c S
U središtu

Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi

09.06.2021

Ovim člankom prikazuju se novosti koje donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi  ("Narodne novine" br. 52/20.) koji se primjenjuje od 15. svibnja 2021. godine.

Uvod

Zakon o poljoprivredi ("Narodne novine" br. 118/18.) stupio je na snagu 1. siječnja 2019. godine a njegove dopune u području pravila o povratu sredstava, poravnanju sredstava te plaćanju duga na rate i odgode povrata duga ("Narodne novine" br. 42/20.) stupile su na snagu 8. travnja 2020. godine.

Odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-4220/2020 od 20. listopada 2020. godine ("Narodne novine" br. 127/20.) ukinute su odredbe članka 15. stavka 4. i članka 67. stavka 2. važećeg Zakona o poljoprivredi s danom 1. ožujka 2021. godine radi omogućavanja osiguranja učinkovite sudske zaštite prava korisnika mjera poljoprivredne politike.

Naime, nakon provedene analize važećeg normativnog okvira osim obveze usklađivanja Zakona o poljoprivredi s pravnom stečevinom Europske unije bilo je potrebno osigurati zakonske pretpostavke za provedbu prethodno navedene odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske kako bi se korisnicima mjera poljoprivredne politike osigurala učinkovita i predvidiva sudska zaštita prava u upravno-sudskom nadzoru.

Također je u sklopu konačnog prijedloga Zakona izmjena i dopuna važećeg Zakona o poljoprivredi utvrđena potreba dodatnog unaprjeđenja postojećih normativnih rješenja u području pravila koja se odnose na stavljanje na tržište i proizvođačke organizacije, sustav kvalitete i zaštitu naziva za poljoprivredne i prehrambene proizvode, ekološku proizvodnju, baze podataka i sustav informacija u poljoprivredi, objavu pojedinih podataka iz Upisnika poljoprivrednika i elektroničku poljoprivrednu iskaznicu.

Pregled promjena koje donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi

 Akti strateškog planiranja za provedbu poljoprivredne politike

Navedenim zakonom propisan je pravni temelj za donošenje strategije poljoprivrede kao akta strateškog planiranja od nacionalnog značaja koja obuhvaća područje poljoprivrede i ruralnog razvoja, strategije biogospodarstva te ostalih akata strateškog planiranja za provedbu poljoprivredne politike.

Provedba odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-4220/2020

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi osigurava se provedba odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-4220/2020 od 20. listopada 2020. kojom se ukida članak 15. stavak 4. te članak 67. stavak 2. važećeg Zakona s danom 1. ožujka 2021. Navedenom odlukom Ustavni sud Republike Hrvatske zaključuje da u postupcima provedbe mjera poljoprivredne politike oko pitanja dopuštenosti pokretanja upravnog spora ili nekog drugog oblika sudske zaštite protiv pojedinačnih akata koje donosi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju postoji sustavan problem kako na zakonodavnoj razini, tako i na razini sudske prakse pred upravnim/redovnim sudovima u Republici Hrvatskoj.

Stoga, uvažavajući navedenu odluku Ustavnog suda Republike Hrvatske, korisnicima mjera poljoprivredne politike protiv odluka Agencije za plaćanja i Ministarstva poljoprivrede omogućeno je podnošenje pravnog lijeka u upravnom postupku kao i podnošenje tužbe nadležnom upravnom sudu protiv rješenja kojim je odlučeno o žalbi.

Sprječavanje nastajanja otpada od hrane

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi prenose se mjerodavne odredbe Direktive (EU) br. 2018/851 u području sprječavanja nastajanja otpada od hrane u nacionalno zakonodavstvo jer je prekluzivni rok za prijenos navedene Direktive u nacionalni pravni sustav istekao 5. srpnja 2020. godine, pa je Republika Hrvatska zaprimila Pismo službene obavijesti, povreda br. 2020/0436 zbog neobavještavanja Europske komisije o prijenosu navedene Direktive u nacionalno zakonodavstvo.

Naime, uspostavljena je pravna osnova radi donošenja Programa potpore projektima koji doprinose sprječavanju i smanjenju nastajanja otpada od hrane, i to s ciljem poticanja istraživačkog rada i inovativnih rješenja koja doprinose sprječavanju i smanjenju nastajanja otpada od hrane. Također, u cilju unapređenja sustava doniranja hrane, uspostavljena je pravna osnova radi donošenja Programa potpore posrednicima u lancu doniranja hrane i/ili banci hrane.

Primjena pravila o alkoholnim pićima

U području pravila o alkoholnim pićima osigurava se provedba Uredbe (EU) br. 2019/787 koja donosi nova pravila koja nisu bila uređena dosadašnjom Uredbom (EZ) br. 110/2008, posebno u dijelu priznavanja novih oznaka za alkoholna pića, stoga je bilo nužno regulirati postupak priznavanja novih oznaka koje mora propisati država članica s obzirom na uvođenje privremene prijelazne nacionalne zaštite novih oznaka za alkoholna pića.

Naime, u odnosu na postojeće stanje pravila o jakim alkoholnim pićima sukladno Zakonu o poljoprivredi i Uredbi (EU) br. 110/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2008. o definiranju, opisivanju, prezentiranju, označivanju i zaštiti zemljopisnih oznaka jakih alkoholnih pića i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1576/89., nova Uredba (EU) br. 2019/787 ne donosi bitne novine u dijelu zahtjeva za proizvodnju pojedinih kategorija jakih alkoholnih pića.

Značajnije novosti javljaju se u dijelu kojim se uređuje sustav označavanja i prezentiranja na način da se isti ujednačava s općim pravilima o označavanju i prezentiranju hrane uređenim Uredbom (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 87/250/EEZ, Direktive Vijeća 90/496/EEZ, Direktive Komisije 1999/10/EZ, Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Komisije 2002/67/EZ i 2008/5/EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004.

Prirodne izvorske vode

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi izmijenjen je naziv pod kojim se prirodne izvorske vode stavljaju na tržište te sada imamo pojam „izvorska voda” u svrhu terminološkog usklađivanja s odredbama Direktive 2009/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o iskorištavanju i stavljanju na tržište prirodnih mineralnih voda.

Sustav zaštite oznaka zemljopisnog podrijetla

U sustav zaštite oznaka zemljopisnog podrijetla uvode se promjene na način da se dio aktivnosti delegira zemljama članicama te se uvodi prethodni nacionalni postupak u kojem sve aktivnosti provodi država članica te donosi odluku o privremenoj nacionalnoj zaštiti, jer će time proizvođači steći pravo proizvodnje novog zaštićenog proizvoda puno ranije nego je to do sada bio slučaj. Nadalje se zahtjev za priznavanje prosljeđuje Europskoj komisiji na konačno priznavanje.

Međutim, veći dio izmjena i dopuna Specifikacije zaštićenih oznaka provodi se na razini država članica a samo manji dio ključnih elemenata specifikacije izmjenjuje se i dopunjuje na razini Europske komisije čime se doprinosi ubrzanju tijeka postupka zaštite oznaka jakih alkoholnih pića.

Donošenje privremenog rješenja o ovlašćivanju delegiranog tijela

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi uspostavljena je pravna osnova radi donošenja privremenog rješenja o ovlašćivanju delegiranog tijela u slučaju ponovnog ovlašćivanja, ako je postupak obnavljanja akreditacije delegiranog tijela u tijeku, jer se na ovaj način osigurava kontinuitet rada kontrolnog tijela, a koji posredno osigurava i funkcioniranje sustava kontrole oznaka kvalitete.

Nadalje, propisuje se pravni temelj za provedbu nadzora nad radom delegiranih tijela koja potvrđuju sukladnost proizvoda sa Specifikacijom proizvoda za koju je priznata oznaka iz nacionalnog sustava kvalitete.

Posebni program potpora na nacionalnoj razini radi promocije hrvatskih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Navedenim zakonom propisana je pravna osnova radi donošenja posebnog programa potpora na nacionalnoj razini radi promocije hrvatskih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i to u sektorima proizvodnje i prerade mlijeka, proizvodnje i prerade mesa, proizvodnje i prerade voća i povrća, proizvodnje meda, proizvodnje jaja, proizvodnje i prerade uljarica, prerade maslina, proizvodnje brašna, proizvodnje šećera te u sektoru ribarstva i akvakulture.

Dostava podataka u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda

Kod postupka dostave podataka u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda utvrđuje se i nadležnost Ministarstva poljoprivrede jer je Hrvatska poljoprivredna agencija prestala s radom 1. siječnja 2019. godine te je sada dio unutarnjeg ustrojstva Ministarstva poljoprivrede. Naime, nakon dostave podataka resornom ministarstvu, predložena je i dnevna razmjena istih s Agencijom za plaćanja obzirom da ona nema razvijen mehanizam zaprimanja podataka od otkupljivača izvan Republike Hrvatske.

Elektronička poljoprivredna iskaznica (ePI)

Navedenim zakonom uređuje se elektronička poljoprivredna iskaznica (ePI) radi stvaranja uvjeta za njezinu širu primjenu te radi omogućavanja digitalizacije poslovnih procesa i punopravnog elektronskog podnošenja zahtjeva za potpore za sve korisnike mjera ruralnog razvoja, kao i elektroničkog korištenja drugih usluga za poljoprivrednike.

Normativnim intervencijama putem uređenja elektroničke poljoprivredne iskaznice (ePI) i Poljoprivredno izvještajnog upravljačkog sustava (PIUS) te detaljnijeg definiranja postupaka razmjene podataka iz svih baza podataka, registara, upisnika i evidencija u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanja stvaraju se pretpostavke za učinkovitu implementaciju informacijskog sustava poljoprivrede.

Također, radi osiguranja veće transparentnosti i javnog uvida u odgovarajuće podatke, osigurava se javni karakter Upisnika poljoprivrednika kao središnje baze poljoprivrednika u Republici Hrvatskoj.

Podnošenje pravnog lijeka protiv rješenja poljoprivredne inspekcije

Navedenim zakonom osigurana je mogućnost podnošenja pravnog lijeka protiv rješenja poljoprivredne inspekcije što je propušteno učiniti odredbom članka 166. dosadašnjeg Zakona o poljoprivredi. Nužno je i odgovarajuće usklađenje odredbi Zakona vezano za djelokrug rada i područje nadzora nadležnih inspekcija u  području poljoprivrede, stočarstva, jakih alkoholnih pića, kvalitete hrane i doniranja hrane s odredbama Zakona o državnom inspektoratu ("Narodne novine" br. 115/18.).

Prijelazne i završne odredbe

Navedenim odredbama dana je ovlast Ministarstvu poljoprivrede da donese odgovarajuće Pravilnike, odnosno Posebne programe potpora i to u roku od 1 godine od stupanja ovog Zakona na snagu tj. do 15. svibnja 2022. godine a svi postupci koji su započeti po odredbama dosadašnjeg Zakona o poljoprivredi dovršit će se po odredbama istog.

Zaključna razmatranja

S obzirom na to da je Ustavni sud Republike Hrvatske odlukom broj: U-I-4220/2020 od 20. listopada 2020. godine tek 1. ožujka 2021. godine ukinuo sporne odredbe dosadašnjeg Zakona o poljoprivredi što je stupilo na snagu tek 15. svibnja 2021. godine, unatoč namjeri i nadi Ustavnog suda da neće doći do ustavnopravno neprihvatljive pravne praznine, ipak je ista nastala u navedenom razdoblju od ožujka do svibnja 2021. godine i to zbog sporosti donošenja navedenog zakona od strane Hrvatskog Sabora.

Stoga se nadamo da se ovakve i slične situacije u budućnosti neće više događati kako bi se izbjegla šteta prvenstveno za potencijalne korisnike bespovratnih potpora iz mjera poljoprivredne politike u Republici Hrvatskoj kojima je u periodu od 1. ožujka do zaključno 14. svibnja 2021. godine bila onemogućena  odgovarajuća sudska zaštita njihovih prava u upravno-sudskom nadzoru.

Alan Vajda, mag. iur.