c S
U središtu

Novosti u zakonodavstvu u Novoj godini - zakoni koji stupaju na snagu 1. siječnja 2020.

31.12.2019 Donosimo vam pregled svih pročišćenih tekstova zakona koji stupaju na snagu na datum 1. siječnja 2020, sortiranih po klasifikacijama unutar različitih grana prava te političkog i gospodarskog sustava. Također, radi boljeg razumijevanja bitnijih izmjena u zakonodavstvu, pripremili smo vam uz neke od njih i kratke članke koji ukratko donose razloge donošenja tih izmjena i njihove implikacije.

USTAVNO UREĐENJE

Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj (detaljnije)

Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor

Zakon o Registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

Zakon o registru birača

Zakon o lokalnim izborima

Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma

USTROJSTVO DRŽAVNE VLASTI - Dužnosnici, službenici i namještenici

Zakon o državnim službenicima

Zakon o sprječavanju sukoba interesa

OBRANA, UNUTARNJI POSLOVI

Zakon o vatrogastvu

Zakon o protuminskom djelovanju

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

LOKALNA SAMOUPRAVA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o Gradu Zagrebu

PRAVOSUĐE

Zakon o Državnom sudbenom vijeću (detaljnije)

Zakon o sudovima za mladež

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći

Zakon o sudovima

Zakon o Državnoodvjetničkom vijeću (detaljnije)

UPRAVNO PRAVO

Zakon o hrvatskom državljanstvu (detaljnije)

Zakon o državnim maticama

Zakon o prosvjetnoj inspekciji

Zakon o osobnom imenu

Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta

Zakon o upravnoj inspekciji

GRAĐANSKO PRAVO

Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade

OBITELJSKO PRAVO

Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola

Obiteljski zakon

Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji

KAZNENO PRAVO

Zakon o kaznenom postupku (detaljnije)

Kazneni zakon (detaljnije)

Zakon o izvršavanju kazne zatvora

POREZI, PRISTOJBE, DOPRINOSI

Opći porezni zakon (detaljnije)

Zakon o porezu na dohodak (detaljnije)

Zakon o porezu na dobit

Zakon o porezu na dodanu vrijednost

Zakon o posebnom porezu na motorna vozila

Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića

Zakon o Poreznoj upravi

Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza

Zakon o trošarinama

CARINE

Zakon o carinskoj službi

DRŽAVNI PRORAČUN

Državni proračun Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu

JAVNA NABAVA

Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave

GOSPODARSKI SUBJEKTI

Zakon o zadrugama

Zakon o udrugama

Zakon o pogrebničkoj djelatnosti

PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI

Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima

INVESTICIJSKI FONDOVI

Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom

Zakon o alternativnim investicijskim fondovima

INDUSTRIJA

Zakon o rudarstvu

POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO

Zakon o genetski modificiranim organizmima

Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu

Zakon o šumama

PROMET I KOMUNIKACIJE

Zakon o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

Zakon o cestama

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu

UGOSTITELJSTVO

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti

TURIZAM

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama

Zakon o pružanju usluga u turizmu

MALO GOSPODARSTVO I OBRT

Zakon o dadiljama

TRGOVINA

Zakon o trgovini

ZAVODI, USTANOVE

Zakon o zakladama

ODGOJ, OBRAZOVANJE I ŠPORT

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

Zakon o sportu

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Zakon o sportskoj inspekciji

KULTURA I UMJETNOST

Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi

Zakon o kazalištima

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima

Zakon o muzejima

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti

GRADNJA I PROSTORNO UREĐENJE

Zakon o obnovi

Zakon o prostornom uređenju

Zakon o poljoprivrednom zemljištu

ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE

Zakon o održivom gospodarenju otpadom

RADNI ODNOSI

Zakon o radu

ZDRAVSTVENO OSIGURANJE I ZAŠTITA

Zakon o provedbi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/161 od 2. listopada 2015. o dopuni Direktive 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem detaljnih pravila za sigurnosne oznake na pakiranjima lijekova za humanu primjenu

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

SOCIJALNA SKRB

Zakon o statusu prognanika i izbjeglica

Zakon o socijalnoj skrbi

Zakon o humanitarnoj pomoći

MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

Zakon o mirovinskom osiguranju (detaljnije)

VOJNI I CIVILNI INVALIDI RATA, HRVATSKI BRANITELJI

Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu

VANJSKI POSLOVI I DIPLOMACIJA

Zakon o vanjskim poslovima