c S
U središtu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

18.10.2019 Od 1. rujna 2019. na snazi je novi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (dalje u tekstu: Pravilnik). Pravilnikom su propisani novi neoporezivi primici i način njihove primjene, o čemu donosimo detaljniji prikaz u nastavku teksta.

Prehrana

Prema novom Pravilniku, iznosi što ih poslodavac ili isplatitelj plaće isplaćuje svojim radnicima za troškove prehrane više se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada. Pravilnikom su propisane dvije mogućnosti podmirenja troškova prehrane, tako poslodavac može radniku na račun isplatiti novčanu paušalnu naknadu za prehranu do iznosa 5.000,00 kn u godini ili podmiriti troškove prehrane do iznosa 12.000,00 kn godišnje na temelju vjerodostojne dokumentacije. Ako se poslodavac odluči isplatiti novčanu paušalnu naknadu, taj neoporezivi primitak mora isplatiti na račun radnika i ne može u isto vrijeme kombinirati s plaćanjem troška prehrane na račun davatelja usluge temeljem vjerodostojne dokumentacije. Što se druge mogućnosti tiče, neoporezivim primitkom smatra se do 12.000,00 kn godišnje s tim da se neoporezivi primitak priznaje na mjesečnoj razini i to pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca, da su podmireni bezgotovinskim putem i da je vidljivo da se radi o kontinuiranoj usluzi za radnike tijekom radnih dana. Troškovi prehrane mogu se na temelju vjerodostojne dokumentacije ostvarivati ili kroz uslugu u ugostiteljskim objektima ili kupnjom u trgovinama (članak 7. stavak 35. Pravilnika o porezu na dohodak).

Smještaj

Prema novom Pravilniku, iznosi što ih poslodavac ili isplatitelj plaće isplaćuje svojim radnicima za troškove smještaja više se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada. Tako poslodavac može radniku podmiriti troškove smještaja koji su nastali za vrijeme radnog odnosa i to na temelju vjerodostojne dokumentacije do visine stvarnih izdataka pod uvjetom da su podmireni bezgotovinskim putem te da računi o obavljenim uslugama smještaja glase na poslodavca. U slučaju kada radnik sam nađe smještaj mora poslodavcu dostaviti kopiju vjerodostojne dokumentacije, a poslodavac taj iznos troška smještaja mora uplatiti na račun radnika. U tom slučaju se smatra da je neoporezivi primitak ostvaren onda kada je radniku isplaćena naknada za podmirivanje troškova smještaja (članak 7. stavak 36. Pravilnika o porezu na dohodak).

Dnevnice

Iznos neoporezive pune dnevnice umjesto dosadašnjih 170,00 kn iznosi 200,00 kn, a pola dnevnice umjesto dosadašnjih 85,00 kn iznosi 100,00 kn. To znači da će poslodavci svojim radnicima za dane službenog puta od rujna 2019. neoporezivo moći isplatiti dnevnice za službena putovanja u tuzemstvu koje traju više od 12 sati dnevno i dnevnice za rad na terenu u tuzemstvu do 200,00 kn, a dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno do 100,00 kn.

Redovna skrb djece

Oporezivim dohotkom ne smatraju se naknade za troškove redovne skrbi djece radnika do visine stvarnih izdataka isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja, s tim da se redovnom skrbi djece smatraju osnovni programi, ali ne i dodatni koji se posebno naplaćuju. Radnik je u tom slučaju obvezan poslodavcu prije isplate dostaviti izjavu da nitko drugi već ne koristi pravo na naknadu ovog troška te kopiju računa. Ako poslodavci svakog od roditelja djeteta snose dio nastalog troška ili ako dođe do promjene ili prestanka troška redovne skrbi, radnik je dužan o tome obavijestiti poslodavca (članak 7. stavak 40. Pravilnika o porezu na dohodak).

Turistički vaučer

Prema prijelaznoj i završnoj odredbi Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak nadležno Ministarstvo turizma će posebnim propisom utvrditi koji se sve troškovi ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjeni odmoru radnika mogu priznati u tzv. turistički vaučer i oni se prema novom Pravilniku ne smatraju oporezivim primitkom do iznosa 2.500,00 kn godišnje.

Više poslodavaca, isto porezno razdoblje

Ukoliko je radnik kod drugog ili bivšeg poslodavca ostvario neku od navedenih naknada, za isto porezno razdoblje mu može biti isplaćena samo razlika do propisanih iznosa neoporezivih dohotka (članak 7. stavak 4. Pravilnika o porezu na dohodak).

Tekuća godina

Sukladno prijelaznim i završnim odredbama Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak, navedeni troškovi za 2019. godinu se isplaćuju u punom iznosu nakon stupanja na snagu izmjena i dopuna Pravilnika, a s čim u vezi se dopunjuje i Obrazac JOPPD.

Ana Paštrović, mag. iur.