c S
U središtu

Novosti u zakonodavstvu u Novoj godini - zakoni koji stupaju na snagu 1. siječnja 2021.

31.12.2020 Donosimo vam pregled svih pročišćenih tekstova zakona koji stupaju na snagu na datum 1. siječnja 2021., s kratkim sažetkom.

stupa na snagu: 1.1.2021 - novo

Ovim se Zakonom, u cilju zaštite radnika, neovisno o pravu koje se primjenjuje na radni odnos upućenoga radnika, uređuju uvjeti rada i prava radnika koji je u okviru prekograničnog pružanja usluga upućen na rad na ograničeno vrijeme u Republiku Hrvatsku iz Europske unije, druge države ugovornice Europskoga gospodarskog prostora, Švicarske Konfederacije ili treće zemlje, osim ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.


stupa na snagu: 1.1.2021 - novo

Ovim se Zakonom propisuju uvjeti ulaska, kretanja, boravka i rada stranaca koji su državljani trećih zemalja u Republici Hrvatskoj.


stupa na snagu: 1.1.2021 - novo

Državni proračun Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu sastoji se od računa prihoda i rashoda i računa financiranja.


stupa na snagu: 1.1.2021 - novo

Ovim se Zakonom uređuju prihodi i primici, rashodi i izdaci Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava države, upravljanje javnim dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, poticajne mjere u gospodarstvu, korištenje namjenskih prihoda i primitaka, korištenje vlastitih prihoda proračunskih korisnika državnog proračuna, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti Vlade Republike Hrvatske, predsjednika Vlade, Ministarstva financija i ministra financija u izvršavanju Proračuna, kazne za neispunjavanje obveza te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.


stupa na snagu: 1.1.2021 - novo

Ovim Zakonom uređuju se pravila i postupci koji se odnose na osnivanje, funkcioniranje, upravljanje i financiranje sustava osiguranja depozita u Republici Hrvatskoj, status, položaj, ciljevi, zadaci i ustroj Hrvatske agencije za osiguranje depozita, djelokrug, zadaci i nadležnost Agencije u poslovima osiguranja depozita te djelokrug, zadaci i nadležnosti Agencije sukladno posebnom propisu kojim se uređuje prisilna likvidacija kreditnih institucija.


stupa na snagu: 1.1.2021 - novo

Ovim se Zakonom uređuju uvjeti za otvaranje i okončanje postupka prisilne likvidacije kreditnih institucija, pravne posljedice njegova otvaranja i provedbe, pravila, postupci i instrumenti u postupcima prisilne likvidacije kreditnih institucija i ovlasti i zadaci tijela u postupku prisilne likvidacije kreditnih institucija i subjekata primjene ovoga Zakona.


stupa na snagu: 1.1.2021 - novo

Ovim Zakonom uređuju se: 1. pravila, postupci i instrumenti za sanaciju subjekata iz članka 3. ovoga Zakona 2. ovlasti i zadaci sanacijskih i nadležnih tijela i 3. upravljanje, financiranje i korištenje sredstava sanacijskog fonda.stupa na snagu: 1.1.2021 - novo

Ovim Zakonom se uređuje ostvarivanje prava na nacionalnu naknadu za starije osobe, uvjeti za ostvarivanje prava, obuhvat osoba koje mogu ostvariti pravo i nadležnost za provedbu postupka.


stupa na snagu: 1.1.2021 - promjena

Izmjenama Zakona o porezu na dobit snižava se opća stopa za sve koji imaju godišnji promet do 7,5 milijuna kuna, s 12 posto na 10 posto. S 12 na 10 posto smanjuje se i stopa poreza po odbitku pri isplati dividendi i udjela u dobiti, a s 15 na 10 posto stopa poreza po odbitku za isplate naknade za nastupe inozemnih izvođača.


stupa na snagu: 1.1.2021 - promjena

Izmjene predviđaju da se blagajnički maksimum više ne propisuje samim zakonom, već će pravilnikom propisati ministar financija, i to prema pojedinim kategorijama poreznih obveznika.


stupa na snagu od: 1.1.2021 - promjena

Izmjenama Zakona o PDV-u odredbe toga Zakona usklađuju se s direktivama EU-a, među kojima je i ukidanje oslobođenja od plaćanja PDV-a za uvoz pošiljaka male vrijednosti (do 22 eura) iz trećih zemalja. Tako će i hrvatski građani koji kupuju putem interneta iz zemalja izvan EU-a od 1. srpnja 2021. plaćati PDV za male pošiljke uvezene u EU čija je vrijednost manja od 22 eura.


stupa na snagu od: 1.1.2021 - promjena

Stope poreza na dohodak smanjuju se s 24% na 20%, s 36% na 30%, dok se kod konačnog dohotka stopa poreza na dohodak smanjuje s 12% na 10%.


stupa na snagu od: 1.1.2021 - promjena

Izmjenama Zakona o šumama snižena je naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma za oko deset posto, a povećana granica za utvrđivanje obveze nastanka plaćanja te naknade, što će za poduzetnike značiti rasterećenje od oko 33 milijuna kuna.


stupa na snagu od: 1.1.2021 - promjena

Od 1. siječnja 2021. smanjuje se stopa za obračun i plaćanje članarina u turističkim zajednicama, propisano je izmjenama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama. Poreznoj upravi se omogućava da rješenjem izmijeni visinu mjesečnog predujma članarine zbog značajnog pada poduzetničke aktivnosti, kao i da se uredi obračun paušalnog iznosa članarine kada osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na OPG-u prvi put ishode rješenje o odobrenju u tekućoj godini, s obzirom da se članarina obračunava temeljem kapaciteta iz prethodne godine prema podacima iz sustava eVisitor.


stupa na snagu od: 1.1.2021 - promjena

Zakonom se propisuju postupci za prijavu boravka te izdavanje nove boravišne isprave za državljane Ujedinjene Kraljevine i članove njihovih obitelji, kao i pravila o ograničenju prava na boravak/ulazak s obzirom da, temeljem sporazuma o 'brexitu', 31. prosinca ističe prijelazno razdoblje za kojeg se na UK primjenjivalo pravo EU-a. U Hrvatskoj 1103 državljana UK-a ima prijavljen privremeni (747) odnosno stalni boravak (356).