c S
U središtu

Imenovanje sudaca

08.02.2019 Za suca može biti imenovana osoba koja je hrvatski državljanin. O imenovanju, premještanju, napredovanju, razrješenju i stegovnoj odgovornosti sudaca i predsjednika sudova, osim predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske, samostalno odlučuje Državno sudbeno vijeće,

Oglas o slobodnim sudačkim mjestima objavljuje Državno sudbeno Vijeće (dalje: Vijeće) u »Narodnim novinama«, a po potrebi i na drugi način. Oglas sadrži poziv kandidatima da u roku, ne kraćem od 15 dana, a niti duljem od 30 dana, podnesu prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta propisanih za imenovanje suca, kao i podatke o svom radu.

Člankom 51. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (»Narodne novine«, broj 116/10., 57/11., 130/11., 13/13., 28/13., 82/15. i 67/18.) propisuju se uvjeti za imenovanje na sudačku dužnost. U skladu s time:

- za suca općinskog, trgovačkog i upravnog suda može biti imenovana osoba koja je završila Državnu školu za pravosudne dužnosnike odnosno koja već obnaša pravosudnu dužnost;

- za suca županijskog suda može biti imenovana osoba koja je radila kao pravosudni dužnosnik najmanje deset godina;

- za suca Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske, Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske može biti imenovana osoba koja je radila kao pravosudni dužnosnik najmanje dvanaest godina;

- za suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske može biti imenovana osoba koja je najmanje 15 godina radila kao pravosudni dužnosnik, isto toliko godina bila odvjetnik, javni bilježnik, sveučilišni profesor pravnih znanosti koji ima položen pravosudni ispit i najmanje 15 godina radnog iskustva nakon položenog pravosudnog ispita i ugledni pravnik s položenim pravosudnim ispitom i najmanje 20 godina radnog iskustva, koji se dokazao svojim stručnim radom na određenom pravnom području, kao i stručnim i znanstvenim radovima.

Kada pravosudni dužnosnik podnosi prijavu na oglas o slobodnom mjestu suca u županijskim i visokim sudovima ili suca Vrhovnog suda,  Vijeće će od nadležnog sudačkog vijeća odnosno državnog odvjetnika zatražiti ocjenu obnašanja dužnosti.

Vijeće će na razgovor pozvati kandidate koji su prema utvrđenom redoslijedu ostvarili više od 130 bodova, a iznimno i manje ako je broj kandidata s najmanje 130 bodova manji od broja sudaca koji se imenuju.

Na razgovoru se kandidatima postavljaju pitanja koja se odnose na njihov dosadašnji rad i aktivnosti, a na temelju kojih se može utvrditi njihov osjećaj za pravdu, sposobnost primjerenog i odgovornog obnašanja dužnosti te njihova motiviranost za obnašanje dužnosti. Kandidat na razgovoru može ostvariti najviše 15 bodova. Bodovi se dodjeljuju neposredno nakon razgovora sa svakim pojedinim kandidatom.

Zbrajanjem broja bodova ostvarenog ocjenom obnašanja dužnosti odnosno na pisanoj provjeri znanja i na razgovoru Vijeće utvrđuje redoslijed kandidata i objavljuje ga na svojim internetskim stranicama. Vijeće će imenovati suce između najviše 10 kandidata koji su ostvarili najveći broj bodova, s tim da razlika između izabranog kandidata i kandidata s najvećim brojem bodova ne smije biti veća od deset bodova.

Kada se biraju suci općinskog, trgovačkog ili upravnog suda, izbor Vijeća se temelji na završnoj ocjeni koju su kandidati ostvarili u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike te ostvarenim bodovima na razgovoru s kandidatima.

Ako je kandidat za suca završio Državnu školu za pravosudne dužnosnike, a završnu ocjenu ostvario na temelju različitih mjerila, vrijednost završne ocjene tog kandidata usklađuje se tako da se završna ocjena svakog kandidata pomnoži koeficijentom koji se izračunava na način da se najviša moguća završna ocjena (prema propisima koji su važili u vrijeme prijave na oglas o slobodnom sudačkom mjestu) podijeli najvišom mogućom završnom ocjenom koju je prema važećim propisima kandidat mogao ostvariti u vrijeme njegova ocjenjivanja.

U slučaju da u postupku imenovanja sudaca općinskih, trgovačkih ili upravnih sudova sudjeluje osoba koja već obnaša pravosudnu dužnost, ocjena obnašanja dužnosti množi se koeficijentom dva.

Postupak imenovanja sudaca mora se dovršiti u roku od šest mjeseci od dana objave oglasa o slobodnim sudačkim mjestima.

Sudac se mora ponašati u skladu s time da čuva svoj ugled i ugled sudbene vlasti, te ne dovoditi u pitanje svoju nepristranost i neovisnost o suđenju te samostalnost sudbene vlasti.

Isto tako, sudac je dužan zadržati za sebe sve što je saznao o strankama, o njihovim pravima i obvezama te pravnim interesima u okviru obnašanja svoje dužnosti, te je dužan čuvati tajnost svih podataka koje tijekom suđenja nisu bile predmetom javne rasprave.

U Narodnim novinama broj 8/2019 objavljen je skup pravila koja propisuju način  i sadržaj testiranja radi utvrđenja sposobnosti za obnašanje sudačke dužnosti. Tako su objavljena Pravila o sadržaju, metodama i načinu provedbe psihološkog testiranja koja se odnose na kandidate za suca općinskog, trgovačkog ili upravnog suda. Psihološki test se sastoji od pisanog dijela te intervjua s kandidatom.

Ovlaštena pravna osoba (osoba koju odredi Državno sudbeno vijeće) donosi mišljenje o svakom od kandidata koji su pristupili psihološkom testiranju u roku od tri dana od provedenog testiranja te je dužna voditi posebnu evidenciju i čuvati dokumentaciju svih pregledanih kandidata.

Pravila o vrednovanju kandidata u postupku imenovanja sudaca prvostupanjskih, županijskih i visokih sudova uređuju način provođenja i bodovanja razgovora i/ili pisanog dijela postupka za kandidate koji su podnijeli prijave za oglas za sudačko mjesto. Razlikuju se tri grupe kandidata:

- kandidati koji u trenutku raspisivanja oglasa obnašaju pravosudnu dužnost;

- kandidati koji su završili Državnu školu za pravosudne dužnosnike, a javljaju se na oglas za sudačko mjesto na općinskom, trgovačkom i upravnom sudu i

- kandidati koji nisu pravosudni dužnosnici, a javljaju se na oglas za suca županijskog suda, Visokog prekršajnog suda, Visokog kaznenog suda, Visokog trgovačkog suda i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

Vijeće će imenovati suce između najviše 10 kandidata koji su ostvarili najveći broj bodova, s time da razlika između odabranog kandidata i kandidata s najvećim brojem bodova ne smije biti veća od deset bodova.

Pravilima o načinu provođenja i ocjenjivanja pisanih radnji kandidata za suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske koji nisu pravosudni dužnosnici te načinu provođenja i ocjenjivanja razgovora kandidata za suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske uređuje se vrednovanje kandidata koji su podnijeli prijave na oglas za sudačko mjesto suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

Sva navedena Pravila stupila su na snagu 31. siječnja 2019. godine.

Marina Turković