c S
U središtu

Odnos obavijesti iz članka 155. Zakona o općem upravnom postupku s pravom na pristup informacijama

30.07.2020 Uređenje obavješćivanja o uvjetima ostvarivanja i zaštite prava ne preklapa se s ostvarivanjem prava na pristup informacijama na temelju pojedinačnog zahtjeva za pristup, ali postoji neizravna veza ovog instituta s tzv. proaktivnim mjerama ostvarivanja prava na pristup informacijama.

Obavješćivanje o uvjetima ostvarivanja i zaštite prava (članak 155. Zakona o općem upravnom postupku, „Narodne novine“, br. 47/09., u nastavku teksta: ZUP) među instrumentima je pravne zaštite od postupanja javnopravnih tijela i postupanja pružatelja javnih usluga, uređene Sedmim dijelom toga Zakona.

Članak 155. ZUP-a glasi:

(1) Javnopravno tijelo dužno je obavijestiti zainteresiranu osobu na njezin zahtjev o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja ili zaštite njezinog prava ili pravnog interesa u određenoj upravnoj stvari.

(2) Na zahtjev zainteresirane osobe javnopravno tijelo dužno je u roku od 15 dana od podnošenja zahtjeva izdati obavijest u pisanom obliku.

(3) Ako javnopravno tijelo odbije izdati obavijest u pisanom obliku, zainteresirana osoba u roku od osam dana ima pravo izjaviti prigovor.

(4) Ako javnopravno tijelo u propisanom roku ne izda obavijest, zainteresirana osoba ima pravo izjaviti prigovor.

Riječ je o obavješćivanju koje prethodi pokretanju upravnog postupka. Ako je do povrede neke od odredaba ZUP-a kojima je uređeno informiranje stranke tijekom postupka1 došlo u vrijeme vođenja postupka, stranka može takve povrede isticati u žalbi protiv prvostupanjskog rješenja, ali ne i primjenom prigovora iz članka 155. ZUP-a. 

Tome je dosljedna i zakonska terminologija, pa obavijest iz članka 155. ZUP-a ne traži stranka, nego zainteresirana osoba2.

Obavješćivanje iz članka 155. provodi se isključivo na zahtjev zainteresirane osobe, ne i po službenoj dužnosti. Na procesna pitanja koja nisu uređena ovim člankom ZUP-a, primjenjuju se opće podredne postupovne odredbe o prigovoru iz članka 122. ZUP-a3.

U kojem je odnosu obavješćivanje po članku 155. ZUP-a s pravom na pristup informacijama?

Pojam informacije, u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13. i 85/15.), definiran je u članku 5. točka 3. toga Zakona. Istodobno, odredbom članka 18. stavak 5. navedenog Zakona određeno je da se zahtjevom za pristup informacijama ne smatra traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.

Netom spomenuto sadržano je u okviru regulacije tzv. reaktivnog segmenta ostvarivanja prava na pristup informacijama, tj. odlučivanja o pojedinačnim zahtjevima za pristup u upravnom postupku. Isključenjem traženja objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanja obveze iz dosega Zakona o pravu na pristup informacijama, u osnovi je isključena i konkurencija s obavješćivanjem po članku 155. ZUP-a.4

Ipak, postoji druga vrsta poveznice sa Zakonom o pravu na pristup informacijama. Tim su Zakonom, naime, propisane i tzv. proaktivne mjere ostvarivanja prava na pristup informacijama, koje su generalnog karaktera, te su ih tijela javne vlasti dužna provoditi bez posebnog zahtjeva korisnika ovog prava (članak 10.-12. Zakona o pravu na pristup informacijama). Što su informacije samoinicijativno objavljene po članku 10. navedenog Zakona potpunije i kvalitetnije, to je manja vjerojatnost potrebe traženja obavijesti iz članka 155. ZUP-a.

doc. dr. sc. Alen Rajko^ 1 To su, prije svega, odredbe sljedećih članaka ZUP-a: 7., 30., 52., 54. i 84.

^ 2 Ovdje se pojam zainteresirane osobe koristi u zasebnom značenju, a ne u smislu uzgredne stranke iz članka 4. stavak 1. ZUP-a.

Instituti srodni obavješćivanju iz članka 155. ZUP-a postoje i u posebnome (sektorskom) zakonodavstvu – v., primjerice, članak 80. Zakona o gradnji („Narodne novine“, br. 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19), ali i u sistemskim propisima – v. npr. članak 31. podst. 4. Zakona o sustavu državne uprave („Narodne novine“, br. 66/19.), vezano uz članak 32. stavak 1. i 2. toga Zakona.

^ 3 Odredbe članka 122. ZUP-a ne konstituiraju pravo na zasebnu vrstu prigovora, pored prigovora uređenih normama članka 42., 154., 155., 156. te 157. i 158. ZUP-a.

^ 4 Situacija je bila nejasnija prije noveliranja Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 85/15.), kada je, kao novi stavak, u članak 18. toga Zakona uvršten postojeći stavak 5.