c S
U središtu

Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom

04.03.2021 Ovim tekstom donosi se kratki prikaz novog Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom koji je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 145/20. od 24. prosinca 2020. godine, a  u primjeni je od 1. siječnja 2021. godine.

Uvod

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike je na temelju Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine", broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.),  donijelo navedeni Pravilnik, a kojim se propisuju vrsta, visina, uvjeti i način ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom koje osigurava i isplaćuje Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Također napominjemo da je s danom stupanja na snagu novog Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom prestao važiti dosadašnji Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine", broj 75/18. i 120/18.), s time da će se svi oni zahtjevi za ostvarivanje prava na poticaje koji su podneseni do dana stupanja na snagu novog Pravilnika riješiti prema odredbama dosadašnjeg Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom.


Pravna osnova

Poticaji pri zapošljavanju osoba s invaliditetom koji su propisani Pravilnikom o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom isplaćivat će se na temelju pravila o državnim potporama sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (Službeni list Europske unije L 187, 26. 6. 2014.) i Uredbi Komisije (EU) 2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (Službeni list Europske unije L 215, 7. 7. 2020.).

Iznimno od navedenog, Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom može donijeti odluku da za pojedine namjene iz ovoga Pravilnika, umjesto državnih potpora iz Uredbe o općem skupnom izuzeću, dodijeli potpore male vrijednosti sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L 352, 24. 12. 2013.) i Uredbi Komisije (EU) 2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (Službeni list Europske unije L 215, 7. 7. 2020.).


Program dodjele potpora male vrijednosti

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom radi dodjele potpora male vrijednosti donijeti će poseban program koji će sadržavati: namjenu, tko ne može biti primatelj potpore, vrijeme trajanja programa, najviši iznos potpore, instrument dodjele potpore, odredbe o zbrajanju potpore te odredbe o praćenju i transparentnosti potpore. Međutim, tijekom trajanja programa koji je odobren temeljem Uredbe o općem skupnom izuzeću, za iste namjene neće se donositi program o dodjeli potpora male vrijednosti.

Poticaji pri zapošljavanju osoba s invaliditetom koji se isplaćuju na temelju pravila o državnim potporama sukladno Uredbi o općem skupnom izuzeću mogu se zbrajati sa svim ostalim potporama spojivim s unutarnjim tržištem koje se izuzimaju na temelju Uredbe o općem skupnom izuzeću ili koje se izuzimaju na temelju neke druge uredbe ili koje je Europska Komisija odobrila pod uvjetom da se te ostale potpore odnose na različite prihvatljive troškove koje je moguće utvrditi.

Poticaji pri zapošljavanju osoba s invaliditetom koji se isplaćuju na temelju pravila o državnim potporama sukladno Uredbi o potporama male vrijednosti mogu se isplaćivati do maksimalnog iznosa 200.000,00 eura po pojedinom korisniku poticaja, odnosno iznosa do 100.000,00 eura ako je riječ o korisniku koji obavlja djelatnost cestovnog prijevoza za najamninu ili naknadu, u bilo kojem razdoblju unutar tri fiskalne godine.


Provjera statusa osobe s invaliditetom

Poticaje pri zapošljavanju osoba s invaliditetom, poslodavac može ostvariti samo za osobe s invaliditetom koje su upisane u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom kojeg u elektronskom obliku vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Naime, službena osoba Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom ovlaštena je da prema neposrednim uvidom utvrđuje pravno relevantne činjenice temeljem kojih je ostvareno pravo na poticaje pri zapošljavanju osoba s invaliditetom.


Pojavni oblici poticaja prema Pravilniku o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom

Sukladno Pravilniku poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom ostvaruje pravo na:

1. subvenciju plaće osobe s invaliditetom

2. sufinanciranje troškova obrazovanja osobe s invaliditetom

3. sufinanciranje troškova prilagodbe radnog mjesta osobe s invaliditetom

4. sufinanciranje troškova prilagodbe uvjeta rada za osobu s invaliditetom

5. subvenciju u visini uplaćenog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje

6. financiranje troškova stručne podrške

7. posebna sredstva za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja  

    zaposlenosti osoba s invaliditetom kod poslodavaca na otvorenom tržištu rada, odnosno kod osoba s  

    invaliditetom koje se samozapošljavaju

8. potporu za održivost samozapošljavanja osoba s invaliditetom

9. sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom.

Nadalje, integrativna radionica može ostvariti poticaje i to:

1. subvenciju plaće osobe s invaliditetom

2. sufinanciranje troškova obrazovanja osobe s invaliditetom

3. sufinanciranje troškova prilagodbe uvjeta rada za osobu s invaliditetom

4. posebna sredstva za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja    

    zaposlenosti u zaštitnim radionicama ili integrativnim radionicama

5. subvenciju u visini uplaćenog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje

6. sufinanciranje troškova rada stručnih radnika i radnih instruktora u zaštitnim radionicama i  

    integrativnim radionicama

7. sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom.

Zaštitna radionica može ostvariti sljedeće poticaje:

1. subvenciju plaće osobe s invaliditetom

2. sufinanciranje troškova obrazovanja osobe s invaliditetom

3. sufinanciranje troškova prilagodbe uvjeta rada za osobu s invaliditetom

4. posebna sredstva za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti u zaštitnim radionicama ili integrativnim radionicama

5. subvenciju u visini uplaćenog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje

6. sufinanciranje troškova rada stručnih radnika i radnih instruktora u zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama

7. sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom.

a) Subvencija plaće osobe s invaliditetom

Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, osoba s invaliditetom koja se samozapošljava te integrativna radionica i zaštitna radionica mogu ostvariti pravo na subvenciju plaće zaposlenih osoba s invaliditetom ako se nalazom i mišljenjem centra za profesionalnu rehabilitaciju utvrdi da, unatoč prilagodbi radnog mjesta i pružanju odgovarajućih usluga stručne podrške, osoba s invaliditetom ne može postići one rezultate u obavljanju radnih zadataka koje bi na istom radnom mjestu postigao prosječni radnik bez invaliditeta, time da je osnovica za izračun subvencije iznos osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja zaposlene osobe s invaliditetom (bruto I plaća zaposlene osobe s invaliditetom).

Međutim, ukoliko je radni odnos prestao ili nastupio tijekom mjeseca, poslodavac ima pravo na subvenciju plaće za taj mjesec, samo za razdoblje u kojem je radnik s invaliditetom bio u radnom odnosu. Nadalje, poslodavac nema pravo na isplatu subvencije plaće za vrijeme dok je osoba s invaliditetom privremeno nesposobna za rad na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Poslodavac može za svaku zaposlenu osobu s invaliditetom ostvariti subvenciju plaće u iznosu od 10% do 70% osnovice za subvenciju, dok zaštitna radionica i integrativna radionica može ostvariti subvenciju plaće u iznosu od 75% osnovice za subvenciju.

Podnositelj zahtjeva za subvenciju zahtjevu za subvenciju plaće obvezno prilaže:

1)    dokaz o zaposlenju osobe s invaliditetom, odnosno dokaz o početku obavljanja djelatnosti

2)    izvještaj centra o provedenoj usluzi procjene radne učinkovitosti u kojem je utvrđena potreba za potporom putem subvencije plaće i visina subvencije izražena u postotku

3)    dokaz da je osobi za koju traži poticaj isplaćena plaća, te da su za nju plaćeni pripadajući doprinosi, porez i prirez

4)    dokaz da nema dugovanja prema državi po bilo kojoj osnovi.

b) Sufinanciranje troškova obrazovanja

Poslodavac može ostvariti pravo na sufinanciranje troškova obrazovanja osoba s invaliditetom za programe osposobljavanja i usavršavanja kojima se stječu nova znanja, vještine i sposobnosti potrebne za rad ili praćenje i uporabu novih tehnologija i suvremene organizacije rada, za potrebe radnog mjesta na kojem osoba s invaliditetom radi.

Programi usavršavanja su:

1)    programi za obnavljanje i dopunjavanje prethodno stečenih znanja i za stjecanje novih znanja

2)    programi višega stupnja naobrazbe (produženo srednje stručno obrazovanje) koji završavaju specijalističkim ispitom.

Stoga, Zavod sufinancira troškove obrazovanja do najduže 6 mjeseci, a iznimno do 12 mjeseci uz prethodno odobrenje, time da poslodavci imaju pravo na 50% do 70% iznosa troškova obrazovanja, u koje se ubraja:

1. trošak upisnine

2. trošak prijevoza osobe s invaliditetom i osobe koja joj je pratitelj, i to u visini troškova javnog prijevoza:

– u međugradskom prijevozu ako je obrazovna ustanova u istom mjestu

– u međumjesnom prijevozu ako se obrazovna ustanova nalazi u mjestu različitom od mjesta sjedišta poslodavca.

Poslodavac koji je ostvario pravo na sufinanciranje troškova obrazovanja ne smije otkazati ugovor o radu osobi s invaliditetom koju je uputio na obrazovanje prije proteka 12 mjeseci od dana završetka obrazovanja, osim u slučaju otkaza zbog skrivljenog ponašanja radnika.

Radi ostvarivanja prava na sufinanciranje troškova obrazovanja, poslodavac podnosi Zavodu zahtjev uz koji prilaže:

1)    dokaz o zaposlenju osobe s invaliditetom

2)    dokaz o invaliditetu osobe za koju traži poticaj

3)    dokaz da je osobi za koju traži poticaj isplaćena plaća, te da su za nju plaćeni pripadajući doprinosi, porez i prirez

4)    dokaz da nema dugovanja prema državi po bilo kojoj osnovi

5)    program obrazovanja

6)    troškovnik obrazovanja.

c) Sufinanciranje troškova za prilagodbu radnog mjesta - arhitektonska prilagodba

Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom, a kojoj je zbog vrste i težine invaliditeta potrebno prilagoditi radno mjesto u smislu uklanjanja arhitektonskih barijera, može ostvariti pravo na sufinanciranje troškova razumne prilagodbe radnog mjesta.

Pravo na poticaj može se ostvariti ukoliko je nalazom i mišljenjem centra utvrđena potreba za istom i to prema planu prilagodbe radnog mjesta i uvjeta rada koji je sastavni dio nalaza i mišljenja, time da se prilagodba odnosi na prilagodbu radnog prostora koji je već u funkciji obavljanja djelatnosti poslodavca.

Osnovica za obračun troškova prilagodbe radnog mjesta je minimalna plaća, time da se u troškove ubraja i trošak izrade nalaza i mišljenja centra. Stoga se trošak prilagodbe nadoknađuje se u visini stvarnih troškova prilagodbe, ali najviše do 40 osnovica za prilagodbu za jednu osobu s invaliditetom.

Radi ostvarivanja prava na sufinanciranje troškova prilagodbe, poslodavac podnosi zahtjev uz koji prilaže:

– dokaz o zaposlenju osobe s invaliditetom

– izvještaj centra o provedenoj usluzi izrade plana prilagodbe radnog mjesta i radnog okoliša (arhitektonska prilagodba), ne stariji od 12 mjeseci

– dokaz da je osobi s invaliditetom isplaćena plaća, te da su za nju plaćeni pripadajući doprinosi, porez i prirez

– dokaz da nema dugovanja prema državi po bilo kojoj osnovi

– najmanje tri valjanje ponude/predračuna prikupljene od različitih poslovnih subjekata za izvršenje prilagodbi za koje se traži sufinanciranje,

– dokaz da ne postoji dugovanje prema centru koji je izvršio uslugu izrade nalaza i mišljenja (račun za izvršenu uslugu i izvod iz kojeg je vidljivo plaćanje računa)

– dokaz o vlasništvu, predugovor ili ugovor o dugoročnom zakupu poslovnog prostora (ugovoren za naredno razdoblje od 3 ili više godina od dana podnošenja zahtjeva) za koji se traži dodjela sredstava u svrhu sufinanciranja troškova prilagodbe radnog mjesta

– izvadak iz zemljišnih knjiga za poslovni prostor (nekretninu) za koji se traži dodjela sredstava u svrhu sufinanciranja troškova prilagodbe radnog mjesta, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva

– dokaz o urednom izvršenju ugovornih obveza temeljem kojih je zabilježen teret na poslovnom prostoru (nekretnini) za koji se traži dodjela sredstava u svrhu sufinanciranja troškova prilagodbe radnog mjesta.

d) Sufinanciranje troškova za prilagodbu uvjeta rada - tehnička prilagodba

Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom te integrativna radionica i zaštitna radionica mogu ostvariti pravo na sufinanciranje troškova razumne prilagodbe uvjeta rada za zaposlenu osobu s invaliditetom, ako joj je radi vrste i težine invaliditeta potrebno tehničkom opremom prilagoditi radno mjesto, time da se navedeni poticaju ostvaruje temeljem nalaza i mišljenja centra kojim je utvrđena potreba za prilagodbu uvjeta rada.

Prilagodba uvjeta rada ne odnosi se na opremanje radnog mjesta, već isključivo na prilagodbu uvjeta rada u odnosu na vrstu i težinu invaliditeta zaposlene osobe a što se nadoknađuje u visini stvarnih troškova prilagodbe i to do najviše 40 osnovica za prilagodbu za jednu osobu s invaliditetom.

Radi ostvarivanja navedenog prava, poslodavac podnosi zahtjev uz koji prilaže:

1)    dokaz o zaposlenju osobe s invaliditetom

2)    izvještaj centra o provedenoj usluzi izrade plana prilagodbe opreme i sredstava za rad (tehnička prilagodba), ne stariji od 12 mjeseci

3)    dokaz da je osobi s invaliditetom isplaćena plaća, te da su za nju plaćeni pripadajući doprinosi, porez i prirez

4)    dokaz da nema dugovanja prema državi po bilo kojoj osnovi

5)    najmanje tri valjanje ponude/predračuna prikupljene od različitih poslovnih subjekata za izvršenje prilagodbi za koje se traži sufinanciranje,

6)    dokaz da ne postoji dugovanje prema centru koji je izvršio uslugu izrade nalaza i mišljenja (račun za izvršenu uslugu i izvod iz kojeg je vidljivo plaćanje računa).


e) Subvencija u visini uplaćenog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje

Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom, odnosno osoba s invaliditetom koja se samozapošljava te integrativna radionica i zaštitna radionica mogu ostvariti pravo na subvenciju u visini uplaćenog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje za svaku zaposlenu osobu s invaliditetom, koja je upisana u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, time da je osnovica za izračun subvencije za doprinos obračunat i uplaćen doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje.

Stoga, poslodavac može za svaku zaposlenu osobu s invaliditetom ostvariti subvenciju za doprinos u iznosu od 75 % osnovice za subvenciju za doprinos.

Radi ostvarivanja prava na subvenciju za doprinos, poslodavac podnosi zahtjev uz koji prilaže:

1)    dokaz da je osobi za koju se traži poticaj isplaćena plaća, te da su za nju plaćeni pripadajući doprinosi, porez i prirez

2)    dokaz da nema dugovanja prema državi po bilo kojoj osnovi.


f) Financiranje troškova stručne podrške

Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom, odnosno osoba s invaliditetom koja se samozapošljava može ostvariti pravo na financiranje troškova stručne podrške za zaposlenu osobu s invaliditetom temeljem nalaza i mišljenja centra koji je utvrđena navedena potreba.

Radi ostvarivanja prava na navedenih troškova, poslodavac podnosi zahtjev uz koji prilaže:

1)    dokaz o zaposlenju osobe s invaliditetom, odnosno dokaz o početku obavljanja djelatnosti

2)    ugovor s centrom za profesionalnu rehabilitaciju o pružanju usluge stručne podrške

3)    dokaz da je osobi s invaliditetom isplaćena plaća, te da su za nju plaćeni pripadajući doprinosi, porez i prirez

4)    dokaz da nema dugovanja prema državi po bilo kojoj osnovi

5)    dokaz da ne postoji dugovanje prema centru koji je izvršio uslugu procjene potrebe za provođenjem usluge stručne podrške i praćenja na određenom radnom mjestu i radnom okruženju.


g) Posebna sredstva za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom kod poslodavaca na otvorenom tržištu rada, odnosno kod osoba s invaliditetom koje se samozapošljavaju

Zavod može raspisati javne natječaje za dodjelu posebnih sredstava za navedenu namjenu, time da se

javnim natječajima mogu dodijeliti sredstava za:

1)    poslodavce koji obavljaju gospodarsku djelatnost na otvorenom tržištu rada,

2)    osobe s invaliditetom koje se samozapošljavaju i obavljaju gospodarsku djelatnost na otvorenom tržištu rada, a koji su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit

3)    neprofitne organizacije koje obavljaju dio gospodarske djelatnosti na otvorenom tržištu rada.

h) Posebna sredstva za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti u zaštitnim radionicama ili integrativnim radionicama

Zavod može raspisati javne natječaje za dodjelu posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti u zaštitnim radionicama ili integrativnim radionicama.


i) Potpora za održivost samozapošljavanja osoba s invaliditetom

Osoba s invaliditetom koja se samozapošljava može na svoje ime ostvariti pravo na potporu za održivost samozapošljavanja osoba s invaliditetom ako je upisana u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, time da se ista isplaćuje u iznosu od 1.000,00 kn mjesečno.

Radi ostvarivanja prava na navedenu potporu, osoba s invaliditetom koja se samozapošljava podnosi uz koji prilaže:

1)    dokaz da nema dugovanja prema državi po bilo kojoj osnovi

2)    dokaz o samozapošljavanju, odnosno izvadak iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra ne stariji od 30 dana.


j) Sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom

Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom, odnosno osoba s invaliditetom koja se samozapošljava te integrativna radionica i zaštitna radionica mogu ostvariti pravo na sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom za potrebe dolaska na posao i odlaska s posla, te za potrebe dolaska na mjesto obavljanja djelatnosti i odlaska s mjesta obavljanja, pod uvjetom da su osobe s invaliditetom upisane u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.

Trošak prijevoza na radno mjesto nadoknađuje se u visini stvarnih troškova prijevoza osobe s invaliditetom, i to:

– u visini iznosa mjesečne karte u međugradskom prijevozu ako je mjesto stanovanja osobe s invaliditetom isto kao mjesto rada i/ili

– u visini iznosa mjesečne karte u međumjesnom prijevozu ako je mjesto stanovanja osobe s invaliditetom različito od mjesta rada,

– za korištenje privatnog osobnog automobila, u slučaju da nema organiziranog javnog prijevoza kojim bi osoba s invaliditetom redovno dolazila na mjesto rada i odlazila sa mjesta rada, u visini iznosa od 1,00 kn po kilometru udaljenosti od mjesta stanovanja osobe s invaliditetom do mjesta rada (ukupna udaljenost u oba smjera).

Radi ostvarivanja ovog prava, poslodavac podnosi zahtjev uz koji prilaže:

1)    dokaz da je osobi za koju traži poticaj isplaćen trošak prijevoza na radno mjesto i/ili trošak prijevoza za obavljanje djelatnosti

2)    dokaz da je osobi za koju traži poticaj isplaćena plaća, te da su za nju plaćeni pripadajući doprinosi, porez i prirez

3)    dokaz da nema dugovanja prema državi po bilo kojoj osnovi.


Postupak podnošenja zahtjeva za dodjelu poticaja
 

Podnositelj zahtjeva za dodjelu poticaja koji zapošljava više od tri radnika, dužan je zahtjeve za poticaje pri zapošljavanju osoba s invaliditetom podnijeti u elektroničkom obliku putem aplikacije za isplatu poticaja, koja je dostupna na mrežnim stranicama Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Detaljne informacije u svezi navedene aplikacije dostupne su putem poveznice: https://nera.zosi.hr:8443/upute/html/.


Prijelazne i završne odredbe

Poslodavci koji zapošljavaju osobe s invaliditetom i osobe s invaliditetom koje se samozapošljavaju, a koji su za 2014. godinu koristili poticaje prema Odluci o načinu ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine", broj 8/08., 20/09., 96/09., 44/10., 93/13. i 127/13.), ostvaruju pravo na paušalni iznos subvencije plaće za te osobe u iznosu od 50 % minimalne plaće, pod uvjetom da su osobe upisane u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom kod Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Paušalni iznos subvencije plaće isplaćivat će se poslodavcima i osobama s invaliditetom koje se samozapošljavaju u skladu s propisanim postupcima prema ovom Pravilniku do procjene radne učinkovitosti u centru za profesionalnu rehabilitaciju prema odredbama Pravilnika o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom, a najduže do 31. prosinca 2021. godine.

Nadalje, poslodavci i osobe s invaliditetom koje se samozapošljavaju kojima je nalazom i mišljenjem centra, a po provedenoj usluzi procjene radne učinkovitosti utvrđena potreba za potporom putem subvencije plaće i visina subvencije izražena u postotku, obvezni su prilikom podnošenja zahtjeva u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je izdan nalaz i mišljenje centra, uz isti priložiti navedeni izvještaj centra, jer u suprotnom, poslodavac i osobe s invaliditetom koje se samozapošljavaju gube pravo na subvenciju plaće.

Ustanove za profesionalnu rehabilitaciju, zaštitne radionice i radne jedinice koje su osnovane sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, broj 143/02. i 33/05.), a ostvarile su status zaštitne odnosno integrativne radionice prema važećim propisima o zaštitnim odnosno integrativnim radionicama, imaju pravo na poticaje prema ovom Pravilniku za one osobe s invaliditetom za koje su primali poticaje prema Odluci o načinu ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, broj 8/08., 20/09., 96/09., 44/10., 93/13. i 127/13.) na dan 31. prosinca 2014. godine, bez obzira jesu li te osobe upisane u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom kod Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Pravo na navedene poticaje može se ostvarivati do prestanka radnog odnosa osobe za koju se isplaćuju poticaji.

Zahtjevi za sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom i sufinanciranje troškova rada stručnih radnika i radnih instruktora u zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama, mogu se podnijeti najranije za mjesec siječanj 2021. godine.

Alan Vajda, mag. iur.