c S
U središtu

Postupovne radnje nakon provedenih lokalnih izbora

10.06.2021

Nedugo nakon provedenih lokalnih izbora, u kojima su neki kandidati imali više a neki manje sreće, u fokus dolazi postupak primopredaje lokalne vlasti, konstituiranje predstavničkog tijela te reguliranje prava lokalnih dužnosnika kojima počinje i kojima prestaje mandat, odnosno koji nisu ponovno izabrani za obnašanje izvršnih funkcija u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Shodno tome, u nastavku teksta osvrnut ćemo se na tu aktualnu tematiku u skladu s relevantnim zakonodavstvom.

Postupak primopredaje izvršnih ovlasti u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Zakonom o postupku primopredaje vlasti ("Narodne novine" br. 94/04., 17/07., 91/10., 22/13.) između ostaloga uređen je i postupak primopredaje izvršnih ovlasti u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te su propisane obveze, rokovi i postupanja vezano uz postupak primopredaje vlasti. 

Postupak primopredaje izvršnih ovlasti u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave provodi se nakon provedenih izbora za općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba i po njihovom stupanju na dužnost.

U postupku primopredaje izvršnih ovlasti općinski načelnik, gradonačelnik, župan i gradonačelnik Grada Zagreba te poglavarstvo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: poglavarstvo) kojima prestaje mandat dužni su općinskom načelniku, gradonačelniku, županu i gradonačelniku Grada Zagreba koji stupaju na dužnost, podnijeti pisano izvješće o obavljanju poslova iz svojeg djelokruga.

To izvješće treba najmanje sadržavati informacije o:

  • planiranim projektima, mjerama i drugim planiranim aktivnostima,
  • o započetim, a nedovršenim projektima, mjerama i drugim započetim, a nedovršenim aktivnostima, te
  • o preuzetim, a nepodmirenim obvezama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Treba naglasiti da će se novčanom kaznom do 30.000,00 kn kazniti za prekršaj općinski načelnik, gradonačelnik, župan i gradonačelnik Grada Zagreba, koji u postupku primopredaje izvršnih ovlasti kada im prestaje mandat ne podnesu pisano izvješće.

Općinski načelnik, gradonačelnik, župan i gradonačelnik Grada Zagreba i njihovi zamjenici, koji su članovi skupština trgovačkih društava, predsjednici i članovi nadzornih odbora trgovačkih društava za koja je predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrdilo da su od posebnog interesa za jedinicu lokalne i područne (regionalne) samouprave, stavljaju članstvo u tim tijelima na raspolaganje tijelu koje ih je imenovalo.

Osobe koje obnašaju navedenu dužnost, dužne su staviti članstvo na raspolaganje u roku od 15 dana od dana stupanja na dužnost načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba.

U postupku primopredaje izvršnih ovlasti u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave zabranjene su kadrovske promjene, osim na dužnostima za koje se podnosi mandat na raspolaganje.

Osobe koje imaju status službenika a postavljaju se na radno mjesto na temelju imenovanja, po prethodno provedenom javnom natječaju, nisu dužne stavljati mandat na raspolaganje danom stupanja na dužnost općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba.

Naime, imenovani službenici mogu se razriješiti samo iz razloga, na način i u postupku sukladno odredbama zakona kojim se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava i zakona kojim se uređuju službenički odnosi, odnosno Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 36/09., 125/08., 36/09., 150/11., 19/13. - službeni pročišćeni tekst, 144/12., 137/15. - službeni pročišćeni tekst, 123/17., 98/19., 144/20.) i Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" br. 92/05., 140/05., 142/06., 77/07., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12. - službeni pročišćeni tekst, 38/13., 37/13., 1/15., 138/15., 102/15., 61/17., 70/19., 98/19.).

Odluke o kadrovskim promjenama suprotne navedenome biti će ništave.

Konstituiranje predstavničkog tijela

Prava i dužnosti članova predstavničkih tijela započinju danom konstituiranja predstavničkog tijela, s tim da se predstavničko tijelo smatra konstituiranim izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina članova predstavničkog tijela.

Sukladno članku 87. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine" br. 144/12., 121/16., 98/19., 42/20., 144/20., 37/21.) konstituirajuću sjednicu predstavničkog tijela jedinice saziva pročelnik upravnog tijela nadležnog za poslove predstavničkog tijela ili službenik kojeg on ovlasti. Ako u jedinici nije imenovan pročelnik upravnog tijela nadležnog za poslove predstavničkog tijela ili službenik ovlašten za obavljanje poslova tog pročelnika, tada će konstituirajuću sjednicu sazvati čelnik tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu ili osoba koju on ovlasti.

Prva konstituirajuća sjednica predstavničkih tijela jedinica sazvat će se u roku od 30 dana od dana objave konačnih rezultata izbora.

Ako se predstavničko tijelo ne konstituira na sjednici u navedenom roku, tada će ovlašteni sazivač sazvati novu konstituirajuću sjednicu u roku od 30 dana od dana kada je prethodna sjednica trebala biti održana. U slučaju da se predstavničko tijelo ne konstituira ni na toj sjednici, ovlašteni sazivač sazvat će novu konstituirajuću sjednicu u nastavnom roku od 30 dana. Treba naglasiti da će konstituirajućoj sjednici predstavničkog tijela do izbora predsjednika predsjedati prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. Ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glasova, konstituirajućoj sjednici predsjedat će prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću. Ako se predstavničko tijelo ne konstituira u navedenim rokovima, raspisat će se novi izbori.

Mandat članova predstavničkih tijela jedinica izabranih na redovnim izborima počinje danom konstituiranja predstavničkog tijela i traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora, odnosno do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkih tijela, sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Mandat općinskog načelnika, gradonačelnika i župana, te njihovih zamjenika izabranih na redovnim ili na prijevremenim izborima počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novoga općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana.

Iznimno, mandat općinskog načelnika, gradonačelnika i župana, te zamjenika gradonačelnika i župana koje je Vlada Republike Hrvatske razriješila traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o razrješenju, odnosno istovremenom raspuštanju predstavničkog tijela i razrješenju općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana.

Prava lokalnih dužnosnika nakon stupanja na dužnost i prava nakon prestanka mandata

Sukladno članku 90. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi novoizabrani općinski načelnik, gradonačelnik, župan i njihovi zamjenici imaju pravo odlučiti hoće li dužnost na koju su izabrani obavljati profesionalno. Naime, navedeni dužnosnici dužni su u roku od osam dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavijest nadležnom upravnom tijelu općine, grada, odnosno županije o tome na koji način će obnašati dužnost. U slučaju nepostupanja na potonji način smatrati će se da dužnost obavljaju volonterski.

No, dužnosnicima je omogućeno i da promijene način obavljanja dužnosti u tijeku mandata, i to na način da dostave pisanu obavijest o promjeni načina obavljanja dužnosti nadležnom upravnom tijelu općine, grada, odnosno županije. Ako u obavijesti nije naveden dan početka novog načina obavljanja dužnosti, tada novi način obavljanja dužnosti započinje prvog dana sljedećeg mjeseca nakon dostave te obavijesti.

Osobe koje dužnost obavljaju profesionalno, za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti ostvaruju pravo na plaću kao i druga prava iz rada, a vrijeme obavljanja dužnosti uračunava im se u staž osiguranja.

Treba naglasiti da osobe koje dužnost obavljaju volonterski ne mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u godini održavanja redovnih lokalnih izbora.

Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 28/10.) propisana su mjerila za određivanje plaća i  naknada župana, gradonačelnika i općinskih načelnika i njihovih zamjenika.

Prema tome, plaću župana, gradonačelnika, općinskih načelnika i njihovih zamjenika čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%.

Osnovicu i koeficijente za obračun plaće određuje odlukom predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojoj obnašaju dužnost, na prijedlog župana, gradonačelnika, odnosno općinskog načelnika.

Koeficijenti za obračun plaće zamjenika dužnosnika mogu iznositi najviše do 85% koeficijenta župana, gradonačelnika, odnosno općinskog načelnika čiji su zamjenici.

Dok naknade za rad  dužnosnika i njihovih zamjenika, koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa, mogu iznositi najviše do 50% umnoška koeficijenta za obračun plaće odgovarajućeg nositelja dužnosti koji dužnost obavlja profesionalno i osnovice za obračun plaće. Odluku o visini naknade za rad donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Također, lokalni dužnosnici koji nisu ponovno izabrani, odnosno kojima je prestao mandat ostvaruju određena prava. Naime, osobe koje su dužnost obavljale profesionalno posljednjih 6 mjeseci prije prestanka obavljanja dužnosti, po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti ostvaruju prava na naknadu plaće i staž osiguranja za vrijeme od 6 mjeseci po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti i to u visini prosječne plaće koja im je isplaćivana za vrijeme posljednjih 6 mjeseci prije prestanka profesionalnog obavljanja dužnosti. No, i osobe koje su dužnost obavljale profesionalno manje od 6 mjeseci prije prestanka obavljanja dužnosti, po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti ostvaruju prava na naknadu plaće i staž osiguranja za vrijeme od onoliko mjeseci po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti koliko su dužnost obavljali profesionalno, i to u visini prosječne plaće koja im je isplaćivana za vrijeme prije prestanka profesionalnog obavljanja dužnosti.

Pravo na naknadu plaće i staž osiguranja ostvaruje se na vlastiti zahtjev općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njihovih zamjenika, te započinje prvoga dana po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti. Zahtjev se podnosi najkasnije posljednjeg dana profesionalnog obavljanja dužnosti. Ako ne podnesu zahtjev u tom roku, navedene osobe ne mogu ostvariti pravo na naknadu plaće i staž osiguranja. Inače, naknada se isplaćuje na teret proračuna općine, grada, odnosno županije.

Prije isteka roka od 6 mjeseci ostvarivanje prava na naknadu plaće i staž osiguranja prestaje na vlastiti zahtjev, zapošljavanjem, umirovljenjem ili izborom na drugu dužnost koju obavlja profesionalno.

Treba naglasiti da osobe koje dužnost nisu obavljale profesionalno nemaju pravo na naknadu po prestanku obavljanja dužnosti.

Također, po prestanku profesionalnog obnašanja dužnosti općinski načelnik, gradonačelnik, župan i njihov zamjenik koji je prije obnašanja dužnosti bio zaposlen na neodređeno vrijeme, ima pravo rasporeda, odnosno povratka na rad odgovarajućom primjenom odredaba zakona kojim se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika, odnosno Zakonom o obvezama i pravima državnih dužnosnika ("Narodne novine" br. 101/98., 135/98., 105/99., 25/00., 73/00., 131/00., 30/01., 59/01., 114/01., 153/02., 154/02., 163/03., 16/04., 30/04., 105/04., 187/04., 121/05., 151/05., 92/05., 135/06., 141/06., 17/07., 34/07., 82/07., 107/07., 60/08., 38/09., 150/11., 22/13., 22/13., 102/14., 103/14., 3/15., 93/16., 44/17., 66/19.). Sukladno članku 15.d tog Zakona, dužnosnik koji nije ponovo imenovan na dužnost koju je obnašao ili na drugu dužnost, a koji je prije obnašanja dužnosti bio zaposlen na neodređeno vrijeme u tijelima državne uprave, pravosudnim tijelima, kaznenim tijelima, stručnoj službi Hrvatskoga sabora, Uredu predsjednika Republike Hrvatske, stručnoj službi i uredima Vlade Republike Hrvatske, stručnoj službi Ustavnog suda Republike Hrvatske, stručnoj službi pučkog pravobranitelja, stručnoj službi pravobranitelja za djecu, stručnoj službi pravobranitelja za ravnopravnost spolova, stručnoj službi pravobranitelja za osobe s invaliditetom, Državnom uredu za reviziju i u drugim tijelima koja se osnivaju za obavljanje državne službe, tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnoj službi, izvanproračunskim fondovima, pravnim osobama u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske i pravnim osobama u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ima pravo rasporeda, odnosno povratka na rad, na poslove koje je obavljao prije obnašanja dužnosti ili na druge odgovarajuće poslove, bez provedbe javnog natječaja.

Sporazumom između dužnosnika i čelnika tijela, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje u ostvarivanju prava i obveza iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosom, pobliže će se odrediti uvjeti ostvarivanja predmetnog prava.

Zahtjev za raspored, odnosno povratak na rad dužnosnik mora podnijeti najkasnije u roku 15 dana od dana prestanka obnašanja dužnosti. Čelnik tijela, odnosno osoba ovlaštena za zastupanje u ostvarivanju prava i obveza iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosom, dužna je u roku od 45 dana od dana podnošenja zahtjeva donijeti odluku o rasporedu, odnosno povratku dužnosnika na rad.

Bernard Iljazović