c S
U središtu

Poticanje ulaganja u gradnju izdavanjem dozvole za građenje u roku od 45 dana

12.06.2009 Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja uređuje gradnju, izdavanje akata za građenje, uporabu i uklanjanje građevina za koje se prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji izdaje potvrda glavnog projekta, te provođenje upravnog i inspekcijskog nadzora.
Jedna od proturecesijskih vladinih mjera jest i Poticanje izravnih ulaganja i prijenosa tehnologija, kojom se nastoji osigurati učinkovita koordinacija državne i lokalne razine u stvaranju povoljnijih uvjeta za izravna strana ulaganja, ubrzati aktivnost kod već pripremljenih projekata i uvesti ubrzani postupak ishođenja svih dozvola u roku od 45 dana za izravna ulaganja veća od 10 milijuna eura.

Pitanja koordinacije državne i lokalne razine i postupaka izdavanja dozvola u području gradnje uređena su Zakonom o prostornom uređenju i gradnji, Uredbom o određivanju zahvata u prostoru i građevina te drugim podzakonskim propisima. Prema tom Zakonu i propisima za ulaganja i projekte, tj. za građenje građevina kakve ima u vidu spomenuta antirecesijska mjera, potrebno je ishoditi 2 akta nadležnog tijela (lokacijsku dozvolu i potvrdu glavnog projekta), a čije izdavanje traje znatno dulje od 45 dana.

Također, akte za građenje većine građevina kakve antirecesijska mjera ima u vidu, od 1. siječnja 2008. godine izdaju upravna tijela županija i velikih gradova, koja još nisu uspjela zaposliti dovoljan broj kvalificiranih službenika koji bi objektivno mogao osigurati rješavanje zahtjeva za izdavanje predmetnih akata u propisanom roku.

Stoga je Hrvatski sabor 5. lipnja 2009. donio Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja kojim se uređuju sljedeća pitanja:

- opće odredbe;

- rješenje za građenje (nadležnost, zahtjev za donošenje, primjena dokumenata prostornog uređenja, glavni projekt, posebni uvjeti,dokaz prava građenja, uređenje građevinskog zemljišta, komunalni i vodni doprinos, donošenje rješenja, pravo na žalbu i upravni spor, važenje rješenja, parcelacija građevinskog zemljišta i td.);

- građenje građevine;

- uporaba građevine (uporabna dozvola i evidentiranje građevine u katastru);

- upravni nadzor i inspekcijski nadzor;

- kaznene, prijelazne i završne odredbe.

Navedenim se Zakonom do 31. prosinca 2010. godine uređuje gradnja, izdavanje akata za građenje, uporabu i uklanjanje građevina za koje se prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji izdaje lokacijska dozvola, potvrda glavnog projekta, te provođenje upravnog i inspekcijskog nadzora s tim u vezi.

Građenju navedenih građevina investitor može pristupiti na temelju rješenja za građenje, a za njihovo građenje ne izdaje se lokacijska dozvola.

Takva se građevina može početi rabiti, odnosno staviti u pogon, te se može izdati rješenje za obavljanje djelatnosti u njoj prema posebnom zakonu, po konačnosti uporabne dozvole izdane za tu građevinu. Uporabnu dozvolu izdaje nadležno tijelo koje je izdalo rješenje za građenje (članak 38.).

Rješenje za građenje donosi upravno tijelo velikog grada, Grada Zagreba odnosno županije, nadležno za poslove prostornog uređenja i gradnje, na čijem se području namjerava graditi građevina.

Rješenje za građenje građevine odnosno izvođenje radova čija vrijednost iznosi 70.000.000,00 kuna i više, donosi Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (članak 6.).

Odredbama članka 7. propisana je obavezna pisana forma zahtjeva za izdavanje rješenja za građenje, tijelo kojemu se taj zahtjev podnosi i dokumenti koje investitor (podnositelj zahtjeva) mora priložiti uz zahtjev, a koji dokumenti su nužni za donošenje upravnog akta kojim se odobrava građenje.

Nadležno tijelo dužno je u roku od 45 dana od dana podnošenja zahtjeva investitoru izdati rješenje za građenje ako je uz zahtjev priložio propisane dokumente, ako je glavni projekt izrađen u skladu s dokumentom prostornog uređenja, posebnim uvjetima te u skladu s propisima u pogledu sadržaja, projektanta, opremanja i označavanja te ako su ispunjeni drugi uvjeti propisani tim Zakonom (članak 27.).

Tako izgrađena građevina evidentira se u katastru nekretnina odnosno katastru zemljišta ako je za nju izdana uporabna dozvola te ako je u katastru za tu građevinu osnovana građevna čestica u skladu s rješenjem za građenje na temelju kojega je građevina izgrađena (članak 39.).

Budući da je Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja donesen u svrhu poticanja ulaganja u području gradnje do 31. prosinca 2010. godine, u članku 47. određen je prestanak njegovog važenja 1. siječnja 2011.

Pripremila: Ljiljana Drakulić, dipl. iur.