c S
U središtu

Zakon o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori

03.08.2018 Novim Zakonom o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori uređuje se status, ustroj, poslovi i zadaci, članstvo i način financiranja Hrvatske poljoprivredne komore. Zakon je stupio na snagu 19. srpnja 2018.

Hrvatska poljoprivredna komora osnovana je Zakonom o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori (Narodne novine, broj 30/09) i njezinom uspostavom članstvo u Komori bilo je obvezno za sve tadašnje pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Međutim, donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori (Narodne novine, broj 50/12), članstvo u Komori postaje dobrovoljno te se broj članova Komore značajno smanjio.

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva prevladavaju u ukupnom broju poljoprivrednika upisanih u Upisnik poljoprivrednika, ali nemaju jednak položaj kao oni poljoprivrednici koji su registrirani kao obrt ili trgovačko društvo, a koji su obvezni članovi Hrvatske obrtničke komore, odnosno Hrvatske gospodarske komore kroz koje zastupaju svoje interese, ali ne i interese svih poljoprivrednika u Republici Hrvatskoj.

Naime, do sada su se poljoprivrednici, prije svega obiteljska poljoprivredna gospodarstva, samostalno ili zajedno s drugim organizacijskim oblicima poljoprivrednika interesno udruživali u brojne poljoprivredne udruge od kojih niti jedna nije u mogućnosti u potpunosti interesno obuhvatiti sve poljoprivredne proizvođače.

Stoga je cilj novim Zakonom o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori obuhvatiti sve poljoprivrednike, uključujući i najbrojniju populaciju poljoprivrednih proizvođača koji poljoprivrednu djelatnost obavljaju kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, radi zajedničkog djelovanja i interesnog zastupanja unutar Hrvatske poljoprivredne komore koja će jedinstveno promicati, štititi i zastupati interese svih poljoprivrednika u Republici Hrvatskoj na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Djelatnost Hrvatske poljoprivredne komore

Hrvatska poljoprivredna komora kao pravna osoba obavlja sljedeće poslove i zadatke:

1. promicanje, zaštita i zastupanje interesa članova Komore pred tijelima državne uprave te pred tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, osobito u postupku donošenja propisa od interesa za poljoprivredu i ruralni prostor

2. promicanje i zastupanje interesa članova Komore na nacionalnoj i međunarodnoj razini

3. razmatranje i davanje stručnih mišljenja u postupku donošenja propisa i drugih akata iz područja poljoprivrede, hrane, ruralnog razvoja te zaštite zdravlja i dobrobiti životinja

4. usklađivanje te zastupanje interesa članova Komore prema pravnim osobama s javnim ovlastima, kao i prema drugim pravnim osobama u pitanjima od osobitog interesa za poljoprivredu i ruralni razvoj

5. praćenje stanja u poljoprivredi i ruralnom prostoru te predlaganje nadležnim tijelima rješenja za unapređenje poljoprivrede i razvoja ruralnog prostora

6. koordinacija aktivnosti udruženja iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja

7. organiziranje edukacija, stručnog osposobljavanja, seminara, tečajeva i radionica iz područja poljoprivrede, sigurnosti hrane, zaštite zdravlja i dobrobiti životinja te ruralnog razvoja

8. suradnja s obrazovnim, znanstvenim, stručnim i istraživačkim ustanovama na razvoju poljoprivredne proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda, razvoju tržišta u području poljoprivrede te oko uloge i aktivnosti vezanih uz poljoprivrednu proizvodnju u okviru područja šumarstva, ribarstva, sigurnosti hrane, zaštite okoliša, zaštite zdravlja ljudi i životinja, dobrobiti životinja, očuvanja kulturne baštine i unapređenja ruralnog prostora

9. uspostavljanje i razvijanje suradnje s inozemnim poljoprivrednim komorama i srodnim organizacijama

10. organiziranje i suorganiziranje poljoprivrednih sajmova i drugih manifestacija iz područja poljoprivrede i ruralnog prostora

11. organiziranje i suorganiziranje savjetovanja o socijalnim, pravnim i poreznim pitanjima za potrebe članova Komore

12. prikupljanje, obrada i publiciranje informacija za potrebe članova Komore te poticanje i sudjelovanje u izdavačkoj djelatnosti iz područja djelatnosti Komore

13. medijsko promoviranje rada Komore, njezinih članova, poljoprivrede kao zvanja te svih vrsta poljoprivrednih djelatnosti

14. obavljanje drugih poslova u skladu sa Statutom i općim aktima Komore.

U obavljanju navedenih djelatnosti Hrvatska poljoprivredna komora vodi: a) evidencije o članstvu u Komori, b) evidencije o provedenim edukacijama, c) druge evidencije utvrđene Statutom i drugim općim aktima Komore, te d) izdaje potvrde o činjenicama o kojima vodi evidenciju.

Članstvo u Hrvatskoj poljoprivrednoj komori

Članstvo u Hrvatskoj poljoprivrednoj komori obvezno je za sve poljoprivrednike upisane u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava sukladno posebnom propisu. Obveznim članom poljoprivrednik postaje u trenutku upisa u Upisnik OPG-ova.

Dobrovoljni članovi Komore mogu postati sve ostale fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika te druge fizičke ili pravne osobe koje svojim radom mogu doprinijeti u obavljanju djelatnosti Komore, a nemaju obvezu upisa u Upisnik poljoprivrednika. Dobrovoljnim članom postaje se na vlastiti zahtjev dostavom potpisane Izjave o pristupanju Komori i jednokratnom uplatom godišnje članarine ili uplatom mjesečne članarine Komori.

Prestanak članstva u Hrvatskoj poljoprivrednoj komori nastupa brisanjem iz Upisnika OPG-ova, odnosno brisanjem iz Upisnika poljoprivrednika, dok prestanak članstva u Komori za člana koji nije upisan u Upisnik poljoprivrednika nastupa prema odredbama utvrđenima Statutom.

Radi potrebe praćenja obveze upisa te vođenja vjerodostojne evidencije članova Hrvatske poljoprivredne komore, kao i naplate članarine, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju najkasnije do 15. srpnja svake godine dostavlja Hrvatskoj poljoprivrednoj komori podatak o svim poljoprivrednicima koji su prema stanju na dan 16. lipnja tekuće godine evidentirani u Upisniku OPG-ova. Iznimno od navedenog, Agencija za plaćanja dostavlja Hrvatskoj poljoprivrednoj komori podatak o poljoprivrednicima počevši od 1. siječnja 2019.

Tijela i način financiranja Hrvatske poljoprivredne komore

Tijela Komore su: skupština, upravni odbor, nadzorni odbor i predsjednik.

Također, pri Hrvatskoj poljoprivrednoj komori djeluje i Sud časti koji se brine o razvitku, ugledu i jačanju dobrih poslovnih običaja članova Komore, te odlučuje o: a) kršenju dobrih poslovnih običaja članova Komore, b) kršenju Statuta i c) kršenju drugih općih akata Komore i odluka tijela Komore, s time da se njegova nadležnost, sastav i način postupanja utvrđuje Statutom i drugim općim aktima Komore.

Sredstva potrebna za rad Hrvatske poljoprivredne komore osiguravaju se iz članarina, sredstava ostvarenih obavljanjem vlastite djelatnosti, državnog proračuna te izvanrednih prihoda (darovi, donacije, sponzorstva i dr.).

Maksimalni godišnji dopušteni iznos članarine ne smije prelaziti 6,00 kuna mjesečno. Zbog neizvršavanja obveze pojedinog člana, Hrvatska poljoprivredna komora može pokrenuti postupke namirenja tražbine sukladno Statutu Komore.

Stupanjem na snagu novoga Zakona, Hrvatska poljoprivredna komora, osnovana prijašnjim istoimenim zakonom, nastavlja s radom i dužna je do 31. prosinca 2018. uskladiti svoje poslovanje s njegovim odredbama te uskladiti Statut i druge akte u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu novog Zakona, dakle do 19. rujna 2018.

Pravne i fizičke osobe koje su na dan stupanja na snagu ovoga Zakona evidentirane kao članovi Hrvatske poljoprivredne komore ostaju članovi Hrvatske poljoprivredne komore do reguliranja svoga statusa sukladno odredbama novog Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori.

Alan Vajda, mag. iur.