c S
U središtu

Prijedlog Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije

12.06.2019 Područje pravosudne suradnje u kaznenim stvarima između država članica Europske unije uređeno je nacionalnim zakonodavstvom u koje su implementirani zakonodavni akti Europske unije iz tog pravnog područja. U Republici Hrvatskoj ta materija je uređena Zakonom o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije ("Narodne novine", broj 91/10., 81/13., 124/13., 26/15., 102/17. i 68/18.).


Potreba za novim zakonskim izmjenama i dopunama predmetnog zakona proizlazi prvenstveno radi implementacije odredbi Direktive (EU) 2016/800 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o postupovnim jamstvima za djecu koja su osumnjičenici ili optuženici u kaznenim postupcima i Direktive (EU) 2016/1919 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pravnoj pomoći za osumnjičenike i okrivljenike u kaznenom postupku i za tražene osobe u postupku na temelju europskog uhidbenog naloga. Cilj tih Direktiva je utvrditi postupovna jamstva kojima će se osigurati da djeca, odnosno osobe mlađe od 18 godina koja su osumnjičenici ili optuženici u kaznenom postupku mogu razumjeti i pratiti taj postupak, te ostvariti pravo na pošteno suđenje, spriječiti djecu da ponovno počine kaznena djela, kao i osigurati učinkovitost prava na pristup odvjetniku, odnosno stavljanjem na raspolaganje pomoći odvjetnika kojeg plaća država članica osumnjičenicima i okrivljenicima u kaznenom postupku, te traženim osobama koje podliježu postupku na temelju europskog uhidbenog naloga.

Na taj način će se uspostaviti minimalni standardi u području procesnih prava okrivljenika, te će se istodobno olakšati pravosudna suradnja zasnovana na načelu uzajamnog priznavanja kroz jačanje uzajamnog povjerenja. Implementacija predmetnih Direktiva u nacionalno zakonodavstvo zahtijevati će izmjenu Zakona o kaznenom postupku i Zakona o sudovima za mladež koji reguliraju prava okrivljenih osoba u domaćem kaznenom postupku, a supsidijarno se primjenjuju i na postupke po europskom uhidbenom nalogu. Shodno tome, u nastavku teksta ukazati će se na najznačajnije promjene koje će proizaći iz tog pravnog područja.

Definiraju se pojmovi dijete i zakonski zastupnik djeteta, odnosno dijete će biti osoba mlađa od 18 godina, a u slučajevima kada ne bude jasno da li osoba ima 18 godina tada će se pretpostaviti da je ta osoba dijete, dok će zakonski zastupnik djeteta biti roditelj koji ostvaruje roditeljsku skrb ili skrbnik, odnosno poseban skrbnik kojeg djetetu imenuje centar za socijalnu skrb, a koji je dužan se brinuti o osobnim i imovinskim pravima i obvezama djeteta.

Preciznije će se utvrditi kriterij za određivanje županijskog državnog odvjetništva koje će biti mjesno nadležno za zaprimanje europskog uhidbenog naloga, to jest nadležno će biti županijsko državno odvjetništvo prema mjestu gdje osoba na koju se nalog odnosi ima prebivalište ili boravište, odnosno boravak, a ako nema prebivalište ili boravište, odnosno boravak na području Republike Hrvatske prema mjestu gdje je uhićena.

Odrediti će se prava tražene osobe u postupku po europskom uhidbenom nalogu, odnosno način ostvarenja prava tražene osobe u skladu s Direktivom EU 2016/1919. Sukladno tome, policija će pri uhićenju traženu osobu morati poučiti da ima pravo na branitelja u Republici Hrvatskoj i kada obrana nije obvezna, uz upozorenje da će odluka o podmirenju troškova tako postavljenog branitelja ovisiti o kasnije utvrđenom imovnom stanju te osobe. Ako europski uhidbeni nalog  bude izdan u svrhu provođenja kaznenog progona, tada će policija pri uhićenju traženu osobu morati poučiti da ima pravo zatražiti branitelja u državi izdavanja. O zahtjevu tražene osobe za branitelja policija će bez odgode trebati obavijestiti nadležni županijski sud koji će toj osobi postaviti branitelja, te državno odvjetništvo u svrhu obavještavanja nadležnog tijela države izdavanja o zahtjevu za branitelja u toj državi.

Isto tako, nadležni državni odvjetnik će morati prije ispitivanja poučiti traženu osobu o njezinim pravima koja ostvaruje u skladu s odredbama domaćeg kaznenog postupovnog prava, odnosno:

 • pravu na branitelja po vlastitom izboru, odnosno branitelja kojeg joj postavi sud
 • pravu zahtijevati postavljanje branitelja i kada obrana nije obavezna
 • pravu da branitelj bude prisutan pri ispitivanju tražene osobe, te pravo na slobodnu, neometanu i povjerljivu komunikaciju s njim
 • pravu na imenovanje branitelja u državi izdavanja
 • pravu zatražiti da mu se u državi izdavanja u postupku povodom europskog uhidbenog naloga postavi branitelj na teret države izdavanja kada je europski uhidbeni nalog izdan u svrhu kaznenog progona
 • pravu na tumačenje i prevođenje
 • pravu da nije dužan iskazivati
 • pravu na uvid u spis predmeta prije ispitivanja pred državnim odvjetnikom
 • pravu na hitnu medicinsku pomoć
 • pravu da o oduzimanju slobode bude obaviještena osoba koju tražena osoba imenuje, odnosno konzularno tijelo s kojima ima pravo i komunicirati.

Također, propisati će se i postupanje prema djetetu kao traženoj osobi za koju je izdan europski uhidbeni nalog u skladu s Direktivom EU 2016/800. Shodno tome, policija će biti dužna odmah po uhićenju djeteta koja je tražena osoba poučiti osim prethodno navedenih prava i o sljedećim pravima:

 • pravu na obavještavanje zakonskog zastupnika djeteta o svim pravima djeteta, te pravu na pratnju zakonskog zastupnika djeteta tijekom postupka
 • pravu na zaštitu privatnosti, pravu na liječnički pregled i liječničku pomoć
 • pravu na ograničenje lišenja slobode i korištenje alternativnih mjera, uključujući pravo na periodično preispitivanje pritvora

O uhićenju djeteta pritvorski nadzornik trebati će odmah obavijestiti suca za mladež, državnog odvjetnika, zakonskog zastupnika djeteta i centar za socijalnu skrb. Državni odvjetnik naložiti će da se dijete u roku od 16 sati od uhićenja dovede sucu za mladež nadležnog županijskog suda radi ispitivanja. Postupak pred sucem istrage i pred izvanraspravnim vijećem provoditi će se u skladu s relevantnim odredbama propisa kojima se uređuje postupanje prema maloljetnim počiniteljima kaznenih djela.  Treba naglasiti da će se postupak provoditi uz osiguranje prava na pratnju zakonskog zastupnika djeteta i tijekom saslušanja pred sudom.


Bernard Iljazović