c S
U središtu

U upravnom sporu nisu propisane vrste rješenja koja se donose izvan rasprave

03.12.2020 Upravni sudovi imaju široku ovlast donošenja postupovnih rješenja izvan rasprave, što je komplementarno, između ostalog, nepostojanju instituta pripremnog ročišta u upravnom sporu, kao i ovlasti bezraspravnog rješavanja spora.

Prema članku 312. Zakona o parničnom postupku stavak 1. („Narodne novine“, broj 53/91., 91/92., 112/99., 129/00., 88/01., 117/03., 88/05., 2/07., 96/08., 84/08., 123/08., 57/11., 25/13., 89/14., 70/19. i 70/19., u nastavku teksta: ZPP), izvan ročišta za glavnu raspravu sudac pojedinac, odnosno predsjednik vijeća donosi rješenje o ispravljanju podneska, o postavljenju privremenog zastupnika, o urednosti punomoći, o polaganju predujma na ime troškova za poduzimanje pojedinih radnji u postupku, o oslobođenju od plaćanja troškova postupka, o osiguranju parničnih troškova, o dostavi sudskih pismena, o osiguranju dokaza, o mjerama osiguranja, o prekidu postupka, o troškovima postupka u slučaju povlačenja tužbe, o zakazivanju ročišta i njihovoj odgodi, o spajanju parnica te o određivanju rokova i njihovu produljivanju.

U upravnom sporu ovakvih ograničenja nema, kao što nema ni instituta pripremnog ročišta. Također, (manji) dio upravnih sporova može biti riješen donošenjem presude bez rasprave. Upravni sud ovlašten je, primjerice, prije zakazivanja i otvaranja rasprave odrediti izvođenje pojedinog dokaza, neovisno o tome što će dokaz u konačnici biti izveden na raspravi. Primjerice, sud može izvanraspravnim rješenjem odrediti osobu i zadaću vještačenja, uz kasnije usmeno izlaganje nalaza i mišljenja vještaka na raspravi (u takvoj situaciji uglavnom na jedinom ročištu za raspravu).

Prije zakazivanja i otvaranja rasprave upravni sud može npr. i odbiti dokazne prijedloge stranaka, ili neke od njih.

Primjena ovakvih procesnih ovlasti ujedno je u skladu s načelom učinkovitosti (članak 8. Zakona o upravnim sporovima, „Narodne novine“, broj 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17., u nastavku teksta: ZUS).

Podsjetimo i da u upravnom sporu nema opće supsidijarne primjene odredaba ZPP-a, već se odredbe toga Zakona podredno primjenjuju samo kada je to izrijekom propisano (što je sadržano u sljedećim odredbama ZUS-a: članak 20. stavak 6., članak 21. stavak 2., članak 33. stavak 5., članak 34. stavak 3. i članak 54. stavak 2.).

doc. dr. sc. Alen Rajko