c S
U središtu

Otpis nejavnih davanja

04.11.2020 U članku donosimo najznačajnija pravila koja omogućuju odgodu odnosno obročnu otplatu nejavnih davanja, kao i otpis potraživanja kako bismo podsjetili pravne i fizičke osobe na tu zakonsku mogućnost, a s ciljem da izbjegnu ovršne i druge postupke i time dodatno zakompliciraju financijsku situaciju.

Pravnim i fizičkim osobama u trenutnim gospodarskim okolnostima radi nesolventnosti, uzrokovani financijskim problemima koji ih onemogućavanju u podmirenju obveza prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave omogućava se uz ispunjavanje propisanih zakonskih uvjeta odgoda i obročna otplata nejavnih davanja. Na taj način država i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave pokazuju socijalnu osjetljivost prema najugroženijima skupinama građana i poslovnih subjekata. Mogućnost odgode i obročne otplate nejavnih davanja uređena je Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga, te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja, NN. br. 52/13., 94/14. (u nastavku teksta: Uredba).

Opće odredbe

Pod dugom se podrazumijeva svaka dospjela, a nepodmirena obveza prema državi, odnosno jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave koja bi bila prihod državnog proračuna Republike Hrvatske, odnosno proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim onih s naslova javnih davanja, izuzev naknada za koncesije.

Naime, javna davanja su sva davanja koja su kao javna davanja utvrđena Općim poreznim zakonom1, odnosno porezi i druga javna davanja (carine, pristojbe, doprinosi, novčane naknade za prekršaje…)., dok se s druge strane pod nejavnim davanjima smatraju na primjer: zakupnina, najam prostora, usluge tekućeg održavanja, oglašavanje…

Na javna davanja primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona, dok se na nejavna davanja primjenjuje odredbe Zakona o proračunu, Uredbe, te odredbe Odluke o izvršavanju proračuna pojedine jedinice lokalne samouprave za tekuću proračunsku godinu.

Treba napomenuti da se pravila odnose kako na dužnika fizičku osobu, tako i na dužnika pravnu osobu. Pod dužnikom fizičkom osobom podrazumijeva se fizička osoba – građanin, fizička osoba obrtnik i fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost (liječnici, odvjetnici…).

Vlada Republike Hrvatske može na prijedlog nadležnog tijela koje je pribavilo suglasnost ministra financija, a na zahtjev dužnika, odgoditi plaćanje ili odobriti obročnu otplatu duga, prodati, otpisati ili djelomično otpisati potraživanje.

Ministar financija ovlašten je sukladno članku 68. Zakona o proračunu2 i odredbama Uredbe na prijedlog nadležnog tijela, a na zahtjev dužnika odgoditi plaćanje ili odobriti obročnu otplatu duga, prodati, otpisati ili djelomično otpisati potraživanje do iznosa od 1.000.000,00 kuna za pravnu osobu, odnosno 100.000,00 kuna za fizičku osobu. U jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave ovlast za donošenje odluke o odgodi ili obročnoj otplati duga do iznosa utvrđenih u odluci o izvršavanju proračuna za pojedinu proračunsku godinu ima upravno tijelo za financije, odnosno načelnik općine, gradonačelnik ili župan.

Odgoda plaćanja duga i/ili obročna otplata duga može se odobriti u vidu jednokratne otplate ili otplate u obrocima za razdoblje do najduže pet godina.
No, treba istaknuti da se neće odobriti odgoda plaćanja, obročna otplata duga, otpis ili djelomičan otpis potraživanja koja bi bila zajednički prihod bez pribavljene suglasnosti nadležnog tijela od subjekata kojima prihod pripada.

Odgoda plaćanja i obročna otplata duga

Odgoda plaćanja ili obročna otplata duga fizičkim osobama – građanima odobrit će se ako bi naplata duga u cijelosti predstavljala neprimjereno opterećenje za dužnika, a odgodom plaćanja ili obročnom otplatom duga bi se bitno poboljšale dužnikove mogućnosti otplate duga, od kojega inače ne bi bilo moguće naplatiti cjelokupan dug.

Naplata duga u cijelosti bi za dužnika fizičku osobu – građanina predstavljala neprimjereno opterećenje u sljedećim slučajevima:
1. ako podnositelj zahtjeva ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, odnosno prava na pomoć za uzdržavanje ako je podnositelj zahtjeva korisnik prava na pomoć za uzdržavanje iz sustava socijalne skrbi;
2. ako imovno stanje podnositelja zahtjeva i punoljetnih članova njegovog kućanstva odgovara sljedećim uvjetima:
a. kad imovina, u novčanom obliku, podnositelja zahtjeva i članova njegovog kućanstva ne prelazi iznos od šest proračunskih osnovica na dan podnošenja zahtjeva, po članu kućanstva,
b. kad ukupni dohodak i ukupni primici podnositelja zahtjeva i punoljetnih članova njegovog kućanstva mjesečno ne prelaze po članu kućanstva jednu proračunsku osnovicu. (za 2020. godinu, proračunska osnovica iznosi 3.326,00 kn).

Zahtjev za odgodu plaćanja ili obročnu otplatu duga nadležnom tijelu može podnijeti dužnik fizička i pravna osoba (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva), na propisanim obrascima ZFO i ZPO. Podnositelj zahtjeva odgovara materijalno i kazneno za točnost podataka navedenih u zahtjevu.

Uz zahtjev, podnositelj zahtjeva, odnosno fizička osoba – građanin obvezno treba priložiti sljedeću dokumentaciju:

1. presliku isprave o postojanju duga osim ako istom ne raspolaže nadležno tijelo, odnosno kada nadležno tijelo istu ne može pribaviti iz službenih evidencija javnopravnih tijela;
2. potvrdu Porezne uprave o visini njegova dohotka i dohodaka članova njegovog kućanstva, ako je kriterij za stjecanje prava na odgodu ili obročnu otplatu duga imovno stanje;
3. potvrdu ili presliku rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb o ostvarivanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu, ako je podnositelj zahtjeva korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu, odnosno potvrdu ili presliku rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb o ostvarivanju prava na pomoć za uzdržavanje ako je podnositelj zahtjeva korisnik prava na pomoć za uzdržavanje iz sustava socijalne skrbi, osim ako istom ne raspolaže nadležno tijelo, odnosno kada nadležno tijelo istu ne može pribaviti iz službenih evidencija javnopravnih tijela;
4. potvrdu Porezne uprave o imovnom stanju podnositelja zahtjeva i članova njegovog kućanstva, ako je kriterij za stjecanje prava na odgodu ili obročnu otplatu duga imovno stanje, osim ako istom ne raspolaže nadležno tijelo, odnosno kada nadležno tijelo istu ne može pribaviti iz službenih evidencija javnopravnih tijela.

Dok pravna osoba i fizička osoba obrtnik, odnosno fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost treba priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • presliku isprave o postojanju duga osim ako istom ne raspolaže nadležno tijelo, odnosno kada nadležno tijelo istu ne može pribaviti iz službenih evidencija javnopravnih tijela;
 • dokaz o financijskoj sposobnosti:
  a. BON-1 dostavlja se u izvorniku ili preslici i ne smije biti stariji od 6 mjeseci do dana podnošenja zahtjeva (ne odnosi se na fizičku osobu obrtnika);
  b. BON-2 ili SOL-2 dostavlja se u izvorniku ili preslici i ne smije biti stariji od 30 dana do dana podnošenja zahtjeva;
 • jedan od instrumenata osiguranja duga: neopoziva garancija banke, zalog vrijednosnih papira, fiducija, založno pravo na nekretninama, pokretninama i pravima građenja, mjenica, zadužnica ili jamstvo drugih trgovačkih društava solidnog boniteta;
 • poslovni i financijski plan društva s projekcijom učinka tražene obročne otplate ili odgode.

Nadležno tijelo će u slučaju nepotpunog zahtjeva i/ili ako nisu dostavljeni svi propisani prilozi uz zahtjev donijeti zaključak kojim će podnositelja zahtjeva upozoriti na nedostatke i naložiti mu da zahtjev nadopuni u roku 15 dana od dana dostave. U slučaju ne postupanja po zahtjevu u traženom roku, nadležno tijelo će zahtjev podnositelja odbaciti rješenjem.

Protiv rješenja podnositelj zahtjeva za odgodu plaćanja ili obročnu otplatu duga imati će pravo izjaviti žalbu nadležnom tijelu.

Nadležno tijelo će razmotriti potpuni zahtjev uz brižljivu ocjenu svih dokaza i okolnosti te dati mišljenje o utemeljenosti zahtjeva na propisanim obrascima ZFO ili ZPO. No, nadležno tijelo će po službenoj dužnosti prije davanja mišljenja o utemeljenosti zahtjeva, obvezno od Porezne uprave zatražiti podatak o obvezama i potraživanjima iz porezno-dužničkog odnosa, te utvrditi postojanje svih međusobnih obveza i potraživanja, uključujući i one s osnova javnih davanja, između Republike Hrvatske i dužnika, te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i dužnika. Ukoliko utvrdi postojanje međusobnih potraživanja samo će izvršiti prijeboj istih.

Potom zahtjev s danim mišljenjem dostavlja Ministarstvu financija, odnosno upravnom tijelu za financije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u roku 15 dana od dana podnošenja potpunog zahtjeva. Zatim će Ministarstvo financija, odnosno upravno tijelo za financije na temelju mišljenja nadležnog tijela, u roku 15 dana od dana dostave zahtjeva uz brižljivu ocjenu svih dokaza i okolnosti, razmotriti zahtjev, te ako su ispunjeni svi propisani zakonski uvjeti udovoljiti zahtjevu ili predložiti Vladi Republike Hrvatske, odnosno načelniku općine, gradonačelniku ili županu donošenje odluke o odgodi plaćanja ili obročnoj otplati.

Ukoliko se odobrava obročna otplata duga, u odluci kojom se odlučuje o zahtjevu obvezno se utvrđuje ukupan broj i iznos mjesečnih obroka te rokovi plaćanja.

Za vrijeme trajanja odgode i obročne otplate duga obračunava se kamata, i primjenjuje se kamatna stopa u visini od 4,5%.

S druge strane, odgoda plaćanja ili obročna otplata duga pravnim osobama i fizičkim osobama obrtnicima, odnosno fizičkim osobama koje obavljaju samostalnu djelatnost odobrit će se ako bi naplata duga u cijelosti dovela pravnu osobu do nelikvidnosti (blokade računa) ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

 • podnositelj zahtjeva nema dospjelog duga po osnovi poreznih obveza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava,
 • podnositelj zahtjeva nije u tekućoj godini niti u prethodnoj godini vršio isplatu dividende, udjela u dobiti ili predujma dobiti, ako je u isto vrijeme imao porezni dug,
 • ako bi naplata duga u cijelosti za pravnu osobu predstavljala neprimjereno opterećenje ili joj nanijela veću gospodarsku štetu,
 • ukoliko se poslovni i financijski plan pravnih osoba iz ovoga članka procijeni kao tržišno održiv.

Ako bi naplata duga u cijelosti za pravnu osobu predstavljala neprimjereno opterećenje ili joj nanijela veću gospodarsku štetu, te ukoliko se poslovni i financijski plan pravnih osoba procijeni kao tržišno održiv tada će se moći odobriti obročna otplata glavnice duga uz otpis/djelomičan otpis kamate.

Ukoliko je fizičkoj i pravnoj osobi odobrena odgoda plaćanja ili obročna otplata duga, sljedeći zahtjev za odgodu plaćanja ili obročnu otplatu duga neće moći podnijeti prije proteka roka od pet godina od donošenja odluke o odobrenju odgode ili obročne otplate duga za prvobitni dug.

Otpis ili djelomičan otpis potraživanja

Osim odgode i obročne otplate duga, građanima se omogućava i otpis ili djelomičan otpis potraživanja. No, u ovom slučaju zahtjev za ostvarivanje navedene mogućnosti može podnijeti samo dužnik, odnosno fizička osoba-građanin, na propisanom obrascu ZFO.

Fizičkoj osobi – građaninu odobrit će se otpis ili djelomičan otpis duga u skladu s podnesenim zahtjevom u slučajevima kada bi naplata duga ugrozila osnovne životne potrebe dužnika fizičke osobe – građanina i članova njegovog kućanstva.
Osnovne životne potrebe dužnika fizičke osobe i članova njegovog kućanstva, biti će ugrožene u sljedećim slučajevima:

 • ako podnositelj zahtjeva ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, odnosno prava na pomoć za uzdržavanje ako je podnositelj zahtjeva korisnik prava na pomoć za uzdržavanje iz sustava socijalne skrbi
 • ako imovno stanje podnositelja zahtjeva i punoljetnih članova njegovog kućanstva odgovara sljedećim uvjetima:
  a. kada imovina, u novčanom obliku, podnositelja zahtjeva i članova njegovog kućanstva ne prelazi iznos od dvije proračunske osnovice na dan podnošenja zahtjeva, po članu njegovog kućanstva
  b. kada podnositelj zahtjeva, odnosno punoljetni članovi kućanstva imaju u vlasništvu stan ili kuću koju koriste isključivo za njihovo stanovanje, te ako imaju u vlasništvu automobil i/ili plovilo, čija vrijednost ne prelazi iznos od dvije proračunske osnovice na dan podnošenja zahtjeva (u 2020. godini 6.652,00 kn).
  c. kada ukupni dohodak i ukupni primici podnositelja zahtjeva i punoljetnih članova njegovog kućanstva mjesečno ne prelaze po članu kućanstva iznos od jedne proračunske osnovice.

Ukoliko je fizičkoj osobi – građaninu odobren otpis duga, bez obzira na osnovu nastanka duga, sljedeći zahtjev za otpis duga neće moći podnijeti prije proteka roka od pet godina od donošenja odluke o otpisu potraživanja za prvobitni dug.

Također, mogu se otpisati potraživanja prema fizičkim osobama koja prelaze iznos od 10.000,00 kuna, odnosno iznos od 50.000,00 kuna prema pravnim osobama, na temelju obrazloženog prijedloga Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, kada se ocijeni da naplata nije izvjesna, na temelju raspoloživih dokaza, odnosno da nije svrsishodno pokretanje postupka s obzirom na visinu troškova vođenja postupka pred stranim sudovima.

Nadležno tijelo može po službenoj dužnosti otpisati potraživanje prema dužniku fizičkoj i pravnoj osobi u iznosu do 50,00 kuna, s ciljem kako bi se optimizirali troškovi postupanja. Naime, nesvrsihodno je voditi postupak kada bi sami troškovi postupka premašivali iznos potraživanja koji se otpisuje.

U konačnici veliki broj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave omogućuje odgodu i obročnu otplatu duga, kao i otpis potraživanja kako bi pomogli građanima i poslovnim subjektima u podmirenju njihovih obveza.

Bernard Iljazović


^ 1 Opći porezni zakon, NN. br. 115/16., 106/18., 121/19., 32/20., 42/20.

^ 2 Zakon o proračunu, NN. br. 87/08., 136/12., 15/15.