c S
U središtu

Minimalni novčani iznosi za uzdržavanje te tablica o prosječnim mjesečnim potrebama maloljetnog djeteta

15.04.2019 Roditelji su dužni uzdržavati svoje maloljetno dijete (članak 288. stavak 1. Obiteljskog zakona, „Narodne novine“ broj: 103/15. – dalje u tekstu Zakon). Ukoliko roditelj ne uzdržava maloljetno dijete, dužni su ga uzdržavati baka i djed po tom roditelju (članka 288. stavak. 2. Zakona).

Uzdržavanje se određuje odlukom suda, sporazumom koji potvrđuje sud ili planom o zajedničkoj roditeljskoj skrbi. Dijete može podnijeti zahtjev za uzdržavanje u izvanparničnom pojednostavnjenom postupku za određivanje uzdržavanja u kojem slučaju se stranke u postupku dijete i roditelj koji ne stanuje s djetetom te dijete u postupku zastupa roditelj s kojim stanuje (članak 474. Zakona). Uzdržavanje za dijete uvijek se određuje u novčanom iznosu (članak 309. Zakona).

Članak 314. stavak 1. Zakona propisuje da je ministar nadležan za poslove socijalne skrbi dužan najkasnije do 1. travnja tekuće godine odrediti minimalne novčane iznose koji predstavljaju minimum iznosa ukupnih materijalnih potreba za mjesečno uzdržavanje maloljetnog djeteta u Republici Hrvatskoj, koje je dužan platiti roditelj koji ne stanuje s djetetom.

Sukladno navedenoj odredbi, 01. travnja 2019. godine na snagu je stupila Odluka o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta („Narodne novine“ broj: 32/19., dalje: Odluka).

Predmetnom Odlukom propisuju se minimalni novčani iznosi koji predstavljaju minimum iznosa ukupnih materijalnih potreba za mjesečno uzdržavanje maloljetnog djeteta u Republici Hrvatskoj koje je dužan platiti roditelj koji ne stanuje s djetetom. Oni se određuju u postotku od prosječne mjesečne isplaćene neto plaće po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske, koja za razdoblje od siječnja do prosinca 2018. iznosi 6.242 kn, prema Priopćenju Državnog zavoda za statistiku Broj: 9.1.1/12. od 20. veljače 2019. i iznose:

– za dijete do 6 godina 17% prosječne plaće 1.061 kn,

– za dijete od 7 do 12 godina 20% prosječne plaće 1.248 kn,

– za dijete od 13 do 18 godina 22% prosječne plaće 1.373 kn.

Međutim, člankom 314. stavkom 2., potrebe maloljetnog djeteta za uzdržavanje mogu se utvrditi i u iznosu nižem od Odlukom propisanog zakonskog minimuma, ali ne manje od jedne polovice, u sljedećim slučajevima

- ako je obveznik uzdržavanja dužan uzdržavati dvoje ili više djece ili

- ako dijete vlastitim prihodima pridonosi svojem uzdržavanju.

Roditelj s kojim dijete stanuje ispunjava svoj udio u obvezi uzdržavanja djeteta kroz svakodnevnu skrb o djetetu, a roditelj koji ne stanuje s djetetom obvezu uzdržavanja djeteta ispunjava zadovoljavanjem materijalnih potreba djeteta u obliku novčanog uzdržavanja, te se svakodnevna skrb o djetetu smatra jednakovrijednom zadovoljavanju materijalnih potreba djeteta u obliku novčanog uzdržavanja (članak 310. Zakona). Ukupne materijalne potrebe djeteta odnose se na troškove stanovanja, prehrane, odijevanja, higijene, odgoja, obrazovanja, skrbi o djetetovu zdravlju i druge slične troškove djeteta (članak 311. Zakona)

Temeljem članka 314. stavka 4. Zakona, ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, donijela je i Odluku o tablici o prosječnim potrebama maloljetnog djeteta („Narodne novine“ broj: 32/19.), koja je stupila na snagu dana 01. travnja 2019. godine. Navedenom Odlukom određuju se iznosi uzdržavanja prema prosječnim potrebama maloljetnog djeteta u skladu s dobi djeteta, prihodima roditelja obveznika uzdržavanja prema platnim razredima i prosječnim troškovima života u Republici Hrvatskoj.

tablica

Ukupan iznos uzdržavanja koji je dužan plaćati roditelj obveznik uzdržavanja može se odrediti u ukupnom mjesečnom iznosu koji omogućava da obvezniku uzdržavanja nakon namirenja obveze uzdržavanja preostane iznos prihoda najmanje u visini zajamčenog preostalog dijela prihoda propisanog u stupcu 3. gore navedene tablice. Ako ukupan mjesečni iznos uzdržavanja ne omogućuje da obvezniku uzdržavanja nakon namirenja obveze uzdržavanja preostane iznos prihoda najmanje u visini zajamčenog preostalog dijela prihoda propisanog u stupcu 3. Tablice iz stavka 1. ove točke, prilikom izračuna ukupnog mjesečnog iznosa uzdržavanja primjenjuju se iznosi uzdržavanja određeni u prvom sljedećem nižem platnom razredu prihoda obveznika uzdržavanja.

Međutim, ukoliko roditelj koji ne stanuje s djetetom ima prihode koji premašuju prihod iz najvišega platnog razreda prema tablicama za uzdržavanje, sud može u parničnom postupku odrediti uzdržavanje u iznosu višem od najvišeg iznosa predviđenog tablicama zbog posebno opravdanih okolnosti, vodeći računa da uzdržavanje djeteta ne smije povećati životni standard drugog roditelja. Također, ako su roditelji razvedeni i dalje žive zajedno s djetetom, roditelji se mogu sporazumjeti ili sud može u parničnom postupku, s obzirom na okolnosti slučaja, donijeti odluku prema kojoj se roditelji zajednički svakodnevno skrbe o djetetu, a materijalne potrebe djeteta zadovoljavaju u skladu s prihodima svakoga od njih (članak 315. Zakona). 

Za napomenuti je da je roditelj koji ne stanuje s maloljetnim djetetom i nije plaćao uzdržavanje za svoje maloljetno dijete dužan isplatiti naknadu za uskraćeno uzdržavanje od nastanka tog prava pa do podnošenja tužbe (članak 289. stavak 1. Zakona) te predmetna tražbina prema roditelju koji ga nije uzdržavao zastarijeva za vrijeme od pet godina od dana nastanka obveze (članak 289. stavak 3. Zakona).

Kao primjer navodimo presudu Županijskog suda u Zagrebu, poslovni broj: 16 Gž Ob-788/17-2, od 18. srpnja 2017. godine:

„3. Nalaže se tuženiku J.G. iz D.S. doprinositi za uzdržavanje mlt. L.G. 700,00 kn (slovima:sedamsto kuna) mjesečno, a D.G. 800,00 kn (slovima: osamsto kuna) mjesečno odnosno ukupno 1.500,00 kn, s dospijećem na dan petnaestog dana tekućeg mjeseca, počev od 01. 12. 2016. g. pa nadalje, za sve vrijeme dok za to budu postojali zakonski uvjeti, a za dospjele rate uvećano za zakonsku zateznu kamatu od dospijeća do plaćanja prema stopi određenoj čl. 29. st. 2. Zakona o obveznim odnosima (NN br. 35/05 i 41/08, 125/11 i 78/15, dalje: ZOO) odnosno uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za tri postotna poena, i to na tekući račun tužiteljice V.P. sve u roku od 15 dana.

4. Odbija se tužbeni zahtjev tužiteljice za iznos od 500,00 kn mjesečno na ime obveze uzdržavanja mlt. djece.

............

............Navedeni iznos sud prvog stupnja je dosudio imajući u vidu s jedne strane minimalni novčani iznos potreban za mjesečno uzdržavanje djeteta do 6 godina života od 966,00 kn i 1.100,00 kn za uzdržavanje djeteta od 7 do 12 godina života, prema Odluci od 24. ožujka 2017. (Narodne novine br. 28/17), te s druge strane da je tuženik dužan doprinositi za uzdržavanje malodobne djece, nema stalnih primanja, nezaposlena je osoba, ima obvezu uzdržavanja i još dvoje malodobne djece iz raskinute bračne zajednice, koju obvezu ne izvršava, nije za očekivati mogućnost tuženika za ostvarenje ozbiljnog mjesečnog prihoda od kojeg bi bio u mogućnosti doprinositi barem zakonski minimum za uzdržavanje L. i D. Sukladno čl. od 311. do 314.  ObZ-a, cijeneći ukupne potrebe malodobne djece, mogućnosti obveznika uzdržavanja te minimalne novčane iznose potrebne za mjesečno uzdržavanje djeteta, temeljem čl. 317., a u skladu s čl. 314. st. 3. ObZ-a sud prvog stupnja je dosudio navedene iznose kao u točki 3. i 4. izreke.“

Mirta Brkić-Gverieri, dipl. iur.