c S
U središtu

Sud Europske unije - socijalna sigurnost mjesta rada upućenog radnika

10.09.2018 Upućeni radnik obuhvaćen je sustavom socijalne sigurnosti mjesta rada kada zamjenjuje drugog upućenog radnika, čak i ako te radnike nije uputio isti poslodavac. Međutim, potvrda A1, koja potvrđuje da je radnik osiguran preko socijalnog osiguranja države članice podrijetla, sve dok je ta država ne ukine ili  nevažećom, obvezuje ustanove socijalne sigurnosti i sudove države članice u kojoj se poslovi obavljaju, osim u slučaju prijevare ili zloporabe.

Sud Europske unije
Priopćenje za medije br. 126/18
U Luxembourgu 6. rujna 2018.

Presuda u predmetu C-527/16
Alpenrind i dr.

Austrijsko društvo Alpenrind u Salzburgu upravlja klaonicom. Od 2012. do 2014. Alpenrind je u toj klaonici radnicima koje je u Austriju uputilo mađarsko društvo Martimpex povjerio poslove rezanja i pakiranja mesa. Prije i nakon tog razdoblja te su poslove obavljali radnici drugog mađarskog društva, Martin-Meat.

Za otprilike 250 radnika koje je Martimpex uputio u razdoblju od 1. veljače 2012. do 13. prosinca 2013. mađarska ustanova za socijalnu sigurnost izdala je – djelomično s retroaktivnim učinkom, a djelomično u slučajevima kada je austrijska ustanova za socijalnu sigurnost1 već utvrdila da su dotični radnici obuhvaćeni obveznim osiguranjem u Austriji – potvrde A12 o primjeni mađarskog sustava socijalne sigurnosti.

Odluka austrijske ustanove za socijalnu sigurnost da su radnici obuhvaćeni obveznim austrijskim osiguranjem osporena je pred austrijskim sudovima.

U tim je okolnostima Verwaltungsgerichtshof (Visoki upravni sud, Austrija)3 od Suda zatražio da pojasni pravila Unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i osobito obvezujući učinak potvrde A14.

Svojom današnjom presudom Sud presuđuje da potvrda A1 koju je izdala nadležna ustanova države članice (u ovom slučaju Mađarske) 5 (Austrija) sve dok tu potvrdu država članica koja ju je izdala (Mađarska6) ne ukine ili proglasi nevažećom.

Isto vrijedi čak i ako se, kao u ovom slučaju, nadležna tijela dviju država članica obrate Administrativnoj komisiji za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti i ona zaključi da je ta potvrda pogrešno izdana i da se mora ukinuti. Sud u tom pogledu navodi da je uloga Administrativne komisije u tom okviru ograničena na pomirenje stavova nadležnih tijela država članica koja su joj se obratila i da njezini zaključci imaju istu snagu kao i mišljenje.

Usto, Sud utvrđuje da se potvrda A1 može primijeniti s retroaktivnim učinkom, čak i ako je na datum njezina izdavanja nadležna ustanova države članice u kojoj se djelatnost obavlja (Austrija) već odlučila da je dotični radnik trebao biti obuhvaćen obveznim osiguranjem te države članice.

Nadalje, Sud presuđuje da se, u slučaju u kojem radnika kojeg je njegov poslodavac uputio u drugu državu članicu radi obavljanja određenog posla drugi poslodavac zamijeni drugim upućenim radnikom, na potonjeg ne može i dalje primjenjivati zakonodavstvo države članice u kojoj njegov poslodavac uobičajeno obavlja svoje djelatnosti.

Naime, na radnika se u pravilu primjenjuje sustav socijalne sigurnosti države članice u kojoj radi, osobito kako bi se na najbolji mogući način osigurala jednakost postupanja prema svim osobama zaposlenima na državnom području te države članice.

Zakonodavac Unije samo je pod određenim uvjetima predvidio mogućnost da se na upućenog radnika i dalje primjenjuje sustav socijalne sigurnosti države članice u kojoj njegov poslodavac uobičajeno obavlja svoje djelatnosti. Tako je zakonodavac tu mogućnost isključio kada upućeni radnik zamjenjuje drugu osobu. Sud smatra da takva zamjena postoji kada radnika kojeg je njegov poslodavac uputio u drugu državu članicu radi obavljanja određenog posla drugi poslodavac zamijeni drugim upućenim radnikom.

U tom smislu nije relevantno to što poslodavci dotičnih dvaju radnika imaju sjedište u istoj državi članici ili održavaju moguće osobne ili organizacijske veze.
___________________

^ 1 Salzburger Gebietskrankenkasse (Regionalni fond zdravstvenog osiguranja savezne zemlje Salzburg, Austrija)

^ 2 Bivša potvrda E 101

^ 3 Verwaltungsgerichtshofu su žalbu podnijeli Salzburger Gebietskrankenkassei zaštite potrošača).

^ 4 Uredba (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (SL 2004., L 166, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 3., str. 160.), kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EU) br. 1244/2010 od 9. prosinca 2010.EZ) br. 987/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. i Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (austrijski savezni ministar rada, socijalnih pitanja  (SL 2010., L 338, str. 35.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 2., str. 259.), i Ureba (d 883/2004 (SL 2009., L 284, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 2., str. 171.), kako je izmijenjena Uredbom br. 1244/2010 (SL 2010., L 338, str. 35.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 2., str. 259.)

^ 5 Osim u slučaju prijevare ili zloporabe, vidjeti presudu Suda od 6. veljače 2018., Altun i dr. (C-359/16, vidjeti također PM br. 10/18).

^ 6 Nije sporno da predmetne potvrde ustanova nadležna u Mađarskoj nije ukinula ni da ih mađarski sudovi nisu proglasili nevažećima.