c S
U središtu

Novine vezane za naknade/nagrade javnih bilježnika u ovršnom postupku

15.03.2021 11. veljače 2021. godine na snagu je stupio novi Pravilnik o naknadi i nagradi javnih bilježnika u ovršnom postupku (NN, br. 9/21., u nastavku teksta: Pravilnik), kojim se između ostaloga utvrđuje iznos, rokovi, te način plaćanja naknade u postupku ovrhe na temelju vjerodostojne isprave na koju javni bilježnici kao povjerenici suda imaju pravo za obavljanje poslova u postupku ovrhe na temelju vjerodostojne isprave. Kao najznačajnija promjena ističe se da će javnom bilježniku u provođenju pojedinog ovršnog postupka za sve radnje u tom postupku pripadati jedna naknada koja se određuje prema vrijednosti zahtjeva. U nastavku teksta osvrnut ćemo se ukratko na postupovne radnje javnih bilježnika u ovršnom postupku, te promjene koje donosi novi Pravilnik.

Uloga javnih bilježnika u ovršnom postupku

Ovršni postupak je postupak u kojemu sudovi i javni bilježnici provode prisilno ostvarenje tražbina na temelju ovršnih i vjerodostojnih isprava. U tom postupku, javni bilježnici imaju jednu od značajnijih uloga.

Naime, javni bilježnik provodi postupovne radnje u ovršnom postupku, u kojem slučaju on to radi kao povjerenik suda.

Ako javni bilježnik ocijeni da je prijedlog za ovrhu dopušten i uredan, tada će poslati prijedlog za ovrhu ovršeniku, te ga obavijestiti da može u roku od 15 dana ispuniti svoju obvezu prema ovrhovoditelju. U toj obavijesti, javni bilježnik će:

  • upozoriti ovršenika da će protiv njega izdati rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave ako u zakonskom roku ne izvrši obvezu iz prijedloga za ovrhu,
  • uputiti ovršenika da protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave ima pravo izjaviti prigovor, u kojem će slučaju sud ukinuti rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave u dijelu u kojem je određena ovrha i postupak nastaviti u parnici,
  • uputiti ovršenika da spor s ovrhovoditeljem pokuša riješiti izvansudskim putem.

Ako nakon otpreme obavijesti, ovrhovoditelj u roku od 15 dana ne povuče prijedlog za ovrhu, javni bilježnik će donijeti rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave i dostaviti ga strankama. No, ako javni bilježnik ocijeni da prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave nije dopušten ili uredan, proslijedit će predmet nadležnom sudu radi donošenja odluke, sukladno članku 287. Ovršnog zakona.

Ukoliko javni bilježnik zaprimi prijedlog za ovrhu protiv ovršenika osobe s prebivalištem ili sjedištem izvan Republike Hrvatske, smatrat će se da je zaprimio zahtjev za izdavanje platnog naloga sukladno odredbama zakona kojim se uređuje parnični postupak te neće donijeti rješenje o ovrsi, već će proslijediti predmet nadležnom sudu radi donošenja odluke, sukladno članku 287. Ovršnog zakona.

Ako nakon donošenja rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave ovrhovoditelj u cijelosti ili djelomično povuče prijedlog za ovrhu, javni bilježnik će rješenjem obustaviti ovrhu. Također, javni bilježnik će rješenjem obustaviti ovrhu i ako tijekom postupka utvrdi da je ovršenik umro prije pokretanja postupka ili da je ovršenik koji je pravna osoba prestao postojati.

U slučaju da stranka podnese žalbu protiv navedenih rješenja, javni bilježnik će proslijediti spis nadležnom sudu radi provedbe postupka u povodu žalbe.

Ovršenik može podnijeti prigovor protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnom bilježniku koji ga je izdao.

Javni bilježnik kojem je podnesen nepravodoban, nedopušten ili neobrazložen prigovor protiv rješenja koje je izdao, proslijedit će spis radi donošenja odluke u povodu prigovora nadležnom sudu koji će donijeti rješenje o odbacivanju takva prigovora. S druge strane, ako je podnesen pravodoban, dopušten i obrazložen prigovor protiv rješenja koje je izdao javni bilježnik, tada će javni bilježnik proslijediti spis radi provedbe postupka u povodu prigovora nadležnom sudu, a koji će u povodu takva prigovora donijeti odluke, prema odredbama članaka 57. i 58. Ovršnog zakona.

Javni bilježnik će bez zahtjeva ovrhovoditelja staviti potvrdu pravomoćnosti i ovršnosti na rješenje o ovrsi koje je donio ako u roku od 15 dana od isteka roka za prigovor ne zaprimi prigovor.

Javni bilježnik može staviti na otpravak rješenja o ovrsi potvrdu o njegovoj pravomoćnosti i ovršnosti i kad je prigovor podnesen u roku od 15 dana od isteka roka za prigovor ako ocijeni da očito nije pravodoban.

U tom slučaju će javni bilježnik kojemu je podnesen nepravodoban, nedopušten ili neobrazloženi prigovor protiv rješenja koje je izdao, proslijediti spis radi donošenja odluke u povodu prigovora nadležnom sudu koji će donijeti rješenje o odbacivanju takva prigovora.

Rješenje o ovrsi s potvrdom o pravomoćnosti i ovršnosti javni bilježnik dostavlja ovrhovoditelju.

Treba naglasiti da javni bilježnici za obavljanje poslova u postupku ovrhe na temelju vjerodostojne isprave imaju pravo na nagradu i naknadu troškova. Naknada koju ovrhovoditelj plati javnom bilježniku dio je troška ovrhe.

Novine koje donosi Pravilnik o naknadama/nagradama javnih bilježnika u ovršnom postupku

Prema dosadašnjim odredbama Pravilnika o nagradama/naknadama troškova javnih bilježnika u ovršnom postupku, za radnje javnog bilježnika u vezi zaprimanja prijedloga za ovrhu, izdavanja rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave ili prosljeđivanja prijedloga nadležnom sudu radi donošenja odluke i dostavljanja rješenja strankama ovisno o visini postavljenog zahtjeva, pripadala mu je javnobilježnička nagrada u jedinstvenom iznosu. Također, pripadalo mu je pravo na naknadu nastalog i predvidivog mu troška u punom iznosu.

No, prema odredbama novog Pravilnika, javnom bilježniku u provođenju pojedinog ovršnog postupka za sve radnje u tom postupku pripada jedna naknada koja se određuje prema vrijednosti zahtjeva.

Kod određivanja vrijednosti zahtjeva, troškovi postupka i sporedne tražbine uzimaju se u obzir samo ako su jedini predmet zahtjeva.

Javni bilježnik neposredno od ovrhovoditelja naplaćuje pripadajuću mu naknadu, nagradu i naknadu troškova.

Utvrđivanje iznosa naknade prema visini zahtjeva

Za radnje javnog bilježnika u vezi zaprimanja prijedloga za ovrhu, slanja obavijesti ovršeniku, izdavanja rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave ili prosljeđivanja prijedloga nadležnom sudu radi donošenja odluke, prosljeđivanja prijedloga za ovrhu nadležnom sudu kao prijedloga za izdavanje platnog naloga, donošenja rješenja o obustavi ovrhe koje je doneseno nakon rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave, dostavljanja rješenja strankama, te izdavanja potvrde pravomoćnosti i ovršnosti, ovisno o visini postavljenog zahtjeva, pripada javnobilježnička naknada u iznosu:

Iznad

Do kuna

Visina naknade javnog bilježnika

0,00

5.000,00

100,00 kuna

5.000,01

50.000,00

150,00 kuna


Preko 50.000,00 kn plaća se javnobilježnička naknada u iznosu od 200,00 kn i još 1 % na razliku iznad 50.000,00 kn, ali ne više od 5.000,00 kn.

Također, javni bilježnik osim naknade ima pravo i na naknadu troškova dostave drugog pokušaja te svake daljnje dostave rješenja u ovršnom postupku na adresu stranaka, osim kada se dostava obavlja državnim tijelima, državnom odvjetništvu, odvjetnicima, javnim bilježnicima, sudskim vještacima, sudskim procjeniteljima, sudskim tumačima, stečajnim upraviteljima, povjerenicima, pravnim osobama i drugim sudionicama elektroničke komunikacije koja se obavlja u elektroničkom obliku putem informacijskog sustava ili na drugi odgovarajući način, primjenom pravila o dostavi u parničnom postupku.

Stranka će moći preuzeti pisani otpravak rješenja o obustavi ovrhe koje je doneseno prije rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave u uredu javnog bilježnika koji ga je donio bez naknade, a u slučaju traženja stranke da se rješenje o obustavi ovrhe dostavi, tada će ga javni bilježnik dostaviti stranci o njezinom trošku.

Za radnje javnog bilježnika u vezi zaprimanja prijedloga za ovrhu, slanja obavijesti ili prosljeđivanja prijedloga nadležnom sudu radi donošenja odluke, prosljeđivanja prijedloga za ovrhu nadležnom sudu kao prijedloga za izdavanje platnog naloga, kao i donošenja rješenja o obustavi ovrhe koje je doneseno prije rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave, javnom bilježniku pripada predujam naknade u iznosu od 25,00 kuna koji je ovrhovoditelj dužan platiti u roku od osam dana po pozivu javnog bilježnika.

Dok za radnje javnog bilježnika u vezi izdavanja rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave, dostavljanja rješenja strankama, te izdavanja potvrde pravomoćnosti i ovršnosti javnom bilježniku pripada ostatak iznosa naknade (do ukupnog iznosa od 100 kn, odnosno 150,00 kn.) koji je ovrhovoditelj dužan platiti u roku od osam dana po pozivu javnog bilježnika.

Utvrđivanje nagrade za potvrdu privatnih isprava

Javnom bilježniku za potvrdu izjave o suglasnosti dužnika po pristanku dužnika radi naplate tražbine vjerovnika na plaći odnosno drugim novčanim primanjima (članak 202. OZ-a), izjave o suglasnosti dužnika radi naplate tražbine određenog vjerovnika zapljenom svih računa kod banaka (zadužnica – članak 214. OZ-a) i izjave o suglasnosti radi naplate tražbine čiji će iznos biti naknadno upisan u ispravi zapljene svih njegovih računa kod banaka (bjanko zadužnica – članak 215. OZ-a), pripada javnobilježnička nagrada u jedinstvenom iznosu:

Iznos do kojeg se izdaje solemnizirana
privatna isprava (zadužnica)
iz članka 202., 214. i 215. OZ-a

Visina
javnobilježničke nagrade

0 – 75.000,00 kuna

100,00 kn

75.001,00 kn – 100.000,00 kn

125,00 kn

100.001,00 kn – 150.000,00 kn

150,00 kn

150.001,00 kn – 200.000,00 kn

175,00 kn

200.001,00 kn – 250.000,00 kn

200,00 kn

250.001,00 kn – 300.000,00 kn

225,00 kn

300.001,00 kn – 350.000,00 kn

250,00 kn

350.001,00 kn – 400.000.00 kn

300,00 kn

400.001,00 kn – 500.000,00 kn

350,00 kn

500.001,00 – 700.000,00 kn

400,00 kn

700.001,00 – 950.000,00 kn

450,00 kn

950.001,00 – pa nadalje

500,00 kn

Javni bilježnik na naknadu i nagradu ima pravo zaračunati i porez na dodanu vrijednost, odnosno PDV.

Završna napomena

Treba naglasiti da će se odredbe novog Pravilnika primjenjivati na postupke pokrenute sukladno članku 21. stavka 4. Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona1. Naime, dok se ne ispune uvjeti za podnošenje prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave elektroničkim putem na propisanom obrascu javnim bilježnicima, podnošenje prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave obavljati će se prema odredbama Ovršnog zakona.2 Stupanjem na snagu novog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o nagradama i naknadi troškova javnih bilježnika u ovršnom postupku3 .

Ovaj Pravilnik primjenjuje se i na postupke pokrenute sukladno članku 39.a Ovršnog zakona. Sukladno tome, prijedlog za ovrhu na temelju ovršne isprave podnosi se nadležnom sudu na propisanom obrascu. Dok se prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave podnosi općinskom sudu na čijem području ovršenik ima prebivalište ili sjedište putem informacijskog sustava, na propisanom obrascu elektroničkim putem u strojno čitljivom obliku.  Iznimno, prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave koji podnosi fizička osoba može se fizički dostaviti  na propisanom obrascu poslovnoj jedinici Agencije koja će ga elektroničkim putem u strojno čitljivom obliku proslijediti općinskom sudu na čijem području ovršenik ima prebivalište ili sjedište putem informacijskog sustava.

Prijedlozi za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave automatski će se povjeravati u rad javnim bilježnicima kao povjerenicima suda ravnomjerno, po abecednom redu njihovih prezimena, prema pravilima o službenom području i sjedištu javnih bilježnika.

Uz prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave mora se opisati tražbina iz vjerodostojne isprave i priložiti vjerodostojna isprava na temelju koje se predlaže ovrha. No, navedeni postupak bit će u primjeni kada ministar pravosuđa donese odluku, odnosno kada budu ispunjeni tehnički uvjeti.

Bernard Iljazović^ 1 Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona, NN, br. 131/20.

^ 2 Ovršni zakon, NN, br. 112/12., 25/13., 93/14., 55/16. – Odluka Ustavnog suda RH i 73/17.

^ 3  Pravilnik o nagradama i naknadi javnih bilježnika u ovršnom postupku, NN, br. 8/11., 112/12., 114/12.