c S
U središtu

Usklađivanje zakonodavstava država članica EU-a o stavljanju na raspolaganje radijske opreme na tržištu

04.10.2021 Inovacije i brz razvoj tržišta informacijsko-komunikacijskih tehnologija doveli su do razvoja velikog broja uređaja i rješenja za punjenje. Iako su inovacije u tom području općenito poželjne, posljedično povećanje broja nekompatibilnih rješenja za punjenje uzrokovalo je svojevrsnu prezasićenost i frustracije potrošača, te negativan utjecaj na okoliš.

Komisija je dana 23. rujna 2021. objavila Prijedlog Direktive o uspostavi jedinstvenog rješenja za punjenje svih relevantnih uređaja.1 Predloženim mjerama, koje će se primjenjivati na pametne telefone, tablete, kamere, naglavne slušalice, prijenosne zvučnike i ručne konzole za videoigre, nastoji se povećati praktičnost za potrošače i smanjiti ekološki otisak povezan s proizvodnjom i odlaganjem punjača te istodobno omogućiti daljnje inovacije u tom području. Ostali proizvodi kao što su slušalice koje se umeću u uho, pametni satovi i uređaji koji prate fizičku aktivnost nisu razmotreni zbog tehničkih razloga povezanih s njihovom veličinom, uvjetima uporabe itd.2

Pozadina

Rezolucija Europskog parlamenta od 25. studenoga 2020. na temu „Prema održivijem jedinstvenom tržištu za poduzeća i potrošače”(2020/2021(INI)) navodi da 79 % europskih građana smatra da bi od proizvođača trebalo zahtijevati da omoguće lakši popravak digitalnih uređaja ili zamjenu njihovih pojedinačnih dijelova;3 budući da visokokvalitetni proizvodi povećavaju konkurentnost europskih poduzeća.

Istim tekstom Parlament poziva Komisiju da uspostavi „pravo potrošača na popravak”4 kako bi popravci postali sustavni, isplativi i privlačni, uzimajući u obzir posebnosti različitih kategorija proizvoda u skladu s mjerama koje su već poduzete za nekoliko kućanskih uređaja u okviru Direktive o ekološkom dizajnu.5

U rezoluciji se ističe postojanje praksi poduzeća u pogledu odvraćanja od popravaka, kojima se ograničava pravo na popravak i utječe na opcije potrošača u tom kontekstu, te se poziva na razvijanje pristupa kojim se štiti provedba prava intelektualnog vlasništva i osigurava učinkovita potpora neovisnim serviserima kako bi se promicao izbor potrošača i postiglo općenito održivo jedinstveno tržište. Pitanja zahtjeva da se uspostavi „pravo na popravak“ i zabrinutosti proizvođača o utjecaju takvih zahtjeva na njihova prava intelektualnog vlasništva je već dulje vrijeme i predmet znanstvenih radova i debata, osobito uzimajući u obzir da je pravna regulativa ovih pitanja, ne samo na području Unije, nego i u svijetu, tek u povojima.6

Komisija još od 2009. nastoji ograničiti fragmentaciju tržišta sučelja za punjenje mobilnih telefona i sličnih uređaja. Međutim, takve su inicijative rezultirale isključivo zakonski neobvezujućim programima koji ne osiguravaju dosljednu i ujednačenu primjenu.

U lipnju 2009., nakon zahtjeva koji im je uputila Komisija, veliki proizvođači mobilnih telefona pristali su potpisati memorandum o razumijevanju o usklađivanju punjača za mobilne telefone koji omogućuju prijenos podataka i prodaju se u EU. Potpisnici su postigli dogovor o razvoju jedinstvene specifikacije na temelju sučelja USB 2.0 Micro B, što bi omogućilo potpunu kompatibilnost punjača s mobilnim telefonima koji će se staviti na tržište.

Međutim, tim memorandumom dopuštena je i upotreba sučelja za punjenje zaštićenog naziva, te je jedno takvo rješenje nastavio upotrebljavati (i dalje upotrebljava) jedan veliki proizvođač mobilnih telefona, što onemogućuje potpunu interoperabilnost.

U ožujku 2018., nakon nekoliko krugova pregovora među relevantnim proizvođačima i razmjene stajališta s Komisijom, industrija je predložila novi memorandum o razumijevanju o budućem jedinstvenom rješenju za punjenje pametnih telefona. No Komisija je smatrala da za rješavanje ovog problema sklapanje novog memoranduma o razumijevanju nije zadovoljavajuće, jer nije u skladu s ciljevima EU-a o usklađivanju, kojima se nastoji ograničiti fragmentacija rješenja za punjenje (sučelja za punjenje i komunikacijskih protokola za punjenje) mobilnih telefona i slične radijske opreme. Predloženi novi memorandum o razumijevanju i dalje je dopuštao rješenja zaštićenog naziva (način spajanja specifičan za trgovca), što Komisija više ne smatra opravdanim uzmu li se u obzir tehničke prednosti sučelja USB tipa C.

U tom je kontekstu Komisija 2018. pokrenula studiju procjene učinka mogućeg prijedloga usmjerenog na uvođenje jedinstvenog rješenja za punjenje mobilnih telefona. Predmetna studija pokazala je da bi uvođenje jedinstvenog sučelja za punjenje i jedinstvenog komunikacijskog protokola za punjenje kad je riječ o radijskoj opremi (pametni telefoni i tableti, kamere, čitači itd.), uz istodobno poticanje ili obvezu razdvajanja proizvoda (odnosno isporuka radijske opreme krajnjem korisniku bez uređaja za punjenje), moglo biti korisno za potrošače i dovesti do smanjenja elektroničkog otpada (e-otpad). Trenutačno postoje različiti komunikacijski protokoli za punjenje, pri čemu učinkovitost punjenja nije ista ako se upotrebljava uređaj za punjenje neke druge marke. Osim toga, studija je pokazala da bi se uvođenjem jedinstvenog uređaja za punjenje za sve različite vrste radijske opreme najvjerojatnije općenito povećale pogodnosti za potrošače.

Kako bi se postigao krajnji cilj, odnosno uvođenje jedinstvenog punjača, te kao preduvjet za učinkovito i značajno razdvajanje proizvoda, provedene su tri studije na temelju kojih je zaključeno da radijska oprema mora uključivati ujednačeno sučelje za punjenje na radijskoj opremi (utor za punjenje u slučaju radijske opreme koja se puni pomoću kabela), minimalnu jedinstvenu interoperabilnost punjenja u obliku ujednačenog komunikacijskog protokola za punjenje i detaljne informacije o zahtjevima za punjenje radijske opreme.

Ciljevi Prijedloga izmjene Direktive

Projektiranje radijske opreme obuhvaćeno je područjem primjene Direktive 2014/53/EU o usklađivanju zakonodavstava država članica o stavljanju na raspolaganje radijske opreme na tržištu. Direktivom 2014/53/EU već se od proizvođača zahtijeva da osiguraju da je radijska oprema koja se stavlja na tržište Unije projektirana i proizvedena u skladu s bitnim zahtjevima iz te direktive, te da su joj priložene informacije (npr. o sigurnosti, predviđenoj namjeni radijske opreme i uporabnim ograničenjima). Novi zahtjevi primjenjivat će se samo na neke kategorije ili razrede radijske opreme te se stoga ne očekuje da će dovesti do dodatnih opterećenja.

Prijedlog o izmjeni Direktive 2014/53/EU usmjeren je na sprječavanje fragmentacije tržišta sučelja za punjenje i komunikacijskih protokola za punjenje, čime bi se poboljšale pogodnosti za potrošače i smanjila količina e-otpada.

Konkretno, ciljevi su:

– uskladiti sučelja za punjenje mobilnih telefona i sličnih kategorija ili razreda radijske opreme (tableti, digitalne kamere, slušalice i slušalice s mikrofonom, prijenosne konzole za videoigre i prijenosni zvučnici) koji se pune pomoću kabela, kako bi se mogli puniti putem jedinstvenog utora za punjenje;
– zajamčiti da takvi uređaji, ako podržavaju brzo punjenje, uključuju barem isti komunikacijski protokol za punjenje;
– omogućiti buduće usklađivanje u slučaju tehnološkog razvoja, uključujući usklađivanje svih vrsta sučelja za punjenje osim punjenja pomoću kabela; očekuje se veći tehnološki napredak u području bežičnog punjenja, tehnologije koja je još u razvoju i s malom fragmentacijom tržišta. Kako bi se omogućile inovacije u tom području, prijedlogom se ne utvrđuju posebni tehnički zahtjevi za bežično punjenje;
– propisati zahtjeve prema kojima krajnji korisnici ne bi morali kupovati novi uređaj za punjenje svaki put kad kupe novi mobitel ili sličnu radijsku opremu; i
– propisati zahtjeve kako bi se osiguralo da krajnji korisnici pri kupnji mobitela ili slične radijske opreme dobiju potrebne informacije o značajkama punjenja i uređaju za punjenje koji se može upotrebljavati s kupljenim proizvodom.

Pravna osnova i procjena učinaka

U uvodnoj izjavi 12. Direktive navodi se da interoperabilnost između radijske opreme i dodataka kao što su punjači pojednostavljuje uporabu radijske opreme i smanjuje nepotreban otpad i troškove.

Neusklađivanje u tom području dovest će do znatnih razlika među zakonima, propisima, upravnim odredbama ili praksama država članica u pogledu interoperabilnosti mobilnih telefona i sličnih kategorija ili razreda radijske opreme s jedinstvenim uređajem za punjenje i o razdvajanju proizvoda.

Djelovanjem na nacionalnoj razini u cilju rješavanja problema mogle bi se stvoriti prepreke slobodnom kretanju robe. Osim toga, djelovanje na nacionalnoj razini ograničeno je na državno područje predmetne države članice (ili više njih). S obzirom na sve veću internacionalizaciju trgovine, neprestano se povećava broj prekograničnih slučajeva. Koordiniranim djelovanjem na razini EU-a dogovoreni ciljevi postići će se puno učinkovitije, a posebno će se povećati učinkovitost nadzora tržišta.

Provedena je procjena učinka u kojoj su se opcije politike razmotrile s obzirom na tri mjere:
(a) usklađivanje sučelja za punjenje radijske opreme,
(b) podržavanje relevantnog komunikacijskog protokola za punjenje na radijskoj opremi i obavještavanje potrošača o učinkovitosti punjenja i
(c) stavljanje razdvojenih rješenja na raspolaganje na tržištu.

Kao najpoželjnija prihvaćena je opcija politike sa širokim područjem primjene (dakle, obuhvaća i obvezu usklađivanja sučelja za punjenje, podržavanje relevantnog komunikacijskog protokola i obvezu stavljanja razdvojenih rješenja) jer podrazumijeva najbolji kompromis između svih ciljeva i stvara koristi za većinu dionika i okoliš.

Očekuje se da će se provedbom izmjena Direktive postići značajne ekološke koristi jer će se smanjiti emisije stakleničkih plinova za oko 180 ktCO2e godišnje, upotreba materijala za oko 2600 tona godišnje i količina e-otpada za 980 tona godišnje. Najveći se doprinos postiže razdvajanjem vanjskog izvora napajanja zahvaljujući manjem iskorištavanju resursa te manjoj proizvodnji, prijevozu, upotrebi i odlaganju punjača. Potrošnja sirovina za proizvodnju uređaja za punjenje utječe na okoliš, te dolazi do stvaranja ogromnih količina e-otpada na kraju životnog vijeka proizvoda. Procijenjeno je da su uređaji za punjenje mobilnih telefona 2018. činili oko 11 000 tona e-otpada, dok su s njima povezane emisije tijekom životnog vijeka iznosile oko 600 ktCO2e. Očekivanje je da će se te vrijednosti narednih godina povećavati, uglavnom zbog trenda izrade robusnijih i bržih punjača.

Kad je riječ o pogodnostima za potrošače, najpoželjnija opcija osigurat će interoperabilnost pomoću jedinstvenog sučelja i učinkovitosti punjenja, uz smanjenje prodaje samostalnih vanjskih izvora punjenja i kabela te promicanje njihove ponovne upotrebe. U vezi s usklađivanjem sučelja za punjenje, propisivanje obveznog priključka za punjenje USB tipa C za radijsku opremu dostatno je da se otklone neugodnosti s kojom se susreću potrošači koji ne mogu puniti svoj uređaj jer nemaju kompatibilni punjač. Time će se ostvariti i smanjenje troškova potrošača za te predmete od oko 250 milijuna EUR godišnje.

Očekuje se da će opcija široke primjene koja obuhvaća sve tri gore predložene mjere poboljšati i prihode gospodarskih subjekata za ukupno 105 milijuna EUR godišnje. Koristi u pogledu prihoda za trgovce u maloprodaji i distributere (457 milijuna EUR godišnje), jer se uređaji za punjenje ne uključuju u maloprodajni paket, te ih se stoga češće kupuje samostalno, nadmašuju negativan učinak na prihode proizvođača uređaja (352 milijuna EUR godišnje) koji nastaje za proizvođače uređaja zbog uvođenja jedinstvenog priključka te gubitak prihoda za proizvođače vanjskih izvora napajanja.

Ipak, proizvođači koji su puno uložili u razvoj vlastite tehnologije za punjenje nisu spremni od nje odustati jer je visoka učinkovitost punjenja njihove kombinacije telefona i vanjskog izvora napajanja važan dio njihove marketinške strategije. Istovremeno ti proizvođači ne mogu dokazati da je ta učinkovitost rezultat njihova razvoja, a ne posljedica toga da njihovo rješenje blokira ili ograničava učinkovitost drugih punjača.

Izravni troškovi za proizvođače koji nemaju jedinstveni utor, te moraju promijeniti dizajn svoje opreme ublažit će se uvođenjem prijelaznog razdoblja te ih stoga Komisija smatra zanemarivima. Zahtjevi koji će se uvesti prijedlogom neće se primjenjivati na radijske uređaje koji se na tržište Unije stave prije datuma početka primjene Direktive.

Prijedlog Komisije za reviziju Direktive o radijskoj opremi sada će morati usvojiti Europski parlament i Vijeće redovnim zakonodavnim postupkom (suodlučivanjem). Predloženo prijelazno razdoblje od 24 mjeseca od datuma donošenja bi trebalo pružiti industrijskom sektoru dovoljno vremena za prilagodbu prije početka primjene.

Tihana Kozina Barišić
_____________________________________
^ 1 https://ec.europa.eu/docsroom/documents/46755
^ 2 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/QANDA_21_4614
^ 3 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0318_HR.pdf
^ 4 https://www.thelawyersdaily.ca/articles/28188/one-person-s-trash-interaction-between intellectual-property-right-to-repair
^ 5 Direktiva 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavi okvira za utvrđivanje zahtjeva za ekološki dizajn proizvoda koji koriste energiju
^ 6 https://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5618&context=flr