c S
U središtu

Novine u postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku

02.04.2021 Ovršna prodaja nekretnina i pokretna u ovršnom postupku uređena je Pravilnikom o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku. U "Narodnim novinama" objavljena je izmjena i dopuna ovoga Pravilnika koja je stupila na snagu 27. ožujka 2021. godine. U nastavku ćemo se osvrnuti na neke, po nama najvažnije, novine koje donosi izmijenjeni Pravilnik.

Izmjenama i dopunama predmetnog Pravilnika uvedena je elektronička komunikacija između Financijske agencije i nadležnih tijela koja Agenciji dostavljaju zahtjev za prodaju. I nadalje će se zahtjevi za prodaju moći slati Agenciji poštom preporučeno, ali očita je intencija zakonodavca da se sva komunikacija između Agencije i podnositelja zahtjeva u budućnosti odvija putem elektroničke komunikacije. Prilikom poziva na uplatu predujma Financijska agencija je poziv za uplatu predujma uklanjala sa svojih stranica protekom roka od osam dana od dana objave. U praksi je takvo postupanje Financijske agencije često imalo za posljedicu neuplatu predujma jer jednostavno obveznik ne bi vidio da je Agencija objavila poziv. Izmjenom čl. 9. Pravilnika takve pozive bi Agencija trebala ukloniti sa svojih stranica tek po ispunjenju svrhe radi koje je takvo pismeno objavljeno. Prema našem shvaćanju, Agencija bi pozive za uplatu predujma trebala uklanjati tek nakon što je predujam uplaćen.

Novim izmjenama i dopunama Pravilnika propisana je vrijednost jamčevine koja sada iznosi najmanje 10% vrijednosti predmeta prodaje. Zainteresirani ponuditelji moraju uplatiti jamčevinu pod prijetnjom gubitka prava na sudjelovanje na javnoj dražbi. Uplata jamčevine mora biti evidentirana pri Financijskoj agenciji najmanje 60. dana prije održavanja javne dražbe. Prilikom uplate jamčevine Agencija je dužna provjeriti da li račun sa kojeg je izvršena uplata pripada uplatitelju. Ukoliko račun ne pripada uplatitelju, Agencija je dužna o tome obavijestiti sud. Prema novim izmjenama i dopunama Pravilnika jednom uplaćena jamčevina vrijedi i za naredne javne dražbe u istom predmetu ukoliko na provedenoj dražbi ne bi bilo kupaca. Iz donesenih izmjena i dopuna proizlazi da uplatitelj jamčevine ne mora dražbovati na prvoj javnoj dražbi već bi se mogao odlučiti da sudjeluje u nekoj od narednih javni dražbi, naravno pod uvjetom da predmet prodaje nije unovčen.

U dosadašnjoj praksi je bilo puno problema sa ponudama koje su se vršile u zadnjim minutama elektroničkih javnih dražbi. Zbog loše regulacije završetka javne dražbe bilo je puno žalbi nadležnim sudovima u kojima se je tražilo ukidanje provedene dražbe. Stoga je zakonodavac odlučio u cijelosti izmijeniti članak 17. predmetnog Pravilnika koji regulira način davanja i zaprimanja ponuda. Prema posljednjim izmjenama ponude će se prikupljati cijeli dan u razdoblju od 00:00 do 24:00 sati. Javna dražba će trajati deset radnih dana. Posljednji dan za prikupljanje ponuda će se morati odrediti radnim danom u vremenu između 09:00 i 15:00 sati. Ukoliko je posljednja najpovoljnija valjana ponuda predana deset minuta prije dovršetka javne dražbe, javna dražba će se produljiti za narednih deset minuta. Takvo produljenje javne dražbe će se provoditi sve dok ne protekne deset minuta od posljednje najpovoljnije valjane ponude. Iz stavka 4. predmetnog članka proizlazi da prekoračenje roka za davanje ponuda ne bi moglo trajati duže od 48. sati. Zakonodavac je naložio Agenciji  da po proteku roka od 48. sati od dana završetka javne dražbe o tome obavijesti nadležno tijelo koje će donijeti odluku o daljnjem tijeku postupka.

Izmjene i dopune predmetnog Pravilnika se odnose na sve postupke javnih dražbi koje su do donošenja ovih izmjena i dopuna započele. Iznimno, izmijenjeni članak 17. stavak 3. kojim se propisuje da se završetak javne dražbe mora odrediti radnim danom u vremenu između 09:00 i 15:00 sati će se početi primjenjivati od 01. svibnja 2021. godine. Ovim izmjenama i dopunama zakonodavac očito želi ispraviti do sada uočene nedostatke u provedbi elektroničkih javnih dražbi. Hoće li će uočeni nedostaci ovim izmjenama i dopunama otkloniti ili će samo dovesti do novih problema utvrdit će se provedbom ovako izmijenjenog Pravilnika.

Daniel Deković, dipl. iur.