c S
U središtu

U upravnome je sporu sudske pristojbe bespredmetno uvrštavati u troškovnik tužitelja

03.06.2020 Pristojbena obveza u upravnom sporu nastaje tek po pravomoćnom okončanju spora dovršenog odbijanjem tužbenog zahtjeva ili odbacivanjem tužbe. Stoga ni u kojem slučaju tužitelju, u okviru naknade troškova spora, ne može biti dosuđen i iznos pripadajućih sudskih pristojbi.

Po navici iz drugih vrsta sudskih postupaka, tužitelji u upravnom sporu (sâmi ili putem svojih opunomoćenika) nerijetko u svoj troškovnik uvrštavaju i sudske pristojbe, specificirano ili ne (npr. „pristojbe po odluci suda“). Ovaj dio troškovnika tužitelja posve je nepotreban.1

Naime, pristojbe u upravnom sporu plaćaju se samo ako sud odbije tužbeni zahtjev ili odbaci tužbu (članak 22. stavak 1. Zakona o sudskim pristojbama, „Narodne novine“, br. 118/18.).2

Glavne implikacije ove zakonske odredbe su sljedeće.

Prvo, tuženik ne može biti pristojbeni obveznik (tuženici to ne mogu biti ni po odredbama članka 11. stavak 1. točka 1. i 2. te stavak 5. Zakona o sudskim pristojbama), dok zainteresirana osoba to može biti samo u odnosu na podnošenje žalbe protiv drugostupanjske presude.

Drugo, pristojbena obveza ne nastaje kod dovršetka spora na druge načine, koji ne uključuju odbijanje tužbenog zahtjeva niti odbacivanje tužbe – npr. kod obustave spora, djelomičnog usvajanja tužbenog zahtjeva, i dr.3.

Treće, bez obzira na to uvrsti li tužitelj u svoj troškovnik sudske pristojbe, obveza njihova plaćanja neće nastati ako tužbeni zahtjev nije odbijen niti je tužba odbačena, niti će u nekom od potonjih dvaju slučajeva tužitelj imati pravo na naknadu troškova pristojbi (osim ako u konkretnom slučaju postoji neko od personalnih ili predmetnih oslobođenja4).

Četvrto, analogno, za rješenje doneseno u postupku izvršenja pristojba se plaća samo kod odbacivanja ili odbijanja zahtjeva za izvršenje.5

Nema, dakle, nikakvog razloga da tužitelji u upravnom sporu u svoje troškovnike uvrštavaju i iznos sudskih pristojbi.

doc. dr. sc. Alen Rajko

_______________________________________

1 Sâma upravnosudska zaštita ponajprije je uređena odredbama Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“, br. 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17., dalje: ZUS). Troškovi upravnog spora uređeni su odredbama članka 79. toga Zakona.

^ 2 Kada nastane pristojbena obveza u upravnom sporu, primjenjuju se Tar. br. 30. i 31. Uredbe o Tarifi sudskih pristojbi(„Narodne novine“, br. 53/19.).

Pristojbena obveza u upravnom sporu nastaje u roku od osam dana od primitka naloga za plaćanje pristojbe (koji nalog ne može biti izdan prije pravomoćnog okončanja spora), što utječe i na početak tijeka roka zastarijevanja roka prava na naplatu pristojbe (v. članak 4. točka 5. i članak 8. Zakona o sudskim pristojbama).

^ 3Prema sudskoj praksi, ne nastaje ni kod odbacivanja tužbe podnesene slijedom pogrešne upute o pravnom lijeku."

^ 4 V. članak 10. i 11. Zakona o sudskim pristojbama, te članak 12. stavak 1. točke c) i d), članak 12. stavak 2. i članak 13.-25. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći („Narodne novine“, br. 143/13. i 98/19.). Neka oslobođenja propisana su posebnim zakonima, npr. odredbama: članka 135. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, br. 121/17. i 98/19.); članka 67. Zakona o obnovi („Narodne novine“, br. 24/96., 54/96., 87/96., 57/00., 38/09., 45/11., 51/13. i 98/19.); članka 19. stavak 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13. i 85/15.); članka 60. Zakona o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije („Narodne novine“, br. 77/14.).

^ 5 Stajališta smo da obveza plaćanja sudske pristojbe ne može nastati ni u odnosu na rješenje o odbijanju zahtjeva za izvršenje presude, ako do izvršenja presude dođe nakon pokretanja postupka izvršenja i ako je taj postupak bio pokrenut nakon isteka roka propisanog za izvršenje presude. Naime, sud će rješenjem odbiti zahtjev za izvršenje i ako je presuda izvršena prije donošenja odluke o zahtjevu za izvršenje (članak 81. stavak 6. ZUS-a).