c S
U središtu

Nacrt Pravilnika o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja i obrazovanja

11.06.2021

Trenutno važeći Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja ("Narodne novine" br. 133/97.) na snazi je od 1997. godine i nije mijenjan od njegova donošenja. U Pravilniku iz 1997. propisana su mjerila, ali ona nisu usklađena s postojećim propisima. Zbog promjena u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te s ciljem povećanja obuhvata djece predškolske dobi u sustav odgoja i obrazovanja potrebno je donijeti novi Pravilnik. Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je Nacrt novog Pravilnika u javnu raspravu koja je otvorena od 19. svibnja do 17. lipnja 2021.

Programe predškolskog odgoja mogu provoditi ustanove koje zadovoljavaju uvjete propisane člankom 12. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" br. 10/97., 107/07., 94/13., 98/19.) potrebne za ostvarivanje programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci predškolske dobi, a uključuju:

- odobren program rada, potreban broj odgojitelja, stručnih suradnika i ostalih radnika,

- osiguran prostor i oprema za trajno obavljanje djelatnosti, sukladno standardima i normativima,

- osigurana novčana sredstva za osnivanje i početak rada dječjeg vrtića,

- dokaz o ispunjavanju drugih uvjeta propisanih zakonom i na temelju zakona donesenim propisima.

Programi predškolskog odgoja i obrazovanja mogu se provoditi u osnovnim školama, knjižnicama, u zdravstvenim, socijalnim, kulturnim, sportskim ustanovama,  pri udrugama te drugim pravnim osobama i fizičkim osobama – obrtnicima. Davanje dopuštenja obrtnicima da provode programe predškole može biti sporno, osobito ako uzmemo u obzir da ustanove za provođenje programa predškole moraju osigurati najamnje 3m2 po djetetu (članak 4. Nacrta). Takav zahtjev je teško ostvariv, osobito za škole manjih mjesta koje su prostorno potkapacitirane, što će svakako ići u korist obrtnicima. Izdvajanje programa predškole iz sustava redovitog obrazovanja, škola i vrtića, u područje tržišta usluga nije dobro rješenje jer obrtnici nemaju na raspolaganju infrastrukturu stručnih radnika, sredstva državnog proračuna, dugogodišnje pedagoško i organizacijsko iskustvo odgojno-obrazovnih ustanova pa bi u tim uvjetima kvaliteta programa predškole mogla značajno pasti. Možda bi bilo bolje da takvo rješenje bude alternativno pa da se obrtnicima dopusti provođenje programa predškole samo iznimno i u onim mjestima gdje je to nužno jer škola nema primjerene prostorne uvjete i ne postoji mogućnost zahvata u prostornu infrastrukturu škole kao građevinu. Čak i u tim slučajevima rad obrtnika bi trebao biti pod nadzorom i vodstvom lokalne odgojno-obrazovne ustanove, neovisno o nužnim suglasnostima nadležnih tijela koje obrtnik treba pribaviti.

Po Nacrtu novog Pravilnika, pri knjižnicama, zdravstvenim, socijalnim, kulturnim i sportskim ustanovama, pri udrugama i prostorima fizičkih osoba - obrtnika mogu se izvoditi kraći programi/kurikulumi predškolskog odgoja i obrazovanja, u trajanju do tri sata dnevno. U redovitim školama se programi predškole provode za djecu od treće godine života do polaska u osnovnu školu ako na određenom području nema dječjeg vrtića ili postoji vrtić koji ne može prihvatiti svu djecu, a broj djece koja bi pohađala predškolski odgoj i obrazovanje ne prelazi propisani broj djece za dvije odgojno-obrazovne skupine. U školi koja izvodi posebne programe za djecu s teškoćama u razvoju mogu se izvoditi posebni programi predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu s teškoćama u razvoju, u dobi od šest mjeseci do polaska u školu, ako je moguće oformiti najmanje jednu odgojno-obrazovnu skupinu. Programi se mogu izvoditi i u školi koja ima dvije odgojno-obrazovne skupine, za jednu odgojno-obrazovnu skupinu koja nije uključena u redoviti program te u školi koja izvodi glazbene i/ili plesne programe kao umjetnički programi predškolskog odgoja. Dok se djeca s teškoćama u razvoju spominju izrijekom, u javnoj raspravi istaknut je argument da je Nacrt novog Pravilnika ponešto isključujući u odnosu na darovitu djecu koja se u dokumentu ne spominju niti je propisan odnos prema njima što upućuje na zanemarivanje ovog bitnog segmenta učeničke populacije.

Provoditelji programa moraju osigurati minimalne uvjete prostora i broja djece, sanitarija, opreme, prehrane djece i zaposlenika propisane Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe ("Narodne novine" br. 63/08., 90/10.). Soba dnevnog boravka treba imati površinu od 5 m2 po djetetu i prosječnu visinu 300 cm. Prostor dnevnog boravka treba imati površinu od 3 m2 po djetetu i prosječnu visinu 300 cm. Nacrt novog Pravilnika izrijekom propisuje 3 m2 po djetetu i za knjižnice, zdravstvene, socijalne, kulturne i sportskim ustanove, pri udrugama i prostorima fizičkih osoba – obrtnike te prilagođen sanitarni čvor, a ovisno o programu i prilagođenu garderobu i prostor za prehranu te zaposlenike. Da bi ustanove mogle početi provoditi programe predškole potrebno je pribaviti i suglasnosti nadležnih tijela.

Prije podnošenja zahtjeva Ministarstvu radi dobivanja suglasnosti, podnositelj zahtjeva obvezan je pribaviti stručno mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje o programu predškolskog odgoja i obrazovanja koji želi izvoditi. Uz zahtjev i stručno mišljenje Agencije ministarstvu se podnosi program predškole, potvrde o osposobljenosti izvoditelja programa i suglasnost osnivača ustanove za izvođenjem traženoga programa. Ustanove čiji je osnivač jedinica lokalne ili regionalne samouprave dužna je dostaviti i suglasnost školskog odbora ili upravnog tijela potvrdu osnivača ustanove iz koje je razvidno da nema mogućnosti osnivanja dječjeg vrtića. Ustanove čiji je osnivač Republika Hrvatska dužne su uz zahtjev dostaviti suglasnost nadležnog ministarstva za ustroj programa predškolskog odgoja i obrazovanja uz obrazloženje za potrebu ustroja programa. Nakon dobivene suglasnosti Ministarstva, podnositelj zahtjeva dužan je podnijeti zahtjev radi dobivanja rješenja kojim se odobrava početak djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja upravnom tijelu županije, odnosno Grada Zagreba u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave. Nakon izvršnosti rješenja podnositelji zahtjeva mogu započeti s izvođenjem programa predškole.

Zaključno, donošenjem ovog pravilnika stvaraju se preduvjeti za proširenje programa predškolskog odgoja i obrazovanja. Prema trenutno važećem Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju program predškole je obvezatan za svu djecu prije polaska u školu i traje 250 sati. U tijeku je rad na Izmjeni Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i jedna od očekivanih izmjena produljuje trajanje obvezatne predškole na 2 godine, odnosno 500 sati. Kako bi se predškola mogla organizirati došlo je do promjene pravila kojima se uređuje način održavanja predškole s ciljem uvođenja obvezatnog devetogodišnjeg osnovnog školstva. Stupanjem na snagu novog pravilnika prestaje važiti stari Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja.

Željko Čižmek, mag. act. soc.