c S
U središtu

Donesen Pravilnik o informacijskom sustavu u sportu

27.03.2019 Navedenim tekstom dajemo skraćeni prikaz Pravilnika o informacijskom sustavu sportu koji je objavljen u „Narodnim novinama“, broj: 25/2019., s tim da je njegova primjena započela 21. ožujka 2019. godine.

I. Uvod

Stupanjem na snagu Pravilnika o informacijskom sustavu sportu koji propisuje osnivanje, ustroj i ovlasti informacijskog sustava u sportu te vrste, sadržaj i oblik podataka koji se u njemu prikupljaju, a koji ustrojava Središnji državni ured za šport, prestaje važiti dosadašnji Pravilnik o sadržaju i metodologiji prikupljanja podataka za evidencije u području sporta („Narodne novine“, broj: 33/91.).

II.  Općenito

Informacijski sustav u sportu predstavlja središnji sustav koji ustrojava Središnji državni ured za šport i predstavlja skup međusobno povezanih elektroničkih registara, evidencija i drugih važnih podataka za sustav sporta Repub­like Hrvatske, s time da on prikuplja i ažurira informacije o aktivnostima osoba koje obavljaju sportske djelatnosti, utrošku sredstava namijenjenih programu provedbe Nacionalnog programa sporta, sustavu natjecanja, stručnom kadru u sportu, planiranju, izgradnji i održavanju sportskih građevina, djeci sportašima, kategoriziranim sportašima i rekreativnim aktivnostima građana.

Podatke potrebne za Informacijski sustav u sportu prikupljaju i ažuriraju administrator sustava i vanjski korisnici sustava, s time da je administrator sustava Središnji državni ured za šport, dok su vanjski korisnici pravne osobe u sustavu sporta i tijela javne vlasti u Republici Hrvatskoj.

Ažuriranje i unos podataka u Informacijskom sustavu u sportu se provodi povezivanjem i integracijom postojećih registara i baza podataka u sustavu sporta te službenih registara, evidencija i baza podataka koje vode pravne osobe u sustavu sporta i tijela javne vlasti u Republici Hrvatskoj. Međutim, za potrebe ostalih tijela državne uprave kao i vanjskih korisnika sustava, mogu se uspostaviti odgovarajući online servisi za pristup podatcima sadržanim u Informacijskom sustavu u sportu.

III. Registri i evidencije u informacijskom sustavu u sportu

U informacijskom sustavu u sportu vode se slijedeći registri: a) registar sportskih djelatnosti i b) registar profesionalnih sportskih klubova.

Također se u informacijskom sustavu u sportu vode slijedeće evidencije i to: a) evidencija sportaša, b) evidencija stručnog kadra, c) evidencija pravnih osoba u sportu, d) evidencija sportskih građevina, e) evidencija sportskih natjecanja i rezultata, f) evidencija sportskih nagrada i poticaja u sportu, g) evidencija financijskog praćenja sportskih programa i h) evidencija programa školovanja, osposobljavanja i usavršavanja stručnih kadrova u sportu.

IV. Registar sportskih djelatnosti

Podatci propisani Pravilnikom o Registru športskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj: 112/06.) unose se kroz elektroničko sučelje u informacijski sustav u sportu.

V. Registar profesionalnih sportskih klubova

Podaci propisani Pravilnikom o Registru profesionalnih športskih klubova (»Narodne novine«, broj: 11/07.) unose se kroz elektroničko sučelje u Informacijski sustav u sportu.

VI. Evidencija sportaša

Evidencija sportaša sastoji se od evidencije svih aktivnih sportaša u Republici Hrvatskoj kao i povijesti aktivnog bavljenja pojedinim sportom za svakog sportaša od prvog unosa podataka i sadrži osobne podatke o svakom pojedinom sportašu.

VII. Evidencija stručnog kadra

Evidencija stručnog kadra sastoji se od evidencije svih osoba koje obavljaju stručne poslove u sportu u Republici Hrvatskoj kao i povijest obavljanja stručnih poslova u sportu za pojedinu osobu od prvog unosa podataka, time da sadrži osobne podatke o svakoj pojedinoj osobi koja obavlja stručne poslove u sportu (trener, instruktor, učitelj i voditelj).

VIII. Evidencija pravnih osoba u sportu

Evidencija pravnih osoba u sportu sastoji se od evidencije o svim pravnim osobama u sustavu sporta kao i povijest sudjelovanja pravne osobe u sportu od prvog unosa podataka.

IX. Evidencija sportskih građevina

Evidencija sportskih građevina sadrži podatke o svim sportskim građevinama u Republici Hrvatskoj, bez obzira na njihovo vlasništvo, uključujući i sportske dvorane i igrališta u odgojno-obrazovnim ustanovama.

X. Evidencija sportskih natjecanja i rezultata

Evidencija sportskih natjecanja i rezultata sastoji se od evidencije podataka o plasmanu sportaša na važnijim natjecanjima koja se prate u okviru ove evidencije.

XI. Evidencija sportskih nagrada i poticaja u sportu

Evidencija sportskih nagrada i poticaja u sportu sastoji se od evidencije podataka o dobitnicima nagrada i poticaja u sportu.

XII. Evidencija financijskog praćenja sportskih programa

Evidencija financijskog praćenja sportskih programa sastoji se od evidencije podataka o programima javnih potreba u sportu i financijskim planovima javnih potreba u sportu na državnoj razini koje provode sportske organizacije čije je financiranje uređeno Zakonom o sportu.

XIII. Evidencija programa školovanja, osposobljavanja i usavršavanja stručnih kadrova u sportu

Evidencija programa školovanja, osposobljavanja i usavršavanja stručnih kadrova u sportu sastoji se od evidencije podataka o svim formalnim programima za stjecanje kompetencija za rad u sportu u Republici Hrvatskoj.

Alan Vajda, mag. iur.