c S
U središtu

Ustavni sud Republike Hrvatske ukinuo odredbe Zakona o poljoprivredi

24.11.2020 Ustavni sud je odlukom broj: U-I-4220/2020 od 20. listopada 2020. ukinuo sporne odredbe članka 15. stavka 4. i članka 67. stavka 2. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“, broj 118/18. i 42/20.) u odnosu na postupak dodjele potpora iz Programa ruralnog razvoja 2014. - 2020. godine. Odredbe prestaju važiti 1. ožujka 2021. godine.

Uvod

Odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske ukinute su odredbe Zakona o poljoprivredi koje se odnose na provedbu mjera poljoprivredne politike (članak 8.) a to su:

a)        mjere ruralnog razvoja

b)        mjere izravne potpore

c)         mjere uređenja ili organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i

d)        druge mjere kojima se ostvaruju ciljevi poljoprivredne politike.


Ukinute odredbe članka 15. i 67. Zakona o poljoprivredi

Člankom 15. Zakona o poljoprivredi reguliran je postupak provedbe dodjele bespovratnih potpora na način da Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju provodi i kontrolira provedbu mjera, odnosno donosi odluke i vrši plaćanja  korisnicima dodijeljene potpore.

Međutim, Ustavni sud Republike Hrvatske je ukinuo odredbu stavka 4. koja glasi:

"Odluke koje za korisnike mjera iz članka 8. ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona u skladu s Uredbom (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednoga fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20. 12. 2013.), Uredbom (EU) br. 1306/2013, Uredbom (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 (SL L 347, 20. 12. 2013.) Uredbom (EU) br. 1308/2013, Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. 12. 2013.) i Uredbom Komisije (EU) br. 702/2014 od 25. lipnja 2014. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije donosi Agencija za plaćanja nisu upravni akti, ako nije drugačije propisano Zakonom o poljoprivredi."

Člankom 67. Zakona o poljoprivredi regulirani su poslovi provedbenog tijela, gdje Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju provodi slijedeće aktivnosti, a to su:

– informira na svojim mrežnim stranicama o javnim natječajima i pozivima, koje objavljuje Europska komisija, za mjere informiranja i promocije

– sklapa ugovore u skladu s člankom 10. stavkom 3. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/1831

– provodi kontrolu provedbe programa u skladu s člancima 18., 19. i 20. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/1831

– isplaćuje potpore u skladu s člankom 16. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/1831 u provedbi mjera jednostavnih programa

– rješava o odlukama i ugovorima koje je donijela ili sklopila

– izvještava Europsku komisiju u skladu s člankom 21. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/1831

– dostavlja i razmjenjuje podatke s Ministarstvom, Europskom komisijom i državama članicama Europske unije

– pred nadležnim sudovima pokreće postupke u vezi sa svojim odlukama i ugovorima

– podnosi kaznene prijave kada ocijeni da su u provedbi mjera prekršene odredbe Kaznenog zakona.

Međutim, Odluke iz članka 67. stavka 1. podstavka 5. nisu upravni akti.

Stoga je Odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske ukinuta i odredba članka 67. stavka 2. Zakona o poljoprivredi koji kaže da Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju rješava po prigovorima korisnika a u svezi odluka i ugovora koje je donijela ili sklopila, time da navedene Odluke nisu upravni akti.

Odluke koje Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju donosi u provedbi mjera ruralnog razvoja, mjera izravne potpore, mjera uređenja ili organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i drugih mjera kojima se ostvaruju ciljevi poljoprivredne politike, odnosno odluke o ugovorima koje sklapa s korisnicima nisu upravni akti , pa se posljedično protiv njih ne može pokrenuti upravni spor pri Upravnom sudu Republike Hrvatske, već samo mogu podnijeti prigovor Ministarstvu poljoprivrede Republike Hrvatske.

Iz navedenog proizlazi da glede pitanja pravne naravi pojedinačnih akata koje donosi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u postupcima provedbe mjera poljoprivredne politike kao i dopuštenosti pokretanja upravnog spora (ili korištenja nekog drugog oblika sudske zaštite) protiv takvih pojedinačnih akata postoji sustavni problem na zakonodavnoj razini kao i na razini sudske prakse pred upravnim/redovnim sudovima.

Zaključno

Ustavni sud je istaknuo da sukladno Ustavu, u odnosu na sve pojedinačne akte javnopravnih tijela (neovisno o tome imaju li oni ili nemaju svojstvo upravnih ili kakvih drugih akata) mora biti osigurana sudska zaštita.

Polazeći od navedenog, Ustavni sud je utvrdio da ovlaštenim strankama nije osigurana sudska zaštita protiv Odluke o isplati i/ili Odluke o odbijanju zahtjeva za potpore kako u postupku pred nadležnim Visokim upravnim sudom tako i u postupku pred nadležnim redovnim sudovima.

Zaštita protiv odluka koje Agencija za plaćanja donosi u provedbi mjera treba biti osigurana, bilo pred sudom bilo pred neovisnim tijelom, pa je Ustavni sud  ocijenio da članci 15. stavak 4. i 67. stavak 2. Zakona o poljoprivredi nisu u suglasnosti s člankom 3. Ustava Republike Hrvatske i to u dijelu kojim je propisano da je vladavina prava temelj za tumačenje Ustava, te člankom 5. stavkom 1. i člankom 19. stavkom 2. Ustava.

Obzirom da bi pravne posljedice ukidanja odredbi Zakona o poljoprivredi s danom objave odluke Ustavnog suda u "Narodnim novinama" doveli do ustavnopravno neprihvatljive pravne praznine, Ustavni sud je odgodio prestanak važenja ukinutih odredbi Zakona o poljoprivredi do isteka roka tj. do 1. ožujka 2021. godine.

Alan Vajda, mag. iur.