
Uvjeti ulaska, kretanja i boravka te rad stranaca u Republici Hrvatskoj uređeni su Zakonom o strancima.

Člankom 114. Zakona propisano je da stranac može raditi u Republici Hrvatskoj na temelju radne ili poslovne dozvole.

Poslovna dozvola može se izdati:

• osnivaču vlastitoga trgovačkog društva u Republici Hrvatskoj ili strancu koji u trgovačkom društvu ima većinski udio najmanje 51%, a ostvaruje poslovnu aktivnost radi obavljanja djelatnosti u Republici Hrvatskoj,

• vlasniku obrta koji je registrirao poslovnu aktivnost u Republici Hrvatskoj, odnosno jednom od suvlasnika zajedničkog obrta,

• strancu koji se bavi slobodnim zanimanjem, sukladno propisima Republike Hrvatske i

• strancu koji pruža usluge u ime inozemnog poslodavca.

Strancu koji se bavi slobodnim zanimanjem, poslovna dozvola može se izdati na temelju upisa u odgovarajući registar Republike Hrvatske sukladno posebnim propisima.

Uvjeti i način na koji Hrvatska gospodarska komora putem nadležnih županijskih komora daje suglasnost u postupku izdavanja i produženja poslovne dozvole strancu, propisani su Pravilnikom o suglasnosti u postupku izdavanja poslovne dozvole strancima, koji je stupio na snagu 27. svibnja 2009.

Prema članku 3. Pravilnika, strancu – osnivaču vlastitog trgovačkog društva ili strancu koji u trgovačkom društvu ima udio najmanje 51% te vlasniku obrta odnosno jednom od suvlasnika zajedničkog obrta, koji je registrirao poslovnu aktivnost u Republici Hrvatskoj, izdat će se suglasnost za poslovnu dozvolu ako:

• svojim poslovanjem utječe na povećanje gospodarske aktivnosti u Republici Hrvatskoj

• uvodi nove proizvodne postupke, novu opremu i suvremenu tehnologiju

• potiče otvaranje novih radnih mjesta i zapošljavanje domaće radne snage.

Stranci koji su državljani država članica Europske unije, nisu dužni ispuniti navedene uvjete (članak 132. stavak 7. Zakona o strancima).

Pod poslovanjem kojim se utječe na povećanje gospodarske aktivnosti u Republici Hrvatskoj podrazumijeva se:

• pokretanje gospodarske aktivnosti u dijelovima Republike Hrvatske u kojima gospodarski rast zaostaje za državnim prosjekom

• modernizacija i unapređenje poslovanja

• razvoj proizvodnje s višim stupnjem prerade i proizvodnje usmjerene k izvozu

• jačanje konkurentske snage hrvatskog gospodarstva

• prilagodba hrvatskog gospodarstva europskim standardima

• uvođenje i unapređenje informatičke tehnologije.

Prema Pravilniku, poticanje otvaranja novih radnih mjesta i zapošljavanje domaće radne snage znači da poslovna aktivnost obvezno uključuje otvaranje novih radnih mjesta s pretežnim zapošljavanjem domaće radne snage.

Za izdavanje suglasnosti za pružatelje usluga u ime inozemnog poslodavca uvjeti su da je pružatelj usluga zaposlen kod inozemnog poslodavca i ima odgovarajuće kvalifikacije, a inozemni poslodavac ima sklopljen ugovor s trgovačkim društvom, odnosno obrtom u Republici Hrvatskoj i to pod uvjetom da se radi o specifičnom pružanju usluga u djelatnosti visoke tehnologije, te da pružanje usluga predstavlja interes za Republiku Hrvatsku.

Suglasnost za izdavanje poslovne dozvole za pružatelja usluga u ime inozemnog poslodavca izdaje se na vrijeme izvršenja ugovora o pružanju usluga, odnosno najduže do godine dana.

Dokumentacija potrebna za izdavanje suglasnosti strancu – osnivaču vlastitog trgovačkog društva odnosno strancu koji u trgovačkom društvu ima udio najmanje 51% , vlasniku obrta odnosno jednom od suvlasnika zajedničkog obrta koji je registrirao poslovnu aktivnost u Republici Hrvatskoj i strancu – pružatelju usluga u ime inozemnog poslodavca, detaljnije je uređena u članku 5., 6. , 9. i 10. Pravilnika.

Zahtjev za izdavanje poslovne dozvole podnosi se nadležnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji prema mjestu sjedišta trgovačkog društva ili obrta, a za pružatelja usluga u ime inozemnog poslodavca prema mjestu sjedišta trgovačkog društva, podružnice ili predstavništva, odnosno obrta s kojim inozemni poslodavac ima sklopljen ugovor, ili prema mjestu pružanja usluge u turizmu.

Zahtjev podnosi stranac osobno ili putem ovlaštenog opunomoćenika na obrascu koji je sastavni dio Pravilnika o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj.

Nadležna policijska uprava, odnosno policijska postaja po službenoj dužnosti prosljeđuje zahtjev i dokumentaciju radi izdavanja suglasnosti za poslovnu dozvolu nadležnoj županijskoj komori Hrvatske gospodarske komore, koja će o zahtjevu odlučiti u roku od petnaest dana od dana primitka zahtjeva (kojem je priložena kompletna dokumentacija).

O davanju suglasnosti odlučuje Povjerenstvo za davanje suglasnosti u postupku izdavanja poslovnih dozvola pri nadležnoj županijskoj komori Hrvatske gospodarske komore (članak 15.).

Pripremila: Ljiljana Drakulić, dipl. iur.