c S
U središtu

Rokovi predaje godišnjih financijskih izvještaja i ostale računovodstvene dokumentacije za 2020. godinu

19.02.2021 Zbog još uvijek prisutnih posebnih okolnosti vezanih uz pojavu epidemije bolesti COVID-19 na teritoriju Republike Hrvatske godišnji financijski izvještaji i ostala računovodstvena dokumentacija za poslovnu godinu koja je počela 1. siječnja 2020. se predaju u rokovima propisanim Pravilnikom o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima ("Narodne novine", broj 43/20.).

Sukladno navedenom Pravilniku a iznimno od rokova propisanih Zakonom o računovodstvu, propisuju se novi rokovi za vrijeme trajanja posebnih okolnosti u kojima je poduzetniku odlukama nadležnog tijela rad zabranjen, onemogućen ili znatno otežan.

Financijski podaci za statističke i druge potrebe

Poduzetnici koji su obveznici poreza na dobit dužni su za statističke i druge potrebe Financijskoj agenciji do 30.06.2021. dostaviti bilancu, račin dobiti i gubitka i dodatne podatke za prethodnu kalendarsku godinu.

Financijski podaci za javnu objavu

Poduzetnici koji su obveznici javne objave prema Zakonu o računovodstvu dužni su Financijskoj agenciji dostaviti godišnja financijska izvješća s pripadajućim revizorskim izvješćem a radi javne objave najkasnije u roku od 8 mjeseci od zadnjeg dana poslovne godine, a konsolidirana izvješća s pripadajućim revizorskim izvješćem a radi javne objave najkasnije u roku od 10 mjeseci od zadnjeg dana poslovne godine sukladno članku 6. Pravilnika.

Zasebno nefinancijsko izvješće

Poduzetnik koji izrađuje zasebno nefinancijsko izvješće iz članka 21.a stavka 8. Zakona o računovodstvu i objavljuje ga na svojoj mrežnoj stranici na koju se upućuje u izvješću poslovodstva, dužan je navedeno izvješće objaviti u roku koji nije dulji od 8 mjeseci nakon datuma bilance.

Obveza konsolidacije

Prema članku 9. Pravilnika, u posebnim okolnostima matično društvo dužno je obvezu konsolidacije prijaviti Registru godišnjih financijskih izvještaja najkasnije do 30.06.2021. za prethodnu godinu.

Izjava o neaktivnosti

Poduzetnik koji tijekom poslovne godine nije imao poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama ima podatke o imovini i obvezama, dužan je do 30.06.2021. dostaviti FINA-i Izjavu o neaktivnosti za prethodnu poslovnu godinu.

Ukidanje plaćanja javne objave

Zbog posebnih okolnosti u vezi pandemije bolesti COVID-19 a u vidu jedne od mjera paketa Vlade Republike Hrvatske za gospodarstvo, iz članka 34.a Zakona o računovodstvu prestale su važiti propisane naknade Financijskoj agenciji za uslugu javne objave dokumentacije iz Registra godišnjih financijskih izvještaja tj. obveza plaćanja naknade za uslugu javne objave financijskih podataka.

Ana Paštrović, mag. iur.