c S
U središtu

Što donosi novi Zakon o izvršavanju kazne zatvora?

18.02.2021

Poslovi izvršavanja kazne zatvora su poslovi od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, izvršavaju se u posebnim uvjetima u kaznionicama i zatvorima, odnosno kaznenim tijelima, koji su posebne ustrojstvene jedinice Uprave za zatvorski sustav i probaciju Ministarstva pravosuđa i uprave.

Glavna svrha izvršavanja kazne zatvora je, uz čovječno postupanje i poštovanje dostojanstva osobe koja se nalazi na izdržavanju kazne zatvora, njegovo osposobljavanje za život na slobodi u skladu sa zakonom i društvenim pravilima, a čime se doprinosi zaštiti društvene zajednice.

Potreba za donošenjem novog Zakona o izvršavanju kazne zatvora nastala je, između ostaloga, zbog dosadašnjih brojnih izmjena i dopuna te ispravaka Zakona, zbog usklađivanja cjelokupnog postupka izvršavanja kazne zatvora s odredbama niza zakona kao što su: Kazneni zakon, Zakon o kaznenom postupku, Zakon o probaciji, Prekršajni zakon, Zakon o državnim službenicima… te zbog prilagođavanja postupka izvršavanja kazne zatvora najnovijoj praksi međunarodne razine u sustavu izvršavanja kazne zatvora nastale kroz primjenu: Konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda, revidiranih Standardnih minimalnih pravila UN-a o postupanju sa zatvorenicima (tzv. Mandelina pravila), revidiranih Europskih zatvorskih pravila, odluka Europskog suda za ljudska prava (ESLJP), preporuka i upozorenja Europskog odbora za sprečavanje mučenja i neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT), ali i preporukama i upozorenjima domaćih institucija i organizacija kao što su Nacionalni preventivni mehanizam (NPM) i Pučki pravobranitelj.

U "Narodnim novinama" br. 14/21 objavljen je Zakon o izvršavanju kazne zatvora koji će uskoro stupiti na snagu te će u nastavku teksta biti više riječi o najznačajnijim novinama koje će proizaći u tom području.

Utvrđuje se djelovanje Zatvorske bolnice u Zagrebu kao kaznionice sa statusom zdravstvene ustanove, koja može obavljati djelatnosti specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, ljekarničku djelatnost, higijensko-epidemiološku djelatnost u suradnji s nadležnim higijensko-epidemiološkim službama sustava javnog zdravstva, djelatnost bolničkog liječenja i zdravstvene njege osoba lišenih slobode u kaznionicama, odnosno zatvorima i izvršavanje sigurnosne mjere obveznog psihijatrijskog liječenja izrečene uz kaznu zatvora. Zatvorska bolnica u Zagrebu i odjeli zdravstvene zaštite kaznionica, odnosno zatvora kao pružatelji zdravstvene zaštite upisuju se u Nacionalni registar pružatelja zdravstvene zaštite koji vodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Na taj način omogućiti će se lakše i brže osiguravanje odgovarajuće zdravstvene zaštite osobama lišenih slobode.

Stvorit će se zakonski preduvjeti da se trenutno ustrojene kaznionice, zatvori, odnosno centri mogu uredbom o unutarnjem ustrojstvu pripojiti i povezati u jedinstvenu organizacijsku i upravnu cjelinu, odnosno smanjiti njihov ukupan broj s ciljem postizanja veće djelotvornosti, ekonomičnosti i svrhovitosti rada u obavljanju poslova iz njihove nadležnosti.

Provođenje stručnog nadzora kaznionica, zatvora, odnosno centara te nadzora nad njihovim radom bit će u nadležnosti ovlaštenih službenih osoba Središnjeg ureda, nadzora nad pružanjem zdravstvene zaštite osobama lišenih slobode u nadležnosti Ministarstva zdravstva, a nadzora nad provedbom programa obrazovanja osoba lišenih slobode u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Radi poboljšavanja uvjeta izvršavanja kazne zatvora i istražnog zatvora, omogućit će se da istražni zatvorenici iznimno, mogu izvršavati istražni zatvor u kaznionici u za to posebno ustrojenom odjelu za smještaj istražnih zatvorenika. Prema tome, kažnjenika koji se smješta u zatvor prema mjestu svojeg prebivališta, odnosno boravišta moći će se premjestiti u drugi zatvor ili kaznionicu, ukoliko će kažnjenik takvim premještajem izdržavati kaznu u blažim uvjetima.

Novim zakonskim rješenjem pružit će se mogućnost korištenja novih tehnologija u zatvorskom sustavu, odnosno uvođenje tih novih tehnologija, osobito u dijelu izobrazbe zatvorenika i dodira zatvorenika s vanjskim svijetom, kako bi se smanjili negativni učinci zatvaranja, te kako bi se zatvoreniku tijekom izdržavanja kazne zatvora omogućile bolje pripreme za život na slobodi.

Naime, posjeta zatvorenika moći će se realizirati i putem audio-video konferencije, ukoliko zatvorenik to želi, što će mu omogućiti da ostvaruje posjete i kada mu je obitelj daleko, te ga ne može posjećivati, na primjer strani državljani. U slučaju audio-video posjete zatvorenik će moći istodobno ostvarivati posjetu s cijelom obitelji odjednom, što u neposrednim posjetima nije moguće organizirati. Također, zatvorenicima će se omogućiti korištenje informacijskih tehnologija pod nadzorom u svrhu provođenja psihosocijalnih, socijalno pedagoških, obrazovnih, radnih i okupacijskih postupaka te ostvarivanja prava zatvorenika, sukladno mogućnostima kaznionice, odnosno zatvora.

U tom pogledu, Ministarstvo pravosuđa i uprave u suradnji s UNICEF-om provodi pilot projekt video posjeta djece zatvorenika s osnove prava djeteta radi jačanja i unaprjeđenja obiteljskih odnosa. Također, u suradnji s udrugama, vanjskim učilištima i u okviru projekta Vlade Republike Hrvatske usmjerenog resocijalizaciji ovisnika provode se osposobljavanja zatvorenika za računalna zanimanja, a što predstavlja jedan od primjera za buduće korištenje informacijskih tehnologija u zatvorskom sustavu.

Ubrzat će se postupak upućivanja osuđenika na izdržavanje kazne zatvora, te će se sukladno tome skratiti rokovi postupka, a dostava rješenja o upućivanju osuđenika biti će dostavljena putem oglasne ploče suda, ukoliko se osuđenik ne javi sudu na njegov poziv, odnosno u slučaju neuspjele dostave na adresu koju je osuđenik dao sudu na njegov poziv. Takvim određenjem nastoji se onemogućiti zatvorenika da izbjegavanjem zaprimanja rješenja o upućivanju odužuje postupak upućivanja.

Detaljnije će se propisati mjerila za upućivanje na izvršavanje kazne zatvora, odnosno postupanje u situacijama kada je osuđeniku određen ili produljen istražni zatvor u drugom kaznenom postupku, kada osuđenik ima za izvršiti više pravomoćnih presuda, a u nekoj od njih je uz kaznu zatvora izrečena i sigurnosna mjera obveznog psihijatrijskog liječenja, kada ima za izvršiti više pravomoćnih presuda, a jedna od njih je kazna maloljetničkog zatvora, kada je zatvoreniku tijekom izdržavanja kazne zatvora drugom pravomoćnom i izvršnom presudom izrečena kazna zatvora uz koju je izrečena i sigurnosna mjera obveznog psihijatrijskog liječenja...

Sukladno tome, ako je osuđeniku određen ili produljen istražni zatvor u drugom kaznenom postupku, sudac izvršenja uputiti će osuđenika odmah na izvršavanje kazne zatvora koju će započeti izdržavati nakon ukidanja istražnog zatvora. Osuđenika osuđenog na kaznu zatvora kojemu je ujedno izrečena i sigurnosna mjera obveznog psihijatrijskog liječenja upućuje se na izvršavanje kazne zatvora i sigurnosne mjere. Osuđenik koji se upućuje na izvršavanje više pravomoćnih presuda, a u nekoj od njih je uz kaznu zatvora izrečena i sigurnosna mjera obveznog psihijatrijskog liječenja, prvo će izdržavati kaznu zatvora uz koju je izrečena sigurnosna mjera.

Zatvoreniku kojemu je tijekom izdržavanja kazne zatvora drugom pravomoćnom i izvršnom presudom izrečena kazna zatvora uz koju je izrečena i sigurnosna mjera obveznog psihijatrijskog liječenja, sudac izvršenja odredit će prekid kazne koju izdržava i uputiti ga u Centar za dijagnostiku u Zagrebu radi obavljanja stručnih poslova te predlaganja programa izvršavanja i kaznionice, odnosno zatvora u kojem će se kazna nastaviti izvršavati.

Osuđenik koji se upućuje na izvršavanje više pravomoćnih presuda, a jedna od njih je kazna maloljetničkog zatvora, prvo će izdržavati kaznu maloljetničkog zatvora. Zatvoreniku kojemu je tijekom izdržavanja kazne zatvora drugom pravomoćnom i izvršnom presudom izrečena kazna maloljetničkog zatvora, sudac izvršenja odrediti će prekid kazne koju izdržava i uputiti ga na izdržavanje kazne maloljetničkog zatvora.

S ciljem djelotvornije zaštite zatvorenikove osobnosti i tajnosti osobnih podataka te usklađivanja s odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka u svrhe sprečavanja, istraživanja, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija, zdravstveni karton zatvorenika vodit će se odvojeno od ostale dokumentacije zatvorenika.

Središnji ured moći će zatvoreniku tijekom izdržavanja kazne zatvora odobriti istupanje u sredstvima javnog priopćavanja, na temelju obrazložene molbe i uz prethodno mišljenje upravitelja. No, istupanje zatvorenika u sredstvima javnog priopćavanja moći će se odgoditi ili uskratiti iz sigurnosnih i organizacijskih razloga, radi zaštite prava žrtve te ako bi ono bilo protivno svrsi kažnjavanja. Takvim zakonskim određenjem nastoji se promovirati pozitivno ponašanje zatvorenika i uspješnost provođenja pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora te kako bi se dao poticaj ostalim zatvorenicima za što uspješnije osposobljavanje za život na slobodi. Prema tome, zatvorenicima će biti omogućeno iznošenje „pozitivnih priča“ u sredstvima javnog priopćavanja.

Zatvorenici će moći uz osobni pristanak raditi za drugog poslodavca na poslovima koji se obavljaju u ili izvan kaznionice, odnosno zatvora na temelju ugovora koji s poslodavcem sklapa kaznionica, odnosno zatvor. Na taj način pridonijeti će se zapošljavanju većeg broja zatvorenika i provođenju njihova pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora.

Učinkovitije će se zaštititi zatvorenice majke s djetetom, odnosno prava djeteta, na način da će se produžiti vrijeme boravka djeteta uz majku u kaznionici na duže  vrijeme, odnosno do navršene treće godine života djeteta, ukoliko je majci do isteka kazne zatvora preostalo za izdržati do šest mjeseci kazne.

Zbog specifičnosti poslova izvršavanja kazne zatvora i posebnim uvjetima rada u kojima se ti poslovi obavljaju regulirati će se i određeni radno pravni odnosi u dijelu koje je neophodno drugačije urediti od načina na koji su uređeni općim propisima o radno pravnim odnosima. Shodno tome, regulirati će se institut plana prijma u državnu službu, odnosno na rad u kaznionice, zatvore, odnosno centre, nadležnost odlučivanja o prijmu u državnu službu, odnosno na rad, o premještaju državnih službenika, prestanku državne službe, odnosno rada, institut ovlaštenih službenih osoba zatvorskog sustava, te njihova prava i obveze, nadležnost, te ovlasti i obveze službenika pravosudne policije.

Naime, u okviru posebnih uvjeta za prijam u državnu službu u pravosudnu policiju, državni službenik pravosudne policije koji se prima na poslove osiguranja morat će zadovoljiti sljedeće uvjete: imati završenu srednju školu, imati posebnu psihičku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost, imati do 35 godina života ako je uvjet za prijam srednja stručna sprema i biti dostojan za obavljanje službe, odnosno ne smije biti pravomoćno osuđen za kazneno djelo počinjeno iz koristoljublja ili nečasnih pobuda ili kažnjen za prekršajno djelo protiv javnog reda i mira s obilježjima nasilja.

U svrhu poboljšavanja materijalnih prava ovlaštenih službenih osoba, povećat će se iznosi otpremnina te će ih se razvrstati u tri kategorije u odnosu na visinu iznosa otpremnine koje se vežu uz duljinu efektivnog radnog staža ovlaštene službene osobe u zatvorskom sustavu.

Sukladno tome, ovlaštenoj službenoj osobi koja ostvari pravo na mirovinu, a ima manje od deset godina efektivnog radnog staža ostvarenog u zatvorskom sustavu, pripast će otpremnina u iznosu od dvije prosječne mjesečne plaće koje je ostvarila u tri mjeseca prije prestanka državne službe; koja ostvari pravo na mirovinu, a ima od deset do 20 godina efektivnog radnog staža ostvarenog u zatvorskom sustavu, pripast će otpremnina u iznosu od tri prosječne mjesečne plaće koje je ostvarila u tri mjeseca prije prestanka državne službe; koja ostvari pravo na mirovinu, a ima više od 20 godina efektivnog radnog staža ostvarenog u zatvorskom sustavu, pripast će otpremnina u iznosu od pet prosječnih mjesečnih plaća koje je ostvarila u tri mjeseca prije prestanka državne službe.

Obitelj ovlaštene službene osobe koja izgubi život u obavljanju službe ili povodom obavljanja službe imat će pravo na nadoknadu troškova pokopa, a uzdržavani članovi obitelji i jednokratnu novčanu pomoć u visini 12 zadnjih plaća ovlaštene službene osobe. No, ostvarivanje tog prava isključuje ostvarivanje prava obitelji službenika i namještenika na pomoć od tri proračunske osnovice te podmirivanje troškova pogreba iz kolektivnog ugovora kojim se utvrđuju prava i obveze iz rada i po osnovi rada državnih službenika i namještenika zaposlenih u državnim tijelima.

Radi iznimnih radnih rezultata, poticanja uspješnosti rada, priznanja za istaknuto djelovanje u zaštiti temeljnih ljudskih prava i sloboda i drugih Ustavom Republike Hrvatske zaštićenih vrijednosti, radi značajnog doprinosa razvoja i učinkovitosti zatvorskog sustava, te prilikom prestanka državne službe s pravom na starosnu mirovinu državnim službenicima i namještenicima moći će se dodijeliti prigodna nagrada i/ili priznanje. Ministar nadležan za poslove pravosuđa detaljnije će Pravilnikom urediti uvjete i način dodjele nagrade i priznanja u zatvorskom sustavu.

Državnim službenicima i namještenicima upravne organizacije za zatvorski sustav koji su tijekom obavljanja poslova ili povodom obavljanja poslova, posredno ili neposredno sudjelovali u traumatskom događaju ili drugoj visokostresnoj i kriznoj situaciji omogućiti će se pružanje psihološke pomoći, a sukladno odluci kojom se uređuje psihosocijalna skrb za upravnu organizaciju za zatvorski sustav, koju donosi ravnatelj nadležan za zatvorski sustav.

Novim Zakonom o izvršavanju kazne zatvora stvorit će se uvjeti za osiguranje jednakopravnog položaja svih zatvorenika tijekom izdržavanja kazne zatvora, a u određenim pravima i njihovog izjednačavanja s ostalim građanima Republike Hrvatske, podići razina sigurnosti kaznionica i zatvora Uprave za zatvorski sustav i probaciju Ministarstva pravosuđa i uprave te dugoročno smanjiti troškovi izvršavanja kazne zatvora.

Bernard Iljazović