c S
U središtu

Što nakon prekida zastoja ovrhe na novčanim tražbinama – prijeti li Vam ovrha i kako otvoriti zaštićeni račun?

15.10.2020 Vlada RH je ljetos donijela odluku o produženju roka trajanja posebnih okolnosti, do zaključno 18. listopada ove godine, i to rok trajanja posebnih okolnosti propisanih Zakonom o provedbi ovrhe nad novčanim sredstvima, odnosno dopunama tog Zakona te Zakonom o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti. Autor u ovom članku daje kratki podsjetnik na razloge i podlogu za proglašenje zastoja ovrhe na novčanim tražbinama i razmatra što nas očekuje nakon prekida zastoja te koji instrumenti zaštite blokiranim građanima stoje na raspolaganju.

Zastoj s provođenjem ovrhe

Zakonom o dopuni Zakona o provedbi ovrhe nad novčanim sredstvima (NN 47/2020.) propisano je da Financijska agencija (Fina) zastaje s provedbom ovrhe na novčanim sredstvima u odnosu na ovršenike - građane i fizičke osobe koje obavljaju registriranu gospodarsku djelatnost ili se bave slobodnim zanimanjima. Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti (NN 53/20.) propisano je da se za vrijeme trajanja tih okolnosti zastaje s postupanjem u svim ovršnim postupcima, osim propisanih izuzetaka. Zakonima je reguliran i zastoj tijeka zateznih kamata pa one ne teku za vrijeme trajanja posebnih okolnosti. Zakoni definiraju pojam posebnih okolnosti kao događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koji ugrožavaju život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu.

Vlada RH donijela je poseban režim za novčane ovrhe, odnosno moratorij u trajanju tri mjeseca, uz mogućnost produžetka za daljnja tri mjeseca, ovisno o prilikama u državi kako bi blokirani građani lakše podnijeli negativne ekonomske posljedice nastale zbog posebnih okolnosti uzrokovanih virusom COVID-19. Dana 18. travnja 2020. godine stupila je na snagu dopuna Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima i time je uvedena odgoda od strane Financijske agencije (dalje: FINA) provedbe ovrhe na novčanim sredstvima u odnosu na ovršenike fizičke osobe (građane) nad kojima je od strane ovrhovoditelja (vjerovnika) pokrenuta ovrha na novčanim sredstvima na način da je ovrhovoditelj ispravu podobnu za ovrhu dostavio na provedbu FINA-i odnosno poslodavcu. Na ovaj način omogućeno je fizičkim osobama raspolaganje svim primanjima koja primaju na račune u bankama, kako bi lakše prebrodili razdoblje posebnih okolnosti koje znatno utječe na njihovu financijsku situaciju.

Određeno je zastajanje Fine s provedbom ovrhe na novčanim sredstvima u odnosu na ovršenike fizičke osobe za razdoblje od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu Zakona o dopuni Zakona o provedbi ovrhe nad novčanim sredstvima i Zakona o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti, s time da se ovaj rok odlukom Vlade mogao produžiti za još 3 mjeseca što je Vlada ljetos i napravila. Dakle, zastoj s ovrhama traje do 18. listopada 2020.

Što se događa s ovrhama za vrijeme zastoja (moratorija)?

Zaključno s 18. listopada 2020. godine:

 • FINA nastavlja provoditi zastoj (moratorij) provedbe ovrhe na novčanim sredstvima po računu koje ona provodi, a poslodavci su do tog datuma i nadalje obvezni dio plaće koji nije izuzet od ovrhe uplaćivati na radnikov redovan račun (jasno ako i prije nastanka posebnih okolnosti nisu provodili ovrhu na plaći), a ostatak na zaštićeni račun radnika,
 • Poslodavci nastavljaju zastoj (moratorij) provedbe ovrhe na plaći (tj. stalnom novčanom primanju) u slučajevima u kojima poslodavac provodi ovrhu na plaći, ako su prije nastanka posebnih okolnosti oni provodili ovrhu na plaći na način da su (temeljem isprava podobnih za ovrhu koje su zaprimili izravno do ovrhovoditelja) dio plaće koji nije izuzet od ovrhe uplaćivali izravno ovrhovoditelju. Uz to, poslodavci neće plijeniti daljnje tražbine radnika (ovršenika) te neće isplaćivati ovrhovoditelju novčane svote za koje je određena ovrha.

Bitno je naglasiti da je FINA zaprimala nove osnove za plaćanje i za vrijeme trajanja posebnih okolnosti, ali je te osnove samo evidentirala u Očevidnik neizvršenih osnova za plaćanje (kako bi vjerovnik stekao mjesto u redoslijedu prema kojem će se kasnije nastaviti provoditi ovrha) te neće temeljem istih poduzimati daljnje radnje radi provedbe ovrhe uključujući i slanje naloga bankama za zabranu raspolaganja, pljenidbu, prijenos i blokadu računa. Iznimka od pravila nepoduzimanja radnji za vrijeme zastoja s provedbom ovrhe, propisuje se za slučaj kad za vrijeme posebnih okolnosti nastupi uvjet za prijenos sredstava koja su zaplijenjena prije nastupa posebnih okolnosti. Tada će FINA izdati naloge bankama radi prijenosa zaplijenjenih sredstava ovrhovoditelju, budući da tim sredstvima ovršenik ionako ne može raspolagati radi pravnih posljedica zapljene, te ne bi bilo u interesu niti ovršenika niti ovrhovoditelja da sredstva i dalje ostanu zaplijenjena budući da su nastupili uvjeti za prijenos (radi se u pravilu o sredstvima koja su zaplijenjena na rok od 60 dana od primitka u FINA-u sukladno odredbi članka 209. Ovršnog zakona NN od 112/12. do 73/17.).

Propisano da i za vrijeme trajanja posebnih okolnosti ne teku rokovi koji su vezani za trajanje blokade računa i postojanje neizvršenih osnova za plaćanje. Isto tako, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti u navedenom razdoblju od 3 mjeseca (+ dodatna 3) ne teče zatezna kamata u slučaju zakašnjenja u plaćanju obveza. Kako bi se otklonila svaka dvojba oko postupanja FINA-e povodom ovršnih isprava u kojima je određen tijek zatezne kamatne stope, propisuje se i način primjene odredbe o zastoju tijeka kamate pred FINA-om.

Što nakon prekida zastoja ovrhe na novčanim tražbinama?

FINA će nastaviti provoditi ovrhu temeljem osnova za plaćanje u odnosu na koje je zastala i u odnosu na one koje je zaprimila za vrijeme trajanja posebnih okolnosti, te postupati na način propisan ostalim odredbama zakona u odnosu na sve novozaprimljene osnove za plaćanje. Fizičkim osobama koje nemaju niti jednu ovrhu koja se nastavlja, deblokirali su se računi. U odnosu na radnike, za vrijeme posebnih okolnosti i redovan račun radnika (fizičkih osoba) bio je odblokiran, odnosno bilo je omogućeno raspolaganje svim primanjima koja radnici primaju na račune u bankama, kako bi lakše prebrodili razdoblje posebnih okolnosti koje znatno utječe na njihovu financijsku situaciju. Nakon šestomjesečnog moratorija FINA od 19. listopada nastavlja provedbu ovrha i poziva građane koji imaju nepodmirenih dugovanja ili misle da je neki vjerovnik pokrenuo prisilnu naplatu njihovoga duga da besplatno putem sustava e-Građani provjere očekuje li ih ovrha. Putem sustava e-Građani pristupa se aplikaciji e-Blokade, u kojoj se nalazi Očevidnik neizvršenih osnova za plaćanje, odnosno popis neizvršenih osnova za plaćanje za pojedinog ovršenika.

Kako bi ublažila udar, Vlada RH najprije je razmišljala o tome da se omogući obročna otplata duga, no nakon nekoliko sastanaka s javnim bilježnicima i ovrhovoditeljima, od toga se odustalo. S jedne strane, taj model nije prihvatljiv ovrhovoditeljima, a mogao bi izazvati i praktične probleme. Suci su, naime, komentirali kako bi to moglo izazvati seriju prigovora, što bi predmete preselilo na sud i zakompliciralo njihovo rješavanje. 

Prema posljednje dostupnim informacijama, Ministarstvo pravosuđa i uprave predložilo da se nakon isteka zastoja predmeti počnu dostavljati u tri faze - 19. listopada, 20. studenog i 20. siječnja. U prvoj fazi dostavljat će se rješenja donesena po prijedlozima koji su zaprimljena zaključno s 30. lipnja, u drugoj fazi rješenja koja su zaprimljena do 31. kolovoza i u posljednjoj trećoj fazi rješenja donesena po prijedlozima zaprimljenima zaključno s 18. listopada.

Kako provjeriti je li zaprimljena ovrha?

FINA je omogućila da putem sustava e-Građani svatko od korisnika besplatno može provjeriti koje ga eventualne ovrhe očekuju 19. listopada, ali također i u FINA-inim poslovnicama. 

Usluga e-Blokade namijenjena je ovršenim građanima i omogućava brz i jednostavan pristup svim bitnim informacijama o njihovim neizvršenim osnovama za plaćanje putem interneta, besplatno i bez potrebe dolaska u Finine poslovnice. Usluga e-Blokade omogućava besplatan uvid i preuzimanje:

 • Očevidnika neizvršenih osnova za plaćanje,
 • slike dokumenta osnova za plaćanje,
 • specifikacije izvršenja osnova za plaćanje,
 • podatka o redoslijedu osnove za plaćanje i iznosu nepodmirenih obveza evidentiranih prije te osnove za plaćanje i
 • dokumenata iz sustava jednostavnog postupka stečaja potrošača:

Očevidnik neizvršenih osnova za plaćanje sadrži popis svih neizvršenih osnova za plaćanje pojedinog ovršenika te podatke o ukupnom iznosu duga, vrsti osnove za plaćanje, izdavatelju i ovrhovoditelju, datumu i vremenu primitka osnove za plaćanje, statusu duga te sve ostale važne informacije iz osnova za plaćanje.

Postupak otvaranja zaštićenog računa

Građani koji očekuju, ili imaju ovrhu mogu zatražiti otvaranje zaštićenog računa. Zaštićeni račun se može otvoriti jednostavno i besplatno, putem web stranice Fine, koja također naglašava građanima koji već imaju zaštićeni račun da im dostave ažurne podatke o zaštićenim primanjima, kako se ne bi dogodilo da ta sredstva budu ovršena 19. listopada. Ako je račun ovršenika blokiran ili ovršenik raspolaže informacijom da je u Fini zaprimljena osnova za plaćanje po kojoj će biti ovršen, može u Fini zatražiti otvaranje posebnog (zaštićenog) računa na koji će se isplaćivati primanja koja su izuzeta od ovrhe ili nad kojima je ovrha ograničena, kako bi ovršenik njima mogao slobodno raspolagati.

Zahtjev za otvaranje zaštićenog računa

Zahtjev za otvaranje zaštićenog računa na obrascu Obavijesti o primanjima, naknadama i iznosima koji su izuzeti od ovrhe (Obavijest iz članka 212. stavka 1. Ovršnog zakona), može se dostaviti u bilo koju FINA-inu poslovnicu.  Otvaranje zaštićenog računa  moguće je i putem online servisa za predaju dokumentacije, bez dolaska u FINA-ine poslovnice.

Otvaranje zaštićenog računa za primanja, naknade i iznose koji su izuzeti od ovrhe ili na kojima je ovrha ograničena (članci 172. i 173. Ovršnog zakona):

 1. Ovršenik popunjava obrazac Obavijesti iz članka 212. stavka 1. Ovršnog zakona,
 2. Potpisani obrazac Obavijesti dostavlja u Fininu poslovnicu,
 3. Fina nalaže banci otvaranje posebnog (zaštićenog) računa za ta sredstva i uplatitelja primanja obavještava o potrebi uplate tih primanja na posebni (zaštićeni) račun.

Primanja i naknade koji su izuzeti iz ovrhe

Prema Ovršnom zakonu (čl. 172. i 173.) ovrha se ne provodi na sljedećim novčanim sredstvima:

 1. primanjima po osnovi zakonskoga uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti, naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja;
 2. primanjima po osnovi naknade zbog tjelesnoga oštećenja prema propisima o invalidskome osiguranju;
 3. primanjima po osnovi socijalne skrbi;
 4. primanjima po osnovi privremene nezaposlenosti;
 5. primanja po osnovi doplatka za djecu, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno;
 6. primanjima po osnovi stipendije i pomoći učenicima i studentima;
 7. naknadama za rad osuđenika, osim za tražbine po osnovi zakonskoga uzdržavanja te za tražbine naknade štete prouzročene kaznenim djelom osuđenika,
 8. primanjima po osnovi odličja i priznanja;
 9. rodiljnim i roditeljskim novčanim potporama, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno (primanja prema Zakonu o rodiljnjim i roditeljskim potporama);
 10. utvrđenim iznosima za uzdržavanje djeteta uplaćenim na poseban račun kod banke;
 11. naknada troškova za službeno putovanje (u visini stvarnih izdataka)  i naknada troškova prijevoza na posao i s posla do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada (u visini stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte odnosno do visine cijene mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte);
 12. dar za djecu do 15. godine života (600,00 kn) i potpore za novorođenče do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada (10.000,00 kn);
 13. naknadi za saniranje posljedica štete od katastrofa i elementarnih nepogoda;
 14. potpore zbog invalidnosti radnika (2.500,00 godišnje) i neprekidnog bolovanja radnika duljeg od 90 dana (2.500,00 kn godišnje), potpore za slučaj smrti radnika (7.500,00 kn osim jednokratnih potpora koje poslodavci isplaćuju djeci radnika zbog smrti radnika, a koje potpore su u cijelosti izuzete od ovrhe) i smrti člana uže obitelji radnika (do 3000,00 kn godišnje), do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada;
 15. ostalim primanjima izuzetim od ovrhe po posebnim propisima (npr. novčane potpore prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji).

Pod primanjima i naknadama izuzetim od ovrhe odnosno na kojima je ovrha ograničena sukladno odredbama Ovršnog zakona smatraju se i primanja i naknade izuzeti od ovrhe ako se uplaćuju iz inozemstva (uplate iz inozemstva).

Od ovrhe je izuzet iznos u visini dvije trećine prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj, a ako se ovrha provodi radi naplate tražbine po osnovi zakonskog uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja, iznos u visini od jedne polovine prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj, osim u slučaju ovrhe radi prisilne naplate novčanih iznosa za uzdržavanje djeteta u kojem slučaju je od ovrhe izuzet iznos koji odgovara iznosu od jedne četvrtine prosječne mjesečne isplaćene neto plaće po zaposlenom u pravnim osobama Republike Hrvatske za proteklu godinu.

Ako ovršenik prima plaću koja je manja od prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj, od ovrhe je izuzet iznos u visini tri četvrtine plaće ovršenika, ali ne više od dvije trećine prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj, a ako se ovrha provodi radi naplate tražbine po osnovi zakonskog uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja, iznos u visini jedne polovine neto plaće ovršenika, osim u slučaju ovrhe radi prisilne naplate novčanih iznosa za uzdržavanje djeteta u kojem slučaju je od ovrhe izuzet iznos koji odgovara iznosu od jedne četvrtine neto plaće ovršenika.

Navedena pravila ograničenja od ovrhe primjenjuju se i na ovrhu na naknadi umjesto plaće, naknadi za skraćeno radno vrijeme, naknadi zbog umanjenja plaće, mirovini, plaći vojnih osoba te na primanja osoba u pričuvnom sastavu za vrijeme vojne službe i na drugom stalnom novčanom primanju civilnih i vojnih osoba te kada se ovrha provodi na primanjima ovršenika koji nisu plaća, mirovina niti primici od obavljanja samostalne djelatnosti obrta, od slobodnih zanimanja, od poljoprivrede i šumarstva, od imovine i imovinskih prava, od kapitala, kao niti primici od osiguranja (drugi dohodak prema posebnim propisima) i imaju karakter jedinih stalnih novčanih primanja, ako ovršenik javnom ispravom dokaže da je to primanje jedino stalno novčano primanje.

Ovrha na primanju invalida po osnovi novčane naknade za tjelesno oštećenje i doplatak za tuđu pomoć i njegu može se provesti samo radi naplate tražbine po osnovi zakonskoga uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja, i to do iznosa od jedne polovice toga primanja.

Ovrha na primanju po osnovi ugovora o doživotnom uzdržavanju i doživotnoj renti te na primanju po osnovi ugovora o osiguranju života može se provesti samo na dijelu koji prelazi iznos osnovice na temelju koje se utvrđuje iznos pomoći za uzdržavanje.

Umjesto zaključka konstatacija da iako prema sadašnjim gospodarskim prilikama i epidemiološkoj slici Hrvatskoj prijeti vrlo teška i crna jesen, Vlada više neće produljivati mjeru zamrzavanja ovršnih postupaka, što znači da se u narednom periodu može očekivati pravi tsunami ovrha i vrlo teška situacija za veliki broj građana.

Ivan Vidas, struč. spec. oec.

Izvor: www.fina.hr