c S
U središtu

Stambeno zbrinjavanje bivših nositelja stanarskog prava

03.12.2018 Bivši nositelji stanarskog prava (u nastavku: BNSP) su osobe koje su do 1991. godine ostvarile stanarsko pravo na stanovima u društvenom vlasništvu te u njima živjele samostalno ili sa članovima obitelji, a koje su napustile predmetne stanove za vrijeme ratnih zbivanja u Republici Hrvatskoj 1991.-1995. godine i u njima više ne borave odnosno nemaju više pravnu osnovu za njihovo korištenje.

Stambeno zbrinjavanje BNSP-a i članova njihovih obitelji provodi se izvan područja posebne državne skrbi i na područjima posebne državne skrbi sukladno Uredbi o utvrđivanju statusa bivših nositelja stanarskih prava i članova njihovih obitelji, te uvjetima i postupku njihovog stambenog zbrinjavanja (Narodne novine br. 133/13, u nastavku: Uredba), koju je temeljem članka 12.a. stavka 10. Zakona o područjima posebne državne skrbi (Narodne novine br. 86/08, 57/11, 51/13, 148/13, 76/14, 147/14, 18/15, u nastavku: ZPPDS) na sjednici održanoj dana 31. listopada 2013. godine donijela Vlada Republike Hrvatske (u nastavku: Vlada). 

Sukladno članku 2. Uredbe, stambeno zbrinjavanje osigurava se:

1.  davanjem u najam stana u vlasništvu Republike Hrvatske, u kojem slučaju će podnositelj zahtjeva prvenstveno biti zbrinut na području općine i grada gdje se nalazio stan na kojemu je ostvarivao stanarsko pravo. Ako to nije moguće, stambeno zbrinjavanje će se uz suglasnost podnositelja zahtjeva osigurati na području druge općine ili grada, u skladu s raspoloživošću useljivih stambenih jedinica;

2. darovanjem i organiziranom ugradnjom građevnog materijala za popravak, obnovu i nadogradnju obiteljske kuće ili stana, odnosno izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u vlasništvu podnositelja zahtjeva ili člana njegovog obiteljskog domaćinstva, uz suglasnost tog člana obiteljskog domaćinstva, u kojem slučaju će podnositelj zahtjeva ostvariti to pravo na području gdje on ili član njegove obitelji koji živi u zajedničkom kućanstvu ima u (su)vlasništvu oštećenu obiteljsku kuću ili stan, odnosno građevinsko zemljište.

Pravo na stambeno zbrinjavanje bivšim nositeljima stanarskog prava priznato je odredbama članka 2. stavka 2. ZPPDS, dok je Vlada Uredbom, odredila uvjete za realizaciju prava na stambeno zbrinjavanje BNSP-a. Zahtjevi za stambeno zbrinjavanje podnose se mjesno nadležnim uredima državne uprave u županijama prema mjestu stambenog zbrinjavanja i nadležnom upravnom tijelu Grada Zagreba (članak 8. Uredbe).

Zaključkom o načinu stambenog zbrinjavanja povratnika koji nisu vlasnici kuće ili stana, a živjeli su u stanovima u društvenom vlasništvu (bivši nositelji stanarskog prava) na područjima Republike Hrvatske, a koja su izvan područja posebne državne skrbi (Narodne novine br. 100/03, 179/04 i 79/05, 29/11), kojeg je donijela Vlada 12. lipnja 2003. godine, započela je provedba programa stambenog zbrinjavanja izvan područja posebne državne skrbi. Navedenim Zaključkom određen je rok za podnošenje zahtjeva BNSP kojim su oni mogli podnositi zahtjeve do 31. prosinca 2004. godine. Naprijed navedeni rok produžen je Zaključkom Vlade (Narodne novine br. 179/04) do 30. lipnja 2005. godine. Daljnje produženje roka utvrđeno je još jednim Zaključkom Vlade (Narodne novine br. 79/05) te je rok produžen do 30. rujna 2005. godine. Donošenjem i stupanjem na snagu Odluke o stambenom zbrinjavanju povratnika – bivših nositelja stanarskog prava izvan područja posebne državne skrbi (Narodne novine br. 29/11, 139/11, 42/13) stavljeni su izvan snage naprijed navedeni Zaključci te je određen novi rok za podnošenje zahtjeva BNSP izvan područja posebne državne skrbi kojim je propisano da oni mogu podnositi zahtjeve u roku od 9 mjeseci od stupanja na snagu predmetne Odluke (Odluka je objavljena 09. ožujka 2011. godine i stupila na snagu danom objave). Odlukom o izmjeni odluke o stambenom zbrinjavanju povratnika – bivših nositelja stanarskog prava izvan područja posebne državne skrbi (Narodne novine br. 139/11), produžen je rok za podnošenje zahtjeva do 30. travnja 2012. godine.

Nadalje, na sjednici Vlade od 04. travnja 2013. godine donesena je Odluka o stambenom zbrinjavanju povratnika – bivših nositelja stanarskog prava izvan područja posebne državne skrbi (Narodne novine br. 42/13, 133/13) kojom je rok za podnošenje zahtjeve produžen do 31. kolovoza 2013. godine te je navedeni rok ujedno i krajnji rok do kada su BNSP izvan područja posebne državne skrbi mogli podnositi zahtjeve za stambeno zbrinjavanje.

Stupanjem na snagu Uredbe o utvrđivanju statusa bivših nositelja stanarskih prava i članova njihovih obitelji, te uvjetima i postupku njihovog stambenog zbrinjavanja prestala je važiti naprijed navedena Odluka te je člankom 13. Uredbe propisano da će se zahtjevi za stambeno zbrinjavanje koji su zaprimljeni temeljem navedenih Zaključaka i Odluka, a koji nisu riješeni do stupanja na snagu Uredbe, riješiti prema odredbama Uredbe.

Člankom 5. Uredbe propisano je da stambeno zbrinjavanje može ostvariti podnositelj zahtjeva i članovi njegove obitelji koji žive u zajedničkom kućanstvu u skladu s odredbama posebnog zakona koji uređuje obiteljske odnose ako nemaju u vlasništvu ili suvlasništvu drugu useljivu obiteljsku kuću ili stan na području Republike Hrvatske ili na području država nastalih raspadom SFRJ ili drugim državama u kojima borave odnosno u kojima su boravili, ili da istu nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili nakon 8. listopada 1991. godine, odnosno nisu stekli pravni položaj zaštićenog najmoprimca.

Prvotno je predviđeno da BNSP-i izvan područja posebne državne skrbi mogu podnositi zahtjeve samo za davanje u najam stana u državnom vlasništvu, međutim Zakonom o izmjenama ZPPDS (Narodne novine br. 57/11) člankom 10. c. omogućeno je BNSP koji imaju u vlasništvu oštećenu kuću ili građevinsko zemljište izvan  područja posebne državne skrbi i podnošenje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje dodjelom građevnog materijala. Uvjeti i način ostvarivanja prava na stambeno zbrinjavanje dodjelom građevnog materijala za popravak, obnovu ili izgradnju kuće u vlasništvu BNSP-a izvan područja posebne državne skrbi propisani su Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu građevnog materijala izvan područja posebne državne skrbi (Narodne novine br. 144/11).

Nadalje, Odlukom o provedbi stambenog zbrinjavanja povratnika – bivših nositelja stanarskog prava na stanovima izvan područja posebne državne skrbi (Narodne novine br. 63/08) utvrđuje se način stambenog zbrinjavanja povratnika koji nisu vlasnici kuće ili stana ili ih nisu prodali, darovali ili na bilo koji način otuđili, odnosno nisu stekli pravni položaj zaštićenog najmoprimca, a živjeli su u stanovima u društvenom vlasništvu (BNSP) na područjima Republike Hrvatske, koja su izvan područja posebne državne skrbi. Navedenom Odlukom u točki II. propisano je da će se stanovi za stambeno zbrinjavanje BNSP na području Republike Hrvatske osigurati na sljedeće načine: 

- organiziranom izgradnjom stanova, s tim da cijena građenja nije veća od etalonske cijene stana koja se primjenjuje za izgradnju stanova prema Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji (Narodne novine br. 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15 i 57/18)

- kupnjom stanova na tržištu,

- useljavanjem u državne stanove i

- izgradnjom stanova za najam po modelu javno-privatnog partnerstva, odnosno ugovaranjem dugogodišnjeg zakupa (25 do 30 godina).

BNSP-i izvan područja posebne državne skrbi s kojima Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje (u nastavku: SDUOSZ) zaključi ugovor o najmu stana sukladno uvjetima i načinom prodaje stanova u vlasništvu Republike Hrvatske utvrđene Odlukom o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine br. 144/13.) imaju pravo na otkup predmetnoga stana. Sukladno točki IV. stavku 1. i 2. Odluke, rok za predaju zahtjeva za otkup za sve korisnike koji imaju ugovor o najmu istekao je dana 30. lipnja 2014. godine, dok za buduće korisnike, odnosno najmoprimce s kojima još nije zaključen ugovor o najmu stana, rok za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iznosi godinu dana od dana sklapanja ugovora o najmu, a podnosi se SDUOSZ-u koji će, radi daljnjeg postupanja, zaprimljene i cjelovito obrađene zahtjeve s prijedlogom odluke za prodaju stana dostaviti Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom.

Za razliku od stambenog zbrinjavanja BNSP-a i članova njihovih obitelji izvan područja posebne državne skrbi za koje je rok za podnošenje zahtjeva prošao, za BNSP koji traže stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi nije propisan rok za podnošenje zahtjeva te oni mogu podnositi zahtjeve tijekom cijele godine. Uvjeti i postupak njihovog stambenog zbrinjavanja također se provode sukladno uvodnom dijelu navedene Uredbe. Za napomenuti je da se BNSP-i na područjima posebne državne skrbi zbrinjavaju po službenoj dužnosti, za razliku od ostalih korisnika koji su podnijeli zahtjeve za stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi te se zbrinjavaju putem liste prvenstva. BNSP-i koji se stambeno zbrinu na području posebne državne skrbi također imaju pravo na kupnju kuće ili stana za koju je sa SDUOSZ-om zaključio ugovor o najmu, a isto je uređeno Uredbom o uvjetima za kupnju obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na područjima posebne državne skrbi (Narodne novine br. 19/11, 56/11 i 3/13.). Zahtjev za otkup predaje se SDUOSZ-u ili Službi – Regionalnom uredu nadležnom za mjesto u kojem se nalazi kuća ili stan. Rok za predaju zahtjeva za otkup obiteljskih kuća ili stanova na područjima posebne državne skrbi trajno je otvoren.

Uredbom o uvjetima za kupnju obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na područjima posebne državne skrbi utvrđuju se uvjeti pod kojima najmoprimac nakon 10 godina neprekidnog prebivanja u obiteljskoj kući ili stanu u državnom vlasništvu na područjima posebne državne skrbi može kupiti tu kuću ili stan, međutim, člankom 14. propisani su i uvjeti pod kojima najmoprimac može kupiti kuću ili stan i prije isteka roka od 10 godina.

Sukladno Uredbi o Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama  (Narodne novine, br. 45/97, 63/97, 65/99, 132/02, 8/04, 27/08, 105/09, 79/12. u nastavku: APN), Odluci o davanju ovlasti APN-u za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (KLASA: 940-01/11-01/01, UR.BROJ: 5030105-11-1) koju je donijela Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 12. svibnja 2011. te Odluci Vlade Republike Hrvatske o provedbi stambenog zbrinjavanja povratnika – bivših nositelja stanarskog prava na stanovima izvan područja posebne državne skrbi (Narodne novine br. 42/2013) od 10. travnja 2013. godine, APN je ovlašten kupovati nekretnine za potrebe Republike Hrvatske ili vršiti zamjenu nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske s nekretninama u vlasništvu drugih osoba, a sve za potrebe stambenog zbrinjavanja izbjeglica – bivših nositelja stanarskog prava te za druge potrebe stambenog zbrinjavanja na temelju potreba koje utvrđuje SDUOSZ1. Naime, nakon što uredi državne uprave u županijama, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba, utvrde pravo na stambeno zbrinjavanje prema odredbama ZPPDS ili Uredbe, SDUOSZ, kao provedbeno tijelo, izrađuje plan potrebe za kupnju stanova na području i izvan područja posebne državne skrbi, nakon čega Republika Hrvatska, u mjestima gdje ne postoje slobodne i useljive stambene jedinice u državnom vlasništvu, posredovanjem APN-a, kupuje stanove za korisnike kojima je rješenjem utvrđeno pravo na stambeno zbrinjavanje. APN putem javnih poziva u suradnji s predstavnicima SDUOSZ-a, obavlja kupnju nekretnina. Nakon realizirane kupnje nekretnina, zemljišnoknjižnim sudovima podnose se prijedlozi za upis prava vlasništva u korist Republike Hrvatske te se tako kupljene nekretnine predaju SDUOSZ-u.

Također, sporazumom o povjeravanju poslova kupnje stanova na području Republike Hrvatske za potrebe stambenog zbrinjavanja korisnika Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja zaključenim između SDUOSZ-a i APN-a, KLASA: 370-02/14-01/4, UR.BROJ: 356-03/14-2, osigurana su sredstava Razvojne banke Vijeća Europe (CEB-a2).

Vezano uz mišljenja kako su bivši nositelji stanarskog prava u nepovoljnijem položaju u odnosu na druge korisnike stambenog zbrinjavanja na područjima posebne državne skrbi, navodimo Odluku Ustavnog suda Republike Hrvatske Broj: U-I/3666/2013 od 27. ožujka 2018. godine:

Ustavni sud razmotrio je uvjete pod kojima bivši nositelji stanarskog prava ostvaruju pravo na stambeno zbrinjavanje, te je utvrdio da su uvjeti za ostvarivanje prava na stambeno zbrinjavanje propisani Uredbom jednaki kao i uvjeti propisani odredbama ZPPDS-a:86/08-18/15, odnosno da uvjeti propisani Uredbom nisu nepovoljniji od uvjeta propisanih odredbama ZPPDS-a:86/08-18/15. Ističe se da niti predlagatelji u svom prijedlogu nisu naveli u čemu bi bila razlika između uvjeta za ostvarivanje prava na stambeno zbrinjavanje propisanih Uredbom, u odnosu na uvjete propisane odredbama ZPPDS-a:86/08-18/15.

Ustavni sud utvrđuje da uvjeti propisani člankom 5. stavkom 1. Uredbe nisu nepovoljniji od uvjeta koji su propisani člankom 10. stavkom 1. ZPPDS-a:86/08-18/15, pa bivši nositelji stanarskog prava nisu dovedeni u neravnopravan položaj u odnosu na druge korisnike stambenog zbrinjavanja koji žive na područjima posebne državne skrbi.

U odnosu na navode predlagatelja da su bivši nositelji stanarskog prava pripadnici srpske nacionalne manjine, pa da je umanjivanje i oduzimanje prava bivšim nositeljima stanarskog prava diskriminacija po nacionalnoj osnovi, Ustavni sud ističe da osporenom odredbom bivšim nositeljima stanarskog prava nije ni umanjeno ni oduzeto pravo na stambeno zbrinjavanje, niti je nacionalna pripadnost bivših nositelja stanarskog prava od utjecaja na ostvarenje prava propisanih Uredbom, budući da se uvjeti propisani Uredbom odnose na sve bivše nositelje stanarskog prava jednako, neovisno o njihovoj nacionalnoj pripadnosti.

UMJESTO ZAKLJUČKA

Rok za podnošenje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje bivših nositelja stanarskog prava izvan područja posebne državne skrbi istekao je dana 31. kolovoza 2013. godine te više nije moguće podnošenje zahtjeva za područja izvan područja posebne državne skrbi. Za napomenuti je da je od 2003. godine do 31. kolovoza 2013. godine evidentirano 7736 zahtjeva BNSP-a za stambeno zbrinjavanje izvan područja posebne državne skrbi3, od kojih je veći dio riješen, dok su preostali u postupku rješavanja. Međutim, BNSP-i i dalje mogu podnositi zahtjeve za stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi i to tijekom cijele godine. Za istaknuti je da je, prema podacima APN-a u razdoblju od 2006. -2016. godine, izvan PPDS kupljeno 1629 stanova, dok su u razdoblju od 1997. – 2016. godine na PPDS kupljene 10230 nekretnine. Nadalje, APN je tijekom 2017. godine, putem dva javna poziva, po dobivenim suglasnostima od SDUOSZ-a, zaključno s 31. prosincem 2017. godine kupio još 62 nekretnine, dok je iz sredstava CEB-a zaključno s 31. prosincem 2017. godine kupljeno 97 nekretnina. Početkom kolovoza 2018. godine APN je objavio javni poziv za prikupljanje ponuda za kupnju ukupno 146 gotovih stambenih jedinica na području 57 gradova i općina diljem Hrvatske4  a za potrebe stambenog zbrinjavanja bivših nositelja stanarskog prava na području i izvan područja posebne državne skrbi. 

Mirta Brkić-Gverieri, dipl. iur.

_____________________

[1] http://apn.hr/

[2] http://www.mfin.hr/hr/ceb

[3] Iz obrazloženja Uredbe o utvrđivanju statusa BNSP i članova njihovih obitelji, te uvjetima i postupku njihovog stambenog zbrinjavanja donesene na sjednici Vlade održane 31. listopada 2013. godine (https://vlada.gov.hr/sjednice/122-sjednica-vlade-republike-hrvatske/1133)

[4] http://apn.hr/novosti/javni-poziv-za-prikupljanje-ponuda-za-kupnju-gotovih-stanova