c S
U središtu

Upravni spor zbog šutnje uprave kod izjavljivanja prigovora

25.06.2021

U pogledu pretpostavki za pokretanje upravnog spora zbog šutnje uprave u predmetima prigovora propisanih Zakonom o općem upravnom postupku, prisutna je bitna razlika u odnosu na rok odlučivanja o prigovoru u upravnom postupku, ovisno o tome postoji li u dotičnoj vrsti predmeta drugostupanjsko tijelo.

Prigovor je redovit pravni lijek, primjenjiv unutar upravnog prava ali izvan upravnog postupka, u slučajevima propisanima Zakonom o općem upravnom postupku („Narodne novine“ br. 47/09., dalje: ZUP).1 U dijelu koji, u pogledu konkretne vrste prigovora, nije uređen posebnom odredbom ZUP-a, primjenjuju se opće postupovne odredbe članka 122. toga Zakona.

Nakon izjavljivanja prigovora, postupak poprima obilježja upravnog postupka (o prigovoru se donosi rješenje – upravni akt), osim u pogledu prigovora iz članka 157. i 158. ZUP-a.

Prema članku 122. stavak 4. ZUP-a, protiv rješenja prvostupanjskog tijela o prigovoru može se izjaviti žalba, a protiv rješenja drugostupanjskog tijela o prigovoru može se pokrenuti upravni spor. Ako nema drugostupanjskog tijela, protiv rješenja tijela o prigovoru može se pokrenuti upravni spor.

Kao ni inače kod šutnje uprave u upravnome postupovnom pravu, nije propisan krajnji rok do kojeg se može izjaviti žalba zbog propuštanja roka za donošenje rješenja o prigovoru. Rok za donošenje rješenja propisan je odredbom članka 122. stavak 3. ZUP-a (osam dana od izjavljivanja prigovora, što je potrebno tumačiti kao osam dana od izjavljivanja urednog prigovora2).

Kada je izjavljena žalba zbog šutnje uprave (propuštanja roka za donošenje rješenja o prigovoru), drugostupanjsko tijelo dužno je donijeti rješenje u općem roku iz članka 121. ZUP-a.

Za podnošenje tužbe, kojom se pokreće upravni spor zbog šutnje uprave, uvijek je potreban i protek dilatornog roka iz članka 24. stavak 2. Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine" br. 20/10., 143/12., 152/14., 94/16., 29/17.).

U pogledu propisane brzine donošenja konačnog rješenja o prigovoru prisutna je, dakle, znatna razlika ovisno o tome postoji li u konkretnom slučaju drugostupanjsko tijelo. U jednostupanjskim postupcima odlučivanja o prigovoru javnopravna tijela suočena su s nužnošću puno brže reakcije povodom izjavljenog prigovora (osam dana), žele li izbjeći nastup (sudski utužive) šutnje uprave (i s time povezane troškove upravnog spora). Kada, pak, postoji drugostupanjsko tijelo, pored osmodnevnog roka iz članka 122. stavak 3. ZUP-a, za podnošenje tužbe upravnom sudu zbog šutnje uprave treba proteći i 60-dnevni rok iz članka 121. ZUP-a.

doc. dr. sc. Alen Rajko
_______________________

^ 1 V. članak 3. stavak 2. i 3. ZUP-a, vezano uz članak 12. stavak 3. toga Zakona.
Pojedine vrste prigovora uređene su sljedećim odredbama ZUP-a: članak 42., članak 154., članak 155., članak 156., te članci 157. i 158.
Prigovori iz članka 42. i 155. ZUP-a odnose se na situacije što prethode (ili mogu prethoditi) upravnom postupku, a ostala tri prigovora na situacije nevezane uz upravni postupak.
Postupanja u okviru upravnog postupka mogu se osporavati žalbom protiv prvostupanjskog rješenja, odnosno tužbom protiv konačnog rješenja.
^ 2 S time u vezi, v. članak 122. stavak 2. i članak 108., podredno i članke 71. te 73. ZUP-a.