c S
U središtu

Naknadama za SMS i MMS poruke ponovno po džepovima građana?

13.08.2009
1. kolovoza 2009. na snagu je stupio zakon kojim se uvodi i uređuje plaćanje naknade za pružanje usluga u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama, a koja mjera bi, u konačnici, opet mogla opteretiti građane.

U mnoštvu zakona koje je Hrvatski sabor donio na svojoj posljednjoj izvanrednoj sjednici, a koji većinom uvode različite mjere kojima se utječe na povećanje prihoda državnog proračuna, smatramo da je važno izdvojiti i Zakon o naknadi za pružanje usluga u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama.

Prema Zakonu, predmet plaćanja naknade jest usluga tekstualne poruke (SMS), prijenosa slike, govora i zvuka porukom (MMS) te govorna usluga.

Naknada za pružanje usluga u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama, prihod je državnog proračuna Republike Hrvatske.

Obveznik plaćanja naknade je infrastrukturni operator koji pruža usluge u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama, u skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama.

Visina naknade iznosi 6% osnovice – iznosa prihoda obveznika plaćanja naknade ostvarenog od pruženih usluga (članak 5.).

Obračunsko razdoblje za utvrđivanje naknade je kalendarski mjesec, a obveza obračunavanja naknade nastaje istekom obračunskog razdoblja u kojem je obveznik plaćanja naknade pružio uslugu.

Obveza plaćanja naknade u državni proračun za pružanje usluga nastaje do 15. dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec u kojem je usluga pružena.

Sukladno članku 10., na žalbeni postupak, obnovu postupka, zastaru, obračunavanje, naplatu i povrat naknade za pružanje usluga u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama te na vođenje prekršajnog postupka, primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona.

Novčanom kaznom od 50.000,00 do 500.000,00 kn za prekršaj će se kazniti obveznik plaćanja naknade:

- ako ne obračuna ili ne obračuna točno naknadu za pružanje usluga,

- ako ne plati naknadu za pružanje usluga u propisanom roku,

- ako ne podnese ili ne podnese u roku izvješće.

Odgovorna osoba obveznika plaćanja naknade za isti će se prekršaj kazniti novčanom kaznom od 5.000,00 do 50.000,00 kn.

Može se izreći i zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od tri mjeseca do jedne godine obvezniku plaćanja naknade, odnosno zaštitna mjera obavljanja djelatnosti, poslova ili dužnosti u trajanju od tri mjeseca do jedne godine fizičkoj osobi ili odgovornoj osobi obveznika plaćanja naknade, a imovinska korist stečena počinjenjem prekršaja oduzet će se (članak 11.).

Tržište elektroničkih komunikacijskih razvijeno je, a zbog broja korisnika koji stalno raste, ukupan prihod od svih djelatnosti elektroničkih komunikacija značajan je i time razumljivo privlačan za uvođenje mjera poput ovih donesenih Zakonom. Prema Prijedlogu Zakona, njegovom bi se primjenom prihodi državnog proračuna povećali za otprilike 430 milijuna kuna godišnje, što bi imalo pozitivan učinak na raspodjelu sredstava iz sektora manje pogođenih ekonomskom krizom na one dijelove gospodarstva i skupine stanovništva značajnije pogođene negativnim kretanjima.

Međutim, već i prije donošenja Zakona teleoperateri su izražavali zabrinutost zbog uvođenja takvih mjera smatrajući da su one zapravo kontraproduktivne i za telekomunikacijski sektor i za građane te da je za očekivati da će korisnici usluga u konačnici plaćati više za osnovnu komunikacijsku uslugu čime će njihovna kupovna moć biti još manja.Pripremio: Renato Podbojec, dipl.iur.