c S
U središtu

Zvučno snimanje rasprave u kaznenom postupku

14.07.2009 Novim Pravilnikom, koji stupa na snagu 21. srpnja 2009., uređuju se tehnički uvjeti i način zvučnog snimanja tijeka rasprave u kaznenom postupku, zaštita snimke od brisanja ili oštećenja te način čuvanja snimke rasprave u kaznenom postupku.
Na temelju članka 87. st. 8. Zakona o kaznenom postupku, ministar pravosuđa donio je Pravilnik o zvučnom snimanju rasprave u kaznenom postupku (u nastavku teksta: Pravilnik). Članak 87. Zakona o kaznenom postupku polazni je članak o snimanju postupovnih radnji koji uređuje postupanje pri snimanju uređajima za audio-video ili audio snimanje. Snimanje je, naime, razrađeno u brojnim drugim odredbama Zakona o kaznenom postupku ovisno o posebnostima određenih radnji i to kako u istrazi, tako i u središnjem stadiju postupka.

Prema novom Pravilniku, sustav za zvučno snimanje rasprave mora ispunjavati minimalne uvjete koji moraju osiguravati; vjerodostojan i jasan zapis događanja na raspravi, nesmetan tijek rasprave, izravno upravljanje uređajima za audio snimanje s mjesta gdje se nalazi sudac, stalno snimanje u trajanju najmanje šest sati bez promjene medija i td. (članak 3.).

Odluku o snimanju rasprave audio uređajem donosi sudac, nakon otvaranja zasjedanja i to ako postoje uvjeti za održavanje rasprave u skladu s odredbama Zakona o kaznenom postupku. Sudac poučava sudionike da su dužni najaviti svoje izlaganje (članak 6.).

Snimanje započinje nakon odluke o snimaju i traje do kraja rasprave osim za vrijeme vijećanja i glasovanja, ako nastupe smetnje u djelovanju sustava zvučnog snimanja, kod odgode ili prekida rasprave, pri reprodukciji snimke prethodne rasprave (članak 10. Pravilnika) ili u slučaju više sile.

Zvučnim snimanjem rasprave upravlja sudac dok zapisničar brine za nesmetano tehničko djelovanje sustava za snimanje tijekom rasprave. Zapisničar također tijekom snimanja u zapisnik unosi potrebne podatke o sudionicima rasprave čija izlaganja se snimaju (članak 9.).

Ako je rasprava odgođena, prekinuta ili je započela iznova, sudac može odlučiti da se reproducira snimka prethodne rasprave ili njezin dio.

Sudac može naložiti prepisivanje snimke u skladu s odredbama Zakona o kaznenom postupku. Ako je rasprava odgođena, snimka rasprave obavezno se prepisuje (članak 11.). Snimku prepisuje zapisničar koji je bio na raspravi ili osoba koju za to odredi predsjednik suda, a prijepis mora biti vjerodostojan odraz snimke.

Nejasni odnosno nerazumljivi navodi na snimci neće se prepisati, već će se na tom mjestu u prijepisu označiti da je snimka nejasna, a sudac može u prijepisu objasniti nejasni dio snimke.

Medij za pohranu podataka s kopijom izvorne snimke čuva se u tvrdom omotu u spisu. Snimka se može čuvati i odvojeno od spisa i tada u spisu mora biti navedeno gdje se snimka nalazi.

Presnimavanje je dopušteno pod uvjetima propisanim Zakonom o kaznenom postupku, u kojem se slučaju u spisu sačinjava bilješka o presnimavanju snimke (članak 17.).

Za kopiju snimke plaća se sudska pristojba kao za preslik sudskog akta, sukladno odredbama Zakona o sudskim pristojbama.

Pripremila: Ljiljana Drakulić, dipl. iur.